האימונה בספרים של אללה

Site Team

אללה יתעלה ציווה על המוסלמים להאמין בספרים השמימיים שהורדו על השליחים מעם אללה להבהיר אותם לאנושות, חלק מהספרים האלה הם:


1-   כתבי הקודש של איברהים, הקוראן הקדוש הבהיר לנו חלק מהעיקרונות הדתיים שנזכרו בהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אם לא סיפרו לו על הכתוב בגוויליו של משה,* ושל אברהם אשר עמד בכל חובותיו,* על כי נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה,* ועל כי לזכותו של אדם יעמדו רק המעשים שעשה,* וכי עתידים מעשיו להיחשף, ואז יבוא על גמולו המלא,* וכי סוף כולם לשוב אל ריבונך" (סורת הכוכב:42-36).


2- התורה, הוא הספר הקדוש אשר ירד על הנביא מושה עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הורדנו את התורה ממרומים, ובה הדרכה ואור . על- פיה היו הנביאים אשר התמסרו חורצים משפט ליהודים, וגם הרבנים והחכמים שפטו על-פי ספר אללה שהופקד בידיהם למשמרת, ואשר עליו העידו. אל תיראו מפני האנשים, ורק אותי היו יראים, ואל תמכרו את אותותי באפס מחיר. אשר לא ישפטו על-פי כל אשר הוריד אללה ממרומים, אלה הם הכופרים" (סורת השולחן:44).

 


3- הזבור, הוא הספר אשר הורד מעם אללה על דוד עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילנו לנוח ולנביאים אחריו. וגילינו לאברהם ולישמעאל וליצחק וליעקב ולשבטים ולישוע ולאיוב וליונה ולאהרון ולשלמה. לדוד נתנו את הזבור"(סורת הנשים:163).

 


4-  האונגליון, הוא ספר קודש אשר הורד מעם אללה על ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אחריהם הקימונו את ישוע בן מרים למען יאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ונתנו לו את האוונגליון, ובו הדרכה ואור, למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים" (סורת השולחן:46). 


    האדם המוסלמי חייב להאמין בספרים השמימיים אשר הורדו על השליחים מעם אללה יתעלה, הספרים אלה אינם אותם ספרים מסולפים הנמצאים בשמוש כעת.


    הקוראן הקדוש דיווח לנו על חלק ממה שנזכר באוונגליון כגון הבשורות על בואו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " וכתוב טובה לזכותנו בעולם הזה ובעולם הבא, כי חזרנו בתשובה אליך. אמר, עונשי, אכה בו את אשר אחפוץ ורחמי חובקים כל דבר. אכתוב אותם לזכות היראים ונותני הזכאת והמאמינים באותותינו,* אשר ילכו עם השליח, הנביא איש אומות  העולם, אשר אותו ימצאו רשום אצלם בתורה ובאוונגליון. הוא יצווה עליהם לנהוג בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונה, ויתיר להם את המאכלות הטובות ויאסור עליהם את התועבות, ויסיר מעליהם את הנטל ואת הכבלים המכבידים עליהם. אשר יורד עמו ממרומים, אלה ישעו חיל" (סורת ממרום החומה :157-156).


5- הקוראן הקדוש, האנשים חייבים להאמין בדברים של אללה יתעלה שהורדו על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, ולהאמין כי הקוראן הקדוש הוא אחרון הספרים אשר ביטל את כל הדתות שקדמו לדת האיסלאם.

 

Previous article Next article

Related Articles with האימונה בספרים של אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day