אללה לבדו הוא הראוי לפולחן


Site Team

Article translated to : العربية Français

אללה לבדו הוא הראוי לפולחן

אללה ישתבח שמו קורא לאנשים בקוראן הקדוש להרהר ולהסתכל באותות היקום שמובילות לפולחנו של אללה לבדו, כי אללה הוא הבורא אשר יצר את השמים ואת הארץ, והוא המפרנס, המחיה והממית ולכן הוא הראוי לפולחן ולא אחר .

אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש : "הוי האנשים, עבדו את ריבונכם אשר ברא אתכם ואת אלה אשר היו לפניכם, למען תהיה בכם יראה. הוא אשר פרש לכם את הארץ וקירה את השמים והוריד מן השמים מים אשר בהם הצמיח כל פרי לכלכלתכם. על כן ביודעכם זאת, אל תצרפו לאללה אלוהים אחרים " ( סורת הפרה : 22-21  ) .

אללה יתגדל ויתהלל אמר גם כן: " הרי האנשים, זכרו את החסד אשר נטה לכם אללה . היש בורא זולת אללה אשר ישלח לכם פרנסה מן השמים ומן הארץ ? אין אלוה מבלעדיו. כיצד זה תשגו בשקרים" (סורת הבורא : 3 ).

בדרך זו – כפי שנזכר לעיל - הקוראן הקדוש הוכיח את שקר אליי השווא ואי זכותם לפולחן, אללה אומר בקוראן : " הוא ברא את השמים ללא עמודים נראים לעיין, וקבע בארץ הרים נטועים איתן לבל תנוע תחתיכם, והפיץ על פניה יצורים מכל מין, והורדנו מים משמים, והצמחנו כל מין משובח. זו בריאת אללה. הראו לי מה בראו האחרים מלבדו . ואולם בני העוולה שרויים בתעייה גמורה"  ( סורת לוקמאן : 12-11 ) .

לכן, אללה מזכיר לבריות שלו בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש באותות היקום וכי הוא השולט בעניינים ומסים את זה באומרו : "זהו אללה ריבונכם" ( סורת החבורות : 6 ) פרושו של דבר זה שאללה הוא הראוי לפולחן בלבד.

קורא יקר, תקשיב לפסוקים הבאים : "הוא ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת, והוא מכסה את אור היום בחשכת הלילה, ומכסה את חשכת הלילה באור היום, הוא הכפיף לרצונו את השמש ואת הירח: שניהם נעים במסילתם לזמן קצוב. הלא הוא האדיר והמרבה לסלוח. הוא ברא אתכם מתוך נפש יחידה, ואחר יצר מתוכה בת זוגה, הוריד לכם שמונה זוגות של בהמות ממרומים, זכר ונקבה, הוא בורא אתכם בבטן אמכם, בריאה אחר בריאה, בתוככי שלושה מדורי אפלה. זהו אללה ריבונכם. לו המלכות ואין אלוה מבלעדיו. כיצד זה תוטו? "  (סורת החבורות :  6-5 ).

Previous article

Related Articles with אללה לבדו הוא הראוי לפולחן

 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה באללה מחייבת את המוסלמים להאמין בקיומו של אללה לבד  שאין לו שותף אשר ברא את היקום, אללה ישתבח שמו

  10/05/2014 130
 • היסודות של האיסלאם

  Site Team

  מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה). האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני

  08/05/2014 1630
 • בריאת אדם הראשון עליו השלום

  Site Team

  אללה יתעלה ברא את אדם במטרה לאכלס את האדמה בצאצאיו של אדם הראשון עליו השלום ולהעמיד אותם במבחן כדי להבחין בין

  24/08/2014 205
הידיעה אללהIt's a beautiful day