דוגמאות לכמה מהיצורים בשמים ובארץ

Site Team

1 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ונטינו את הרקיע כתקרה מוצקה, ואולם הם פונים עורף לאותותיו, הוא אשר ברא את הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח כל אחד משייט בגלגל הרקיע" (סורת הנביאים:33-32).


2 -אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מה קשה יותר לברוא: אתם או הרקיע? הוא נטה אותו,* זאת כיפתו הגביה ועיצב,* והחשיך את לילו והעלה את אור יומו,* ואת הארץ פרש אחר- כך,* והפיק את מימיה, ואת דשאיה הצמיח,* ונטע איתן את ההרים,* לסיפוק צורכיכם וצורכי מקנכם.* כאשר תבוא השולטת האדירה,* ביום אשר ייזכר האדם באשר עולל,* ואש השאול תעלה חשופה לעין כל,* אז לכל אשר פרק עול" (סורת המושכים:37-27).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שילחנו את הרוחות למען יטענו את העבים, והורדנו מן השמים מים והשקינו אתכם בהם, ולא בידכם אוצרותיהם. " (סורת אלחג'ר:22).

 


ישנם סוגים שונים של רוחות, חלקם בתור רחמים מאללה יתעלה, אללה ישתבח שמו אמר בקוראן  הקדוש " הוא השולח את הרוחות לבשר על בוא רחמיו, וכאשר ישאו על כנפיהן עבים כבדי מים, נובלים אל ארץ שנשמה ונוריד עליה את המים ובהם נצמיח כל פרי למיניהו. כך נוציא גם את המתים (חיים מקרבם), אולי תיזכרו" (סורת המקנה:57).


חלק מהרוחות הוא בתור עונש מלפני אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " או שמא בטוחים אתם כי שוב לא יחזירכם אל הים, ולא ישלח בכם רוח סערה ויטביעכם כי כפרתם? אז לא תמצאו גם אחד שיריב ריבכם בפנינו" (סורת המסע הלילי:69). 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " היש בכם אחד הרוצה להיות בעליו של גן עדן, שעצי תמר וגפנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם, ואשר יש בו מכל הפירות – והנה, בהזדקנו ובהיות לא בנים נחלשים, יישרף הגן לפתע בלהט רוח שרב? כך יבאר לכם אללה את האותות למען תימלכו בדעתכם" (סורת הפרה"266).

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אז שילחנו בהם ילל סופה שהשתוללה בימים של פורענות, למען הטעימם את עונש הקולן בחיי העולם הזה. אבל עונש העולם הבא, קלונו גדול מזה, והם לא ייוושעו" (סורת המוצגים אחד אחד :16).


אללה ברא שבעה רקיעים ושבעה שככות במעמקי האדמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אללה הוא אשר ברא שבעה ריקעים, וגם בארץ כמותם. דברו עושה דרכו מטה בינותם, למען תדעו כי אללה כל-יכול וכי אללה חולש בידיעתו על הכל" (סורת הגיטין:12).


בתחילת הבריאה, השמים והארץ היו מקשה אחת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו?" (סורת הנביאים:30).


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב את התקופה הזמנית של בריאת השמים והארץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, האומנם כופרים אתם בזה אשר ברא את הארץ ביומיים, ותצרפו לו מתחרים? הן זהו ריבון העולמים,* אשר בהימלא ארבעה ימים הציב בה הרים נטועים איתן ונישאים מעליה, ונתן בה ברכה, וקצב חלק בתנובתה לכל דורש.* אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו.* אז, ביומיים, גזר כי יהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל רקיע את הצו המוטל עליו, ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו. כך תיכן האדיר והיודע" (סורת המוצגים אחד אחד:12-9).

 

Previous article Next article

Related Articles with דוגמאות לכמה מהיצורים בשמים ובארץ

 • זה הוא אללה (העליון והנשגב)

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו

  13/05/2013 1501
 • ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  המסקנה של הטבע אנושי הטהור: האדם בעל הטבע האנושי הנקי וההבנה הברורה מודע לכך, ללא צל של ספק כי כל דבר בעולם הזה

  26/04/2014 1486
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day