להכיר את המשיח עליו השלום


Site Team

Article translated to : العربية

 

להכיר את המשיח עליו השלום

המשיח ישוע בן מרים עליו השלום הוא אחד הנביאים של בני ישראל, הוא קרא להאמין באללה ומסר את השליחות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו על הנביא הזה בקוראן הקדוש בפסוקים רבים, הוא אמר בספרו הנשגב בתוך הסיפור של ההריון של מרים, אימו של ישוע : " המלאכים אמרו, אללה מבשר לך על בואה של מילה מאתו – שמו ישוע המשיח בין מרים. הוא יהיה נשוא פנים בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה במקורבים,* וידבר אל האנשים בהיותו בעריסה וכבוגר, ויהיה בישרים. * אמרה, ריבוני, כיצד יהיה לי בן ואיש לא נגע בי? אמר, כך יהיה, אללה בורא את אשר יחפוץ, ואם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו היה! – והיה.* הוא ילמדהו את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת האוונגליון, ויעשהו שליח אל בני ישראל – הבאתי לכם אות מעם ריבונכם: אברא לכם מטין דמות עוף, ואפח בו רוח והוא יהיה לעוף כאשר ירשה אללה. ואני ארפא את העיוור מלידה ואת המצורע, ואחיה את המתים ברשות אללה, ואוכל להודיעכם מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם. בזאת יהיה לכם אות, אם מאמינים אתם.* באתי לאשר את התורה שנגלתה לפני ולהתיר לכם מקצת אשר נאסר עליכם. הבאתי לכם אות מעם ריבונכם, על כן היו יראים את אללה ושמעו בקולי.* אללה הוא ריבוני וריבונכם, על כן עבדוהו. זהו אורח מישרים. * כאשר הבחין ישוע כי כופרים הם, אמר, מי יהיו תומכי לאללה? אמרו התלמידים, אנו תומכי אללה. אנו מאמינים באללה והיה לנו עד כי מתמסרים אנו. * ריבוני, אנו מאמינים  באשר הורדת ממרומים והולכים בעקבות השליח, על כן כתוב לנו את חלקנו עם המעידים.* הם חרשו מזימה, ואללה חרש אף הוא מזימה, ואללה הוא הטוב שבזוממים.* אללה אמר לישוע, עתה אאסוף אותך ואעלה אותך אלי ואטהר אותך מטומאת הכופרים ואשים את ההולכים בעקבותיך מעל הכופרים עד יום תחיית המתים. לבסוף תוחזרו אלי ואשפוט ביניכם בכל אשר נחלקתם בו.* אשר לכופרים, אותם אעניש עונש קשה בעולם הזה ובעולם הבא, ולא יקום להם עוזר.* אשר למאמינים ולעושים את הטוב, הוא ישלם להם את מלוא שכרם. אללה אינו אוהב את בני העוולה.* אלה האותות ודבר-התוכחה מלא החוכמה אשר נקרא בפניך.* ישוע נמשל אצל אללה לאדם: הוא בראו מעפר ואחר אמר לו, היה! – והיה.* זו האמת מעם ריבונך, על כן אל תהיה במפקפקים.* אם יתפלמסו עמך על אודותיו לאחר הדעת אשר הוענקה לך, אמור להם, הבה ונקרא לבנינו ולבניכם ולנשינו ולנשיכם ולנו עצמנו ולכם עצמכם, ונפיל בתום לב את תחינתנו ונתפלל כי על המכזבים תחול קללת אללה.* זהו סיפור האמת, ואין אלוה מבלעדי אללה, ואללה הוא האדיר והחכם." (סורת בית עמרם: 62-45 ).

זהו המשיח ישוע בן מרים עליו השלום כפי שדווח לנו אללה ישתבח שמו ויתעלה, המשיח הוא בן אדם אשר אללה יתעלה בראהו במילה מאתו כמו שברא אדם לפני כן, אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה אותו כאות כאשר ברא אותו ברחם מרים, אמו, מבלי שאיש נגע בה, אללה ישתבח שמו ויתעלה מבהיר לנו את אמיתות שליחתו של המשיח ישוע בן מרים עליו השלום, המשיח בן מרים עליו השלום הוא שליחו של אללה יתעלה אשר קרא לעבודת אללה יתעלה לבדו, הוא קרא לבני ישראל להאמין באללה שסטו מדתו של משה עליו השלום בתקופה הזאת, אלא שבני ישראל הכחישו את קריאתו וניסו להרוג אותו, אללה ישתבח שמו ויתעלה הציל אותו והעלהו לשמים.

אם נסתכל על הבשורות הקימות עכשיו בידם של הנוצרים, אז, אנו מוצאים כי הספרים האלה מדווחים לנו על מה שנזכר בקוראן הקדוש בצורה ברורה לגמרי. למשל:

 

1-הטבע האנושי של ישוע עליו השלום:

     אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בפסוקים שנזכרו לעיל על הטבע האנושי של ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו גם בקוראן הקדוש על סבתו, אישתו של עמרם, ואמו, ודיווח לנו גם עוד על לידתו של ישוע עליו השלום, כל האוונגליונים דיווחו גם על לידתו של ישוע עליו השלום וכי יש לו כל התכונות של האנשים כגון אכילה, שתייה, עייפות, שינה ומוות.

2- הוא שליחו של אללה :

     אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " המשיח בן מרים אינו אלא שליח אשר היו כבר שליחים לפניו, ואמו היתה צדקת, ושניהם אכלו מזון. ראה כיצד נבאר האותות, וראה כיצד ישגו בשקרים." (סורת השולחן:75), הנוצרים אמרו שהמשיח עליו השלום אמר להם בהרבה טקסטים באוונגליונים שהוא שליחו של אללה ישתבח שמו, למשל מה שנזכר בבשורה של מתי: " המקבל אתכם מקבל אותי, והמקבל אותי מקבל את אשר שלחני" (מתי:40/10), גם נזכר בבשורה של לוקס: " אך הוא אמר להם: "גם לערים אחרות עלי לבשר את מלכות האלהים, כי לכך נשלחתי. והוא היה מבשר בבתי הכנסת אשר בגליל." (לוקס:34/4), ונזכר גם בבשורה על פי לקוס: " השומע אליכם, אלי הוא שומע. הדוחה אתכם, אותי הוא דוחה. והדוחה אותי דוחה את אשר שלחני" (לוקוס:16/10).

     בבשורה של יוחנן נזכר שהוא שליחו של אללה במקומות רבים, נזכר בבשורה על פי יוחנן "אמר להם ישוע: "מאכלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פעלו" (יחונן:34/4) ונזכר גם: "הן האלהים לא שלח את בנו אל העולם לשפט את העולם, אלא כדי שיוושע העולם על-ידיו " (יחונן:17/3).

3- שליחו של אללה לבני ישראל:

     אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " ויעשהו שליח אל בני ישראל – הבאתי לכם אות מעם ריבונכם: אברא לכם מטין דמות עוף, ואפח בו רוח והוא יהיה לעוף כאשר ירשה אללה. ואני ארפא את העיוור מלידה ואת המצורע, ואחיה את המתים ברשות אללה, ואוכל להודיעכם מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם. בזאת יהיה לכם אות, אם מאמינים אתם." (סורת בית עמרם:49), נזכר גם כן בבשורה על פי מתי: " ישוע יצא משם ופרש אל סביבות צור וצידון., והנה יצאה מאותו האזור אשה כנענית וצעקה אליו: "רחם עלי, אדוני, בן-דוד. בתי מענה מאד על-ידי שד.", אך הוא לא השיב לה דבר., נגשו תלמידיו ובקשו ממנו: "שלח אותה, כי היא צועקת אחרינו.", ענה ישוע ואמר: "לא נשלחתי אלא אל הצאן האובדות אשר לבית ישראל." (מתי:24/15), נזכר גם בבשורה על פי מתי שהמשיח שלח את התלמידים שלו לכפרים היהודיים ואמר להם " אל תלכו לדרך הגויים ואל תכנסו לעיר של שומרונים, אלא לכו אל הצאן האובדות אשר לבית ישראל." (מתי:5/10).

Next article

Related Articles with להכיר את המשיח עליו השלום

 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 2046
 • התכונות הפיזיות של ישוע עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הנביא ישוע עליו השלום כאשר אמר " אין נביא ביני לבין ישוע בן מרים, כאשר רואים

  31/08/2014 2296
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2451
הידיעה אללהIt's a beautiful day