הפסוקים הקוראניים שבהם נזכר שמו של אללה (סו

Site Team
Article translated to : العربية

הפסוקים הקוראניים שבהם נזכר שמו של אללה (סולח ורחום)

 

סולח:

זה אחד השמות היפות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם הזה הוא המרבה לסלוח לעבדיו.

 

 

רחום:

זה אחד השמות היפות של אללה יתעלה שמרחם על עבדיו, ומדריך אותם לדרך הנכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה מושיע את עבדיו הן מציתים להוראותיו והן הכופרים.

 

 

1.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אסורות עליכם אימהותיכם ובנותיכם ואחיותיכם ודודותיכם מצד אביכם ומצד אמכם ובנות האח ובנות האחות ואימהותיכם אשר היניקוכם ואחיותיכם ליניקה ואימהות נשיכם ובנותיכם החורגות מנשיכם אשר מימשתם את נישואיכם עמן- אם לא מימשתם, אין עוון עליכם – ונשות בניכם יוצאי חלציכם, ועם שתי אחיות יחדיו – מלבד אשר כבר נעשה. אללה סולח ורחום" (סורת הנשים: 23)

 


2.אללה יתעלה אומר: " מעלות מלפניו ומחילה ורחמים. אללה סולח ורחום." (סורת הנשים: 96)
 

 

3.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: " כל המהגר למען אללה ימצא בארץ מרחב להיבדל ורווחה, וכל היוצא מביתו כדי להגר אל אללה ושליחו, והמוות ישיגנו, יהיה שכר על אללה. אללה סולח ורחום" (סורת הנשים:100) .
 

4.אללה יתעלה אומר: " בקש את מחילת אללה, כי אללה סולח ורחום" (סורת הנשים: 106)
 

 

5.אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש " העושה רעה או גורם לעצמו ואחר יבקש את מחילת אללה, ימצא את אללה סולח ורחום" (סורת הנשים: 110)

 


6.אלל יתעלה אומר בספרו הנשגב: " לעולם לא תוכלו לעשות צדק בין הנשים, אף אם תשתדלו. ואולם אל תרחיקו לכת בפנייתם (אל האחת), פן תשאירו (את האחרת) תלויה ועומדת. אם תשלימו ותהיו יראים, הנה אללה סולח ורחום." (סורת הנשים: 129)
 

 

7.אללה יתעלה אומר: " המאמינים באללה ובשליחיו ואינם מפלים איש מהם, הוא ייתן להם את שכרם. אללה סולח ורחום." (סורת הנשים: 152)
 

 

8.אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הורידו ממרומים היודע כל רז בשמים ובארץ. הוא סולח ורחום." (סורת הפורקן:  6(
 

 

9.אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " ואולם בעלי התשובה והמאמינים והעושים מעשה טוב, להם ימיר אללה את עוונותיהם במעשים טובים, כי אללה סולח ורחום." (סורת הפורקאן: 70)
 

 

10.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " קראו בשמם ובשמות אבותיהם - זאת דרך ראויה יותר בעיני אללה, ואם אינכם יודעים מי אבותיהם, אחיכם לדת ייקראו, אז ידידיכם. ואולם אין עוון עליכם אם תטעו בזאת, אלא אם כן התכוונתם לכך בלבכם. אללה סולח ורחום." (סורת המחנות: 5)

 


11.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " יגמול אללה לאנשי האמת על האמת אשר בפיהם, ואם יחפוץ, יעניש את המתחסדים או ישוב מכעסו עליהם. אללה סולח ורחום" (סורת המחנות: 24)

 


12.אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוי הנביא, הנה אנו מתירים לך את נשותיך אשר שילמת להן את דמי המוהר, ואת השפחות אשר בבעלותך, מהשלל אשר חלק לך אללה, ואת בנות דודך ובנות דודתך מצד אביך, ואת בנות דודך בנות דודתך מצד אמך אשר היגרו עמך, וכל אישה מאמינה המעניקה את עצמה לנביא. אם יבקש הנביא לשאתה, זכות זו תיוחד רק לך מכל המאמינים, - אנו יודעים את החובות אשר הטלנו עליהם בנוגע לנשותיהם ולשפחות אשר בבעלותם - כל זאת למען לא תעבור עברה. אללה סולח ורחום" ( סורת המחנות: 50 )

 


13.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוי הנביא, אמור לנשותיך ולבנותיך ולנשות המאמינים, כי עליהן לעטוף עצמן בגלימותיהן. בכך ייטיבו הכל להכיר בכבודן, ולא יפגעו בהן. אללה סולח ורחום" (סורת המחנות: 59)

 


14.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב : " על כך יעניש אללה את המתחסדים ואת המתחסדות ואת המשתפים ואת המשתפות, וישוב אללה מכעסו על המאמינים, אללה סולח ורחום" (סורת המחנות: 73)
 

 

15.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " לאללה מלכות השמים והארץ. הוא סולח לאשר יחפוץ ומעניש את אשר יחפוץ, ואללה סולח ורחום" (סורת ההכרעה: 14) .

Related Articles with הפסוקים הקוראניים שבהם נזכר שמו של אללה (סו

הידיעה אללהIt's a beautiful day