בריאת המלאכים

Site Team

המלאכים הם בריאתו של אללה יתעלה שנבראו מאור, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המלאכים נוצרו מהאור, והשדים נוצרו מאש צרופה שאין לה עשן, ואדם נברא ממה שתיאר לכם" ( מסופר על ידי מוסלם).


אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את המלאכים לעשות משימות מסוימות, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " לכל אחד מאתנו מקום קבוע,* ואנו ערוכים שורות שורות,* ואנו מספרים בשבחו" (סורת הערוכים:165-164).


אללה יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על חלק משמות המלאכים כגון גבריאל ומיכאל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " כל השם עצמו אויב לאללה ולמלאכיו ולשליחיו ולגבריאל ולמיכאל – הן אללה הוא אויב לכופרים." (סורת הפרה:98).


המלאך ג'בריל עליו השלום הוא אשר ירד עם ההתגלות על השליחים. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " הרוח הנאמנה הורידה אותו ממרומים,* על לבבך, למען תהיה במזהירים" (סורת המשוררים 194-193).


המלאך מיכאל  מופקד על הגשם והצמחים, בעוד שהמלאך אסראפיל מופקד לנפח בשופר שלושה פעמים ביום תחית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר תישמע תרועת השופר, יוכו בפלצות כל יושבי השמים והארץ, זולת אלה אשר יחפוץ אללה, והכל יבואו אליו כנועים" (סורת הנמלים:87).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " בהישמע תרועת השופר, יוכו כל אשר בשמים ואשר בארץ בעילפון, זולת מי שיחפוץ אללה, אז תישמע התרועה בשנית, והכל יקומו ועיניהם רואות" (סורת החבורות:68).


מלאך האחראי על המוות והעוזרים שלו מיתים גם כן ביום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא אשר יאסוף את נשמתכם בשנת הלילה, ביודעו מה עשיתם ביום, ואחר יעורר אתכם ביום, עד הימלא הזמן הקצוב, ואחר תשובו אליו, ואז יודיעכם את אשר עשיתם* הוא המושל בכיפה מעל עבדיו. הוא שולח שומרים לשמור את צעדיכם, ובבוא המוות אל אחד מכם, יאספו שליחינו את נשמתו, ולא יזניחו זאת" (סורת המקנה:61-60).


ישנם גם המלאכים אשר נושאים את כסאו של אללה והמלאכים המקורבים ממנו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים. כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו." (סורת הנשים:172).


ישנם גם מלאכים המופקדים על גן עדן ואחרים מופקדים על אש גיהנום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, שמרו על עצמכם ועל בני ביתכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים, מופקדים עליה מלאכים ומשחיתים אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורום" (סורת האיסור:6).


ישנם מלאכים המופקדים על שמירת האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" יש לו מלווים מלפניו ומאחוריו, והם שומרים עליו במצוות אללה, אללה לא ימיר את השורה על האנשים אלא אם ישנו הם את אשר בלבם. וברצות אללה להמיט רעה על אנשים, לא יוכל איש להשיבה, כי אין להם מגן זולתו" (סורת הרעם:11).


חלק מהמלאכים מופקדים לתעד את המעשים של בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואולם ניציבים עליכם שומרים.* נכבדים, רושמים,* כל מעשיכם להם ידועים" (סורת ההבקעות:12-10).


אללה יתעלה ברא את המלאכים למען עבודתו, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש" לו כל שוכני השמים והארץ. השרויים במחיצתו – לא תרבה שחצנותם מכדי לעובדו, ולא ילאו.* לילה ויום יספרו בשבחו ולא יחדלו" (סורת הנביאים :19-20).

 


אף אחד לא יודע את המספר המדויק של המלאכים מלבד אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו דיווח לנו בקוראן הקדוש " את המלאכים עצמם הפקדנו על האש, וקבענו את מספרם למען נבחן את הכופרים, וכדי שיאמתוהו אלא אשר קיבלו את הספר והמאמינים, וכדי שיאמרו אלה אשר פשה הנגע בלבם והכופרים, מה רצה אללה להדגים לנו בזאת? כך יתעה אללה את אשר יחפוץ וינחה את אשר יחפוץ. רק הוא מכיר את גדודי ריבונך, רק אות הזכרה הוא לאדם" (סורת המתכסה:31). מי שרוצה ללמוד יותר על הנושא הזה יכול לקרוא בספרים (המבוססים על הקוראן והסונה) שמטפלים בעניין המלאכים והתפקידים שלהם. 

Previous article Next article

Related Articles with בריאת המלאכים

 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 442
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום אמר:

  09/12/2019 241
 • האסיפות לזכור את אללה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אלה שמתאספים בביתו של אללה בעודם לומדים ומלמדים

  12/10/2013 1233
הידיעה אללהIt's a beautiful day