זכות האחראי אצל הנתינים


Site Team

•להישמע ולציית לו בכל דבר כשר וטוב, כי זה הוא ציות לאללה שאמר " מאמינים תצייתו לאללה, לנביא ולאחראים עליכם" (סורת הנשים :59). 

 

•לטכס לו עצה בעדינות ולא להוליך אותו שולל ולהזהיר לו את צורכי הנתינים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר למושה ואחיו הארון כששיגר אותם לפרעה: "דברו לו באופן עדין אולי ייזכר או יפחד" .

 

•הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האמונה היא עצה, אמר למי אמר לאללה, לספרו לשליחו, ולאימאמים ולשאר המוסלמים". 

 

•לעמוד לימינו בעתות צרה ומשברים ולא לצאת נגדו או להפקירו אפילו מצד אלה שאינם חסידיו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שיבוא כדי להמריד אותכם ולפלג אותכם, תהרגו אותו" (צחיח מוסלם).   

Previous article Next article

Related Articles with זכות האחראי אצל הנתינים

 • מעמד האישה בחברה הרומאית הקדמונית

  Site Team

  בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" אומר "וול דיורנט": בתרבות הרומאית היתה הולדת הבת דבר בלתי רצוי, אפילו נהגו להרוג

  14/05/2014 1771
 • לאנשים יש זכויות

  Site Team

  אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו

  05/03/2014 1870
 • הנביא והשעשועים עם בנות הזוג

  Site Team

  האסלאם קורא למוסלמים ליהנות ולהשתעשע בצורה כשרה ובמסגרת ההלכתית כדי למנוע שעמום וסלידה. הנביא מוחמד עליו ברכה

  14/01/2014 1268
הידיעה אללהIt's a beautiful day