המציאות של חיי העולם הזה

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו את האמת של החיים בעולם הזה ודיווח לנ בספרו הנשגב כי החיים בעולם הזה הם תענוג של הבל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " דעו כי חיי העולם הזה הם משחק ושעשוע ומחמדים והתפארות בינכם, ושאיפה להרבות רכוש ובנים. הם נמשלו לגשם המפליא את הזורעים בהצמיחו צמח, והנה ייבול ויצהיב לעיניך, ואז יתפורר, בעולם הבא יש עונש כבד ומחילה מעם אללה , והפקת רצון מלפניו. חיי העולם הזה אינם אלא תענוג של הבל" (סורת המתנצחת:20).

 

אללה יתעלה הבהיר לנו גם כי התענוגות של החיים מסיטים את האנשים מהדרך הישרה של אללה יתעלה,  אללה יתשבח שמו אומר" כל הטוב אשר הונחל לכם אינו אלא תענוג חולף של חיי העולם הזה, והשמור אצל אללה למאמינים ולנסמכים על ריבונם טוב ונצחי מאלה" (סורת המועצה:36).


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו כי החיים בעולם הזה אינם החיים הנצחיים אלא שלב שמני שמוביל לחיים הנצחיים בעולם הבא ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הבא להם כמשל לחיי העולם הזה את המים אשר הורדנו משמים: צמח הארץ טבל בהם, אך הנה היה לחציר יבש ונפוץ ברוח, אללה יכול לעשות כל דבר.* הרכוש והבנים הם חמודות העולם הזה, ואולם המעשים הקיימים והטובים יניבו שכר רב יותר אצל ריבונך, ויעוררו תקווה גדולה יותר " (סורת המערה:46-45).


בשל השפלות של העולם הזה, אללה מעניק לאדם הכופר כמו שמעניק למאמינים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אברהם אמר, ריבוני, עשה את העיר הזאת מקום מבטחים ושלח לתושביה פרנסה מפרי הארץ, לאלה אשר יאמינו באללה וביום האחרון, אמר, אשר לכופר, אניח לו להתענג קמעא, ואחר אביאנו על כורחו אלי עונש האש. שם יהיה סופו המר" (סורת הפרה:126).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " לכולם, לאלה ואף לאלה, נמציא את מתת ריבונך, כי מתת ריבונך היא ללא מצָרים,* ראה כיצד רוממנו כמה מהם על זולתם, אך מעלות העולם הבא גבוהות ומרוממות יותר." (סורת המסע הלילי:21-20).

סהל בן סעד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ראה כבשה מתה ונפוחה ואמר: האם הכבשה זו חסרת ערך בעיני בעלה?, חבריו של הנביא עליו השלום השיבו בחיוב, הנביא אמר: אני נשבע באללה כי העולם הזה קל ערך בעיני אללה מזה של בעל הכבשה זו, ואם החיים שווים לכנף של זבוב, אללה לא יעניק לכופר לגימת מים"(אלמוסתדרכ).


אללה ישתבח שמו ויתעלה מעורר באנשים את הרצון לזכות בתענוגים של העולם הבא, אללה ישתבח שמו, אמר בקוראן הקדוש: " ואולם אתם מבַכּרים את חיי העולם הזה,* אף כי העולם הבא טוב ונצחי ממנו" (סורת העליון:17-16).


האנשים המאמינים באללה והמשתדלים להפיק את שבועות רצונו של אללה יתעלה הם אשר יזכו בתגמול של אללה בעולם הבא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אשר למעניק ברוחב לב והירא,* והמאמין בטוב - * על נקלה נקל עליו.* ואילו הכילי אשר אינו נזקק,* והמכחיש את הטוב -* על נקלה נקשה עליו" (סורת הלילה:10-5).


דבר זה אינו מלמד על כך להתנזר ולזנוח התענוגים שאללה התיר לאנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אמור, וכי מי אסר את שכיות החמדה של אללה אשר זימן לברואן, ואת פרנסתו הטובה?! אמור, רק אלה אשר האמינו בחייהם בעולם הזה יהיו זכאים להן ביום תחיית המתים, כך נציג את האותות אחד אחד בפני אנשים בני דעת." (סורת ממרום החומה: 32). 

 


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר" המאמין החזק טוב יותר אצל אללה מהמאמין החלש, תשקדו בדברים המועילים לכם ובקשו עזרה מאללה, אם נחשפתם לקשיים אל תגידו אם עשינו כך וכך משום שזה פותח את הדלת למעשי השטן" (צחיח מוסלם).


ההלכה האיסלמית קוראת לאנשים לחיות חיים מתונים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תכבול ידך אל צווארך ואל תושיטה ללא מצרים, פן תיפול ארור וחסר כל,* ריבונך שולח פרנסה בשפע או בצמצום לאשר יחפוץ, והוא מכיר את מעשי ברואיו לפני ולפנים ומבחין בהם" (סורת המסע הלילי:31-30).

Previous article Next article

Related Articles with המציאות של חיי העולם הזה

 • העולם, לפני התגלות האיסלאם

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  בעידן שבו שררו הבורות ושלטון הג'ונגל, והאנשים עבדו את האלילים, ואכלו את בשר המתים, ושררה בו האפלייה הגזעית ...

  06/05/2013 1801
 • היצור הראשון בעולם המוחשי

  Site Team

  כל עוד והידע של האדם וההבנה שלו מוגבלים בעולם המוחשי שבו חיים בני האדם, אז אין צורך להבין את העולם הבלתי נראה למעט

  27/04/2014 1691
 • מקורם של העולם והחיים

  Site Team

    מקורם של העולם והחיים אחד היתרונות האופינים והעדינים של הקוראן הקדוש הוא בירור תופעות מדהימות הקשורות

  30/09/2010 3049
הידיעה אללהIt's a beautiful day