אימונתם של המוסלמים לגבי ישוע עליו השלום


Site Team

Article translated to : العربية

אימונתם של המוסלמים לגבי ישוע עליו השלום

אימונת המוסלמים לגבי המשיח ישוע עליו השלום- היא האימונה האמיתית שאין בה כל ספק, והיא:

1-  הוא עבדו ושליחו של אללה יתעלה, ומילה מאותו אשר אותה הטיל אל מרים ורוח מלפניו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי בעלי הספר, אל תפריזו בדעתכם ואל תגידו דבר על אללה מלבד אמת. ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אללה ומילה מאתו אשר אותה הטיל אל מרים, ורוח מלפניו. על כן האמינו באללה ובשליחו, ואל תגידו, שלושה הם. חדלו מזה למען ייטב לכם.אללה הוא רק אלוה אחד. ישתבח שמו וחלילה מהיות לו בן. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, ואין סומך כאללה." (סורת הנשים: 171). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " מי שהעיד שאין אלוה מלבד אללה וכי הנביא מוחמד הוא עבדו ושליחו של אללה יתעלה, וכי ישוע הוא עבדו ושליחו של אללה ומילה מאותו אשר אותה הטיל אל מרים ורוח מלפניו והעיד כי גן עדן וגיהינום הם אמת, אללה יתעלה ייכנסהו לגן עדן".

2- הוא נולד ללא אב כמו נברא "אדם" ללא אב או אם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישוע נמשל אצל אללה לאדם: הוא בראאותומעפר ואחר אמר לו היה – והיה." (סורת בית עמרם:59).

3- הוא אחד מאנשי האמת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:" כרתנו ברית עם הנביאים, ואתך, ועם נוח ואברהם ומשה וישוע בן מרים, כרתנו עמם ברית חמורה,* למען ישאל (אללה) את אנשי האמת על דבר האמת אשר הביאו. לכופרים הכין אללה עונש כבד" (סורת המחנות:8-7).

4- הוא עבדו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " כאשר הובא בן מרים כמשל, הריעו בני עמך לזאת,*ואמרו, האם טובים האלים אשר לנו ממנו? הם הביאוהו לך כמשל רק לשם התנצחות. אכן עם של וכחנים הם.* אין הוא אלא עבד אשר נטינו לו חסד ונתנו אותו למופת לבי ישראל" (סורת עטורי הזהב:59-57).

5-  אללה ישתבח שמו ויתעלה הופיע את הנסים על ידיו כמו תחית המתים ורפוא את העיוור מלידה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ויעשהו שליח אל בני ישראל – הבאתי לכם אות מעם ריבונכם: אברא לכם מטין דמות עוף, ואפח בו רוח והוא יהיה לעוף כאשר ירשה אללה. ואני ארפא את העיוור מלידה ואת המצורע, ואחיה את המתים ברשות אללה, ואוכל להודיעכם מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם. בזאת יהיה לכם אות, אם מאמינים אתם." (סורת בית עמרם:49).

6- המשיח בן מרים קרא לבני עמו לעבוד את אללה לבדו ללא שותף, וקרא להם להאמין באימונה הנכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:" אללה הוא ריבוני וריבונכם, על כן עבדוהו. זה אורח מישרים." (סורת בית עמרם:51).

7- הוא בישר בשליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישוע בן מרים אמר, בני ישראל, אני שליח אללה אליכם, ובאתי כדי לאשר את התורה אשר נגלתה לפני, ולבשר על שליח שיבוא אחרי ושמו אחמד. ואולם כאשר הביא להם את האותות הנהירים, אמרו, אלה כשפים בעליל." (סורת שורות שורות:6).

8- לא נשלחו נביאים בתקופה הזמנית שבין הנביא ישוע עליו השלום לבין הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישוע בן מרים אמר, בני ישראל, אני שליח אללה אליכם, ובאתי כדי לאשר את התורה אשר נגלתה לפני, ולבשר על שליח שיבוא אחרי ושמו אחמד. ואולם כאשר הביא להם את האותות הנהירים, אמרו, אלה כשפים בעליל." (סורת שורות שורות:6).

9- אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה אמר לישוע, עתה אאסוף אותך ואעלה אותך אלי ואטהר אותך מטומאת הכופרים ואשים את ההולכים בעקבותיך מעל הכופרים עד יום תחיית המתים. לבסוף תוחזרו אלי ואשפוט ביניכם בכל אשר נחלקתם בו" (סורת בית עמרם:55), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם כן: " וכיוון שכפרו וכיחשו כחש איום על אודות מרים,* וכיוון שאמרו, אנו הרגנו את שליח אללה, ישוע המשיח בן מרים. ואולם לא הרגוהו ולא צלבוהו, ורק נדמה בעיניהם. אלה אשר נחלקו על אודותיו מטילים בו ספק, ואולם אין הם יודעים עליו דבר, ורק אחר דמיון שווא נוטים הם, ולא הרגוהו אל-נכון,* כי אללה העלהו אליו. אללה אדיר וחכם" (סורת הנשים:158-156).

10- המשיח בן מרים יירד באחרון הזמן וישפוט בהלכתו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, ויהרוג את החזירים וישבור הצלב ויטיל מס הגלגולת, ולאחר מכן ימות על האדמה וייקבר בה וייצא ממנה כמו שאר בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:
" ממנה בראנו אתכם, ואליה נשיבכם, וממנה נשוב ונוציאכם" (סורת ט.ה:55).

       זאת היא אימונתם של המוסלמים לגבי ישוע בן מרים עליו השלום, זאת היא האימונה הנכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " זה ישוע בן מרים, דבר האמת אשר עליו הם חולקים.* אללה מעולם לא הוליד כל בן. ישתבח שמו! אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה! – והיה.* אללה הוא ריבוני וריבונכם, על כן עבדוהו. זהו אורח מישרים." (סורת מרים:36-34).

Previous article Next article

Related Articles with אימונתם של המוסלמים לגבי ישוע עליו השלום

 • ירידת ישוע עליו השלום

  Site Team

  המוסלמים מאמינים שהנביא ישוע  עליו השלום יירד לארץ לקראת סוף הזמן. הוא יחזור בתקופה שבה  התפשטה הבורות

  02/09/2014 3929
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2449
 • ישוע שליחו של אללה יתעלה - משפחתו של עמרם

  Site Team

  אללה יתעלה המשיך לשלוח את הנביאים והשליחים לאנשים ברציפות החל מהנביא נוח עליו השלום ועד הנביא ישוע עלו השלום שנחשב

  27/08/2014 2335
הידיעה אללהIt's a beautiful day