תיאור של הנביא ישוע

Site Team

הקוראן הקדוש הבהיר את התיאורים של הנביא ישוע עליו השלום אשר מעידות על מעמדו הנכבד אצל אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ותעלה אמר בספרו הנשגב " " אחריהם הקימו את ישוע בן מרים למען לאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ונתנו לו את האיונגליון, ובו הדרכה ואור, למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים". (סורת השולחן: 46)


הקוראן הקדוש הבהיר כי אללה יתעלה תומך בנביא ישוע עליו השלום ומהגן עליו, אללה יתעלה אמר :"נתנו למשה את הספר והקימונו אחריו שליחים בזה אחר זה, ונתנו לישוע בן מרים אותות נהירים וסייענו בידיו ברוח הקודש. וכי כל אימת שיביא לכם אחד השליחים את אשר לא תאבה נפשכם, תימלאו שחץ ואת אזהרות כמה מהם תכחישו ואת האחרים תהרגו?" (סורת הפרה:87).


אללה יתעלה תיאר את ישוע עליו השלום כדוגמה ומופת לאימונה באללה יתעלה, המוסלמים מאמינים כי הנביא ישוע יורד בסוף הזמן כאחד הסימנים המעידים על התקרבות יום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" כאשר הובא בן מרים כמשל, הריעו בני עמך לזאת,* ואמרו, האם טובים האלים אשר לנו ממנו? הם הביאוהו לך כמשל רק לשם התנצחות. אכן עם של וכחנים הם.* אין הוא אלא עבד אשר נטינו לו חסד ונתנו אותו למופת לבני ישראל.* אם נחפוץ, נוכל לשים במקומכם מלאכים אשר יחליפו אתכם על פני האדמה,* סימן הוא לבואה של שעת הדין" (סורת עיטורי הזהב:61-57).

Previous article Next article

Related Articles with תיאור של הנביא ישוע

הידיעה אללהIt's a beautiful day