מי הוא אללה?

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוא הרשאון והוא האחרון, הוא הנגלה והוא הנסתר: כל דבר הוא יודע." (סורת הברזל:3).


אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " הוא אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, היודע את הנסתר והנגלה. הוא הרחמן והרחום.* הוא אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, המלך, הקדוש, המושלם, המגונן, הנאמן, הגיבור, הנעלה. ישתבח אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו.* הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה. לו השמות הנאים, ושוכני השמים והארץ מספרים בשבחו, והוא האדיר והחכם." (סורת ההגליה:24-22).

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יכולו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם, הוא העליון והנשגב" (סורת הפרה: 255).

 


אללה – לפי האימונה האיסלמת- נגלה ולא נסתר, ההלכה האיסלמית הבהירה את התכונות של אללה ישתבח שמו ויתעלה ואת הדרכים המובילים אליו, אללה ישתבח שמו ויתעלה: 


 

1- קיים, היקום וכל היצורים ביקום מעידים על קיומו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "אמור, הביטו אל אשר בשמים ובארץ! אך מה יועילו האותות והמזהירים לאנשים אשר לא יאמינו?" (סורת יונה:101).


2-אללה יתעלה הוא אלוה אחד שאין לו שותף, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, הוא אללה אחד, אללה לעד, לא ילד ולא הולד, שווה לו אין גם אחד" (סורת טוהר האמונה:4-1).

3- אללה יתעלה יודע את הכל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא תעסוק בדבר מן הדברים ולא תשמיע כל דבר קוראן, ולא תעבדו כל עבודה, בלא שנצפה בכם עושים זאת. דבר לא ייחבא מריבונך ולו כמשקל גרגיר, לא בארץ ולא בשמים, ולא  דבר קטן ולא גדול מזה: הכל נרשם בספר ברור." (סורת יונה:61).

 


4- אללה חי וקיים לנצח, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוא החי, ואין אלוה מבלעדיו, לכן פנו אליו בתפילה בייחדכם לו את הדת. התהילה לאללה ריבון העולמים" (סורת הסולח:65).


5- אללה יתעלה צודק ואינו מקפח כל אחד, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק, ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה. גם אם  יהי משקל מעשיה כגרעין חרדל, נביאם, כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים:47).


6- אין אלוה מבלעדי אללה ואין כמוהו בנוגע לתכונותיו ומעשיו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אללה, אין  אלוה מבלעדיו, לו יאים השמות הנאים". (סורת ט.ה:8).

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " הוא יוצר השמים והארץ: הוא עשה לכם נשים כעצם מעצמכם, וגם את המקנה – זכר ונקבה, והרבה את זרעכם בזאת לו, והוא השומע והמבחין" (סורת המועצה:11).

ישנם שמות יפים ותכונות רבות אשר מעידות על  גדולתו ושלמותו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, מי שרוצה לגלות את השמות היפים והתכונות של אללה יתעלה יכול לחקור בספרים המטפלים בעניין זה בפרוט, אללה יתעלה קיים אלא שהקיום שלו אינו דומה לזה של היצורים, אללה יתעלה שומע ושום דבר דומה לו בזה,  אללה יתעלה רואה ושום דבר דומה לו בזה, דבר זה חל  גם על כל התכונות והשמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, ואולם הם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת עליו" (סורת ט.ה:110).

 


אללה יתעלה אמר גם כן בקוראן הקדוש "עין לא תשיגנו, אך הוא ישיג כל עין, והוא אנין  דעת ומכיר דבר לפני ולפנים" (סורת המקנה: 103).

 


לאור העובדה שבני האדם נוטים מטבעם לגלות את האמת של הדברים, ההירהור בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה אינו סותר לאימונה, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי אחד החברים של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שאל אותו "לפעמים אנחנו חושבים על דברים שנורא לדבר עליהם", הנביא השיב: האם אתה מוצא את זה? הוא השיב בחיוב, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר :זה סימן ברור לאימונה" (מסופר על ידי מוסלם).


מחשבות אלו נובעות מהלחישות של השטן שמנסה בכל דרך אפשרית להטעות את האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ואמר, מה דעתך? (אדם) זה אשר עשית אותו נכבד ממני – אם תדחה את דיני עד יום תחיית המתים, אלכוד ברשתי את זרעו, חוץ ממתי מעט." (סורת המסע הלילי: 61).

 


לחישות ורמיזות אלה נובעות מהשטן הארור, כפי שהנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הבהיר לנו בחדית', בן עבאס ירציהו אללה סיפר כי איש בא לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ואמר לו: "הוי שליח אללה, לפעמים אנו חושבים על משהו שאני מעדיף להישלך מהשמים מאשר לדבר על זה, הנביא מוחמד עליו השלום השיב " אללה גדול, אללה גדול והשבח לאללה אשר הדף את הלחישות של השטן". (מסופר על ידי אחמד).

 


אם השטן רצה ללחוש לבני האדם הוא מאיץ בהם  לשאול שאלות על דברים שהשכל האנושי חסר היכולת לא יכול להבין, אז אתה יכול לעשות מה שהנביא מוחמד עליו בירכה ושלום כשאמר "  האנשים ממשיכים לחקור דברים עד שהם שואלים: אללה יצר את הבריאה , ומי ברא את אללה?, מי שמוצא מעצמו את זה חייב להגיד: אני מאמין באללה". (מסופר על די מוסלמי). 

 


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הסביר לנו כיצד להיפטר מהמחשבות האלה, הנביא עליו השלום אמר " השטן יבוא לאחד מכם ומלחיש לו " מי ברא את זה, עד שהוא אומר: מי ברא את אללה?, ומי שמגיע לנקודה זו חייב לבקש מחסה אצל אללה מפני הלחישות של השטן" (מסופר על ידי בוכרי). 

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והיה אם יתקוף אותך פיתוי מן השטן, בקש מחסה באללה, כי הוא שומע ויודע. " (סורת ממרום החומה: 200).

Previous article Next article

Related Articles with מי הוא אללה?

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1921
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 504
 • הזכאים לקבל זכאת

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה קבע לנו בספרו הנשגב את אלה אשר זכאים לקבל זכאת, אללה יתעלה אומר " כספי הצדקה נועדו רק לעניים

  15/06/2014 1690
הידיעה אללהIt's a beautiful day