בין המדע לאימונה

Site Team

 

ביןהמדעלאימונה

ישנםאנשיםשדומיםלמשכיליםבכלרחביהאומההאיסלאמיתשמצהיריםאתהאתאיזםשלהםללאבושה, האנשיםהאלהטועניםשהםאוהביידעאשרפקעהסבלנותםמהרעיונותהישניםוקבלואתהרעיונותהחדשים.

לעתיםקרובותנתקלתיבאנשיםהאלה, אניהתחלתילהרהרולהבחיןבהתנהגותם, דבריהםוהמצביםשלהם.

הדברהראשוןשאנחנומבחיניםבאנשיםהאלההואשהם מעביריםדבריםמסביבותאחרותלמדינותשלנומבלילהתחשבבשינויהזמןוהמקום, הגורםוהתוצאה!!

הפילוסוףהגרמני"ניטשה" הואאחדהאתאיסטיםשכפרובאללהיתעלה, ניטשהאמרבעודומסתערעלהדת" כאשראנושומעיםביוםראשוןבבוקראתצלצולהפעמוניםהישנים, אזאנושואלים: האםזהאפשרי? זהבגללאחדהיהודיםאשרנצלבמזהאלפייםשנים, היהודיהזההיהאומרשהואבןאלוהים!! הטענההזוחסרהכלהוכחה.., ניטשהאומר" איןספקכיהאימונההנוצריתהיאאחתהתוצאותשלהעברהרחוק, אולישהאימונהשלנובדתהזושאנחנומקפידיםלמצואהוכחותכדילהאמיןבהוראותיו שלהדתהזאתנחשבלדברבלתימובן, אנוצריכיםלדמייןשנולדלאלוהבן מיצאנית, זהנראהכלכךמפחיד, כאילושזהרוחשבאהמהעברהרחוק! האםאףאחדעדייןמאמיןשזהנכון?"

חלקמהאנשיםנושאיםבאמת אתהחידקשלהסוגהזהשלהאיתאיזם, האנשיםהאלהחושביםשהםמפתיםאתהמוסלמיםכדילהרחיקאותםמהדתשלהם.

הסוגהזהשלאתאיזםהואבתורתערובתשלחיקויעיוורונחיתותמורכבתאוהשנאהשלהחברה, הטענהשהמידעסותראתהדתוהטענהשהגלוייםהנפלאיםשלהמידעהגיעולמסקנהכיהמידעמכחישאתהאלוהותהןבתורשקרגמור...!!

המאמריםשלגדוליהמידעוהפילוסופיהדומיםזהלזהבנוגיעלהוכחתקיומושלאללהיתעלה, המאמריםהאלה  כמעטהגיעולכללתיאורלאללהיתעלהשדומהלתיאורשלהקוראןהקדושבענייןהייחוד.

אנולאמכחישיםאתהמחלוקתהחמורהביןהמידעלדתבאירופה,  האימונהבכדוריותהארץנחשבתלכפירהבעודשהסתובבותהארץסביבהשמשנחשבתלאתאיזם..!!

איןספקבכךשהמחלוקתהמזויפתביןאמיתותהדתלביןטבעהמידעהשפיעההשפעהשלילית, נקויהדתמהפגמיםשנגרמולהוהתחייבותהמידעבשיטההנכונהלחפשאתהאמת, הדברהזהמזכירלנואתהפסוקהקוראנישבואמראללהישתבחשמוויתעלה
" עודנראהלהםאתאותותינובכלקצותהארץובהםעצמם, ואזיתבררלהםכיאמתהוא. האיןדיבכךשריבונךעדלכלדבר" (סורתהמוצגיםאחדאחד:53).

המטריאליזםנחשבלחידוששהופיעבמאהשעברה, הטענההרווחתהיתהשהחומראינוקייםבכלל, כלהדבריםשמעברלחומרהםבתוראין, החומרלאיחדולמלהתקייםאולהתפתחבעודשהדתהפכהלהיותחסרתערך..!!

העובדותהמדעיותהמשיכולהתגלותולבטלאתעובדותהעברבאופןמוחלט, ד"ראבואלוופאאלתפתאזניאומר: " המידעהיהמתנהגעםהדבריםמבחינהחומרניתבלבדעדבואושלהמדעןהמפורסם" אלברטאיינשטין" אשרחוללשינוימכריעבההתיחסותלחומרעלידיהמחקריםשלו, הפילוסוףהאנגלי"ראסל" אמר" למדנואתהמדעומצאנוכיהמדעהמודרנישללמהחומראתהקשיחותשלו, המדעניםעשואנליזהלחומרוחלקואותולקבוצותאטומיות, כלקבוצהמחולקתלאטומים, האטוםמחולקגםלמטעניםחיובייםומטעניםשליליים, המדעניםהמישכולעשותאנליזהלמטעניםהאלהומצאושהמטעניםהאלההופכיםלקרינות!!

ראסלסייםאתדבריובמשפטהזה : " איןבמידעהפיזיקהכלהוכחהשמעידהעלכךשסגולותהעולםהטבעישוניםמאלהשלהעולםהשכלי". אנואומרים: דברמוזרהואשמקורושלהיקוםהעצוםהזההואהקרינות!! מיאשרעשהאתהאורלעבותוחלקאותולאלפיהצורותשאנולארואים?

ד"ראלתפתזאניאומר: הדברהזההואאשרהביאאת"אינשטיין" להעדיףאתהאימונהבאללהולעזובאתהטענותנגדה, אינשטייןאמרבשיחהעםעיתונאיאמריקאישנקרא לו בשם" פירק" בנושאהזה: אנילאאתאיסט!! ואינניידיעהאםזהנכוןלומרשהואאחדתומכיאחדותהיקום, הנושאהזהרחבוגדוליותרמאשרלהביןאותועלידיהשכלשלנו!!

העיתונאיחזרלשאולאותושאלהבצורהאחרתבמטרהלעורר ספק באימונהשלהמדעןהזה, הואאמר: האדםאשרמגלהכיהזמןוהמקוםמהוויםשניעיקוליםומכילאתהאנרגיהבמשוואהאחתראוילולעמוד  בפני הלאמוגבל!!!

איינשטיןאמר: תןלילהמשיל:  למרות  ההכשרההגדולהוהחשיבהשלהמוחהאנושיאלאשקצרהידיומלהכיראתהיקוםובוראו?! אנחנוכמוילדשנכנסלספריהגדולההמלאהבספריםעדהגגבאופןשמכסהאתהקירות, הספריםהאלהכתוביםבשפותשונות, הילדהזהיודעשמישהוכתבאתהספריםהאלהאלאשאינויודעמיזהבדיוקאואיךשנכתבו,בנוסףלכךהואלאמביןאתהשפותשלהספריםהאלה!!

אולישהילדהזהיבחיןבשיטתהסידורהמעורפלתשלהספריםהאלה. העיתונאיהאמריקאישאלשוב: האםבעליהשכליםאינםיכוליםלפתוראתהחידההזאת?

אינשטייןענהשובכדילהסבירמדועהואמאמיןולמהקצרהידומלהשיגאתמהותושלאללה, אנישטייןאמר: אנורואיםיקוםנפלאומסודרהנכנעלחוקיםמסוימים, אנולאמביניםאתהחוקיםהאלהבצורהברורהוגלויה, לכןאנומאמיניםבקיומושלאללה. השכליםשלנואינםמסוגליםלהביןאתהכוחהנסתרששולטעלכללהכוכבים.

Related Articles with בין המדע לאימונה

 • אמצעי פרסום המדע

  Site Team

  ישנם הרבה סוגים של אמצעי פרסום המדע כגון הספרים - הפרסומים- הספרונים- הסרטים –  האינטרנט –

  22/10/2013 1726
 • המדע המועיל

  Site Team

  המדע המועיל  פרסום המדע מביא תועלת לאנשים ולאנושות, כי הוא מנחה את התועה, מעורר את חסר הערונות , משכל את

  22/10/2013 1370
 • הדרך להשיג את המדע והוודאות

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כבר ידעת שהמשמעת צריכה לאימונה, אולי אתה שואל עכשיו: מה היא הדרך הנכונה להכיר את תכונותיו של אללה, וחוקתו המשכנעת

  28/02/2013 1176
הידיעה אללהIt's a beautiful day