בריאת השדים

Site Team

השדים הם אחד היצורים הבלתי נראים של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " לא בראתי את השדים ואת בני האנוש כי אם למען  יעבדוני,* איני מבקש כי יפרנסוני ואיני רוצה כי יאכילוני" (סורת הזורות:57-56).


אללה יתעלה הטיל עליהם את המצוות אשר הטיל על בני האדם בנוגע למעשי הפולחן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הטינו אל נתיבך חבורת שדים למען יקשיבו לקוראן, כאשר הגיעו אליו, אמרו, הקשיבו! וכאשר תמה בקריאתו, שמו פעמיהם אל בני עמם ובפיהם אזהרה.* אמרו, בני עמנו, הקשבנו לספר שהורד ממרומים לאחר משה למען יאשר את אשר לפניו וינחה אל האמת ואל דרך הישר." (סורת גבעות החול:30-29).


אללה יתעלה ברא את השדים מאש, אללה יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב " הוא ברא את האדם מטיט יבש כמוהו כחרס,* וברא את השדים מלשון אש" (סורת הרחמן:14).


אללה יתעלה אמר גם" בראנו את האדם מטיט נוקשה, מעיסת בוץ שהשחירה.* ואת השדים בראנו קודם לכן מאש סופת המדבר הלוהטת"(סורת אלחג'ר:27-26).

Previous article Next article

Related Articles with בריאת השדים

 • החוכמה מאחורי בריאת בני האדם

  Site Team

  השאלה הנשאלת עכשיו היא: מה היא הסיבה של בריאת בני האדם שאללה יתעלה הכפיף להם כל אשר ביקום? אללה יתעלה הבהיר לנו

  24/08/2014 1814
 • כיצד נוצר אדם הראשון עליו השלום

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב כי ברא את אדם הראשון עליו השלום מעפר, אללה יתעלה אמר " ישוע נמשל אצל

  29/04/2014 1561
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1671
הידיעה אללהIt's a beautiful day