דוגמאות מסטיות הנוצרים מהקוראן הקדוש


Site Team

Article translated to : العربية

דוגמאות מסטיות הנוצרים מהקוראן הקדוש

אללה ישתבח שמו הבהיר לנו בקוראן הקדוש את הסטייה האמונתית והמסורתית של הנוצרים, מתוך רצון שיתרחקו המוסלמים מדרך זו ולא לחקות אותם.

בפסוקים הבאים אללה - יתעלה ויתהלל – מבהיר לנו דוגמאות שמעידות על כך :

1-    הקנאה: אמר אללה יתעלה בקוראן הקדוש : "רבים מבין בעלי הספר היו רוצים להחזירכם להיות כופרים לאחר שכבר האמנתם, מתוך קנאה המקננת בנפשם, אף כי התבררה להם האמת. מחלו וחוסו עד אשר יקים אללה את דברו, כי אללה כל-יכול." (סורת הפרה : 109 ) .

2-    הסתרת הידע : הוא אומר בקוראן : "אללה כרת ברית עם אלה אשר ניתן להם הספר- עליכם לבארו לאנשים ולא להסתירו. ואלום הם השליכוהו מאחורי גבם ומכרוהו באפס מחיר. מה נוראה העסקה שעשו" ( סורת בית עמרם : 187 ).

3-    הסמיכה על אנשים לדעת את האמת ולא על אללה, הוא אומר : " בהיאמר להם, האמינו באשר הוריד אללה ממרומים, יגידו, נאמין באשר הורד אלינו ממרומים. הם כופרים באשר מעבר לזאת, ואולם הוא האמת, והוא ניתן למען יאשר את אשר עמם. אמור,מדוע הרגתם את נביאי אללה לפנים, אם מאמינים הנכם? "  ( סורת הפרה :91 )

4-    הקציוניות : אללה אמר : "הוי בעלי הספר, אל תפריזו בדתכם ואל תגידו דבר על אללה מלבד אמת. ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אללה ומילה מאתו אשר אותה הטיל על מרים, ורוח מלפניו. על כן האמינו באללה ובשליחיו, ואל תגידו, שלושה הם. חדלו מזה למען ייטב לכם. אללה הוא רק אלוה אחד. ישתבח שמו וחלילה מהיות לו בן. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, ואין סומך כאללה" (סורת הנשים :171 )

4-    הנזירות : אללה אומר : " אחריהם הקימונו את שליחינו בזה אחר זה, ובעקבותיהם את ישוע בן מרים. נתנו לו את האוונגליון, והשכנו חמלה ורחמים בלב ההולכים בדרכו. הם הנהיגו לעצמם נזירות אשר לא כתבנו בספרים כי מצווה היא עליהם, אך הם ביקשו להפיק רצון מלפני אללה. אפס כי לא קיימוה כראוי לה, נתנו למאמינים אשר בהם את שכרם, אך רבים בהם מופקרים" ( סורת הברזל : 27 ) .

6-    יחסו את זכות החקיקה לאחרים מלבד אללה : אללה אמר : "הם לקחו את חכמיהם ואת נזיריהם לאדונים להם מבלעדי אללה, ואת המשיח בן מרים. ואולם לא צוּווּ לעבוד בלתי אם אלוה אחר. אין אלוה מבלעדיו. ישתבח שמו ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו" (סורת ההצהרה :31) .

7-    שלטון הרוב : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן " לבסוף גרמנו לאנשים לגלותם, וכך ידעו כי הבטחת אללה אמת היא, וכי שעת הדין אין ספק בה. האנשים נחלקו ביניהם בעניינם ואמרו, בנו עליהם בניין. ריבונם מיטיב לדעת מה עלה בגורלם. אבל אלה אשר היתה ידם על העליונה אמרו, נקים עליהם מסגד" ( סורת המערה :21 ) .

8-    הזלזול בדת האחרת : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן : "היהודים אומרים, אמונת הנוצרים אין בה ממש, והנוצרים אומרים, אמונת היהודים אין בה ממש- בעודם קוראים את הספר. כדברים האלה יגידו גם אלה אשר דבר לא ידעו, וביום תחיית המתים אללה ישפוט ביניהם בכל אשר נחלקו" (סורת הפרה : 113 ) .

9-    נחלקו בגלל העוול : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן : "ונתנו להם דינים נהירים, והם לא נחלקו ביניהם כי אם לאחר שהוענקה להם הדעת, ריבונך ישפוט ביניהם ביום תחיית המתים בכל אשר נחלקו בו " ( סורת הכורעת ברך : 17 ) .

10- ההתפלגות : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן : " אל תהיו כמו אלה אשר התפלגו ונחלקו לאחר שניתנו להם האותות הנהירים. שמור להם עונש כבד" ( סורת בית עמרם : 105 ) .

11- ההתרחקות מנתיב המאמינים : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן: "כל החלוקים על השליח לאחר שנתבררה לו דרך הישר ואינו הולך בנתיב המאמינים, נכַוונו אל אשר יִפנה, ונצלהו בגיהינום. שם יהיה סופו המר" ( סורת הנשים : 115 ) .

12- הליכתם בעקבות משוגות לבם : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן:  "שפוט ביניהם על - פי כל אשר הוריד אללה ממרומים ואל תיטה אחר משוגות לבם, והישמר פן יפתוך לסטות ממקצת הדברים שהוריד אללה ממרומים. ואם יפנו עורף, דע כי אללה חפץ לפגוע בהם בשל חטאיהם, וכי מרבית האנשים מופקרים הם " ( סורת השולחן : 49 ) .

13-  קשיחות הלב : אללה ישתבח שמו אומר בקוראן: "האם לא הגיעה השעה שענווה תמלא את לב המאמינים לנוכח זכר אללה, ולנוכח האמת אשר הוריד ממרומים? אל להם לנהוג כדוגמת אלה אשר ניתן להם הספר זה כבר, וברבות הימים גס בו לבם. רבים בהם המופקרים." ( סורת הברזל : 16 ) .

 

Previous article

Related Articles with דוגמאות מסטיות הנוצרים מהקוראן הקדוש

הידיעה אללהIt's a beautiful day