האימונה בספרים

Site Team

היסוד השלישי

האימונה בספרים אשר הורדו מעם אללה שנחשבים לדרך הברורה בחייו של אדם מאמין שממנה שואב את הצידה הרוחנית שלו כגון המעשים הטובים וקיום המצוות הקשורים לעבודת אללה יתעלה, הציות להורואות אשר הורדו מעם אללה בספרים אלה משיג את היציבות החברתית, הביטחון הנפשי, הכלכלי והפוליטי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עושי הטוב, זכר או נקבה, ובלבם אמונה, ניתן להם חיים טובים. לכל אלה ניתן את שכרם על כל הטוב אשר עשו" (סורת הדבורה:97).


האימונה בספרים של אללה יתעלה מעניקה למאמינים את החיים הטובים בכל התחומים דווקא  בנוגע למעשים הטובים שמהווים את הצידה הרוחנית שמביאה לאושר אמיתי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב "כל המאמין באללה וביום האחרון ועושה את הטוב – לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו" (סורת השולחן:69).


ההוראות האסלאמיות הדריכו את המוסלמים לנחן בתכונות הטובות, דבר שמביא לאושר אמיתי וההתרחקות מהנגעים של האתיאיסטים ואלה שלא יכלו להשיג את היציבות הנפשית והביטחון הרוחני בדת שלהם. חלק מההוראות שאללה יתעלה הטיל על המוסלמי:


1- אהבת אללה יתעלה ושליחו. אהבה זו מהווה  מניע  בשביל המוסלמי לעשות  את הכל ולהקריב את חייו כל עוד מבקש להפיק רצון מלפני אללה. בעולם הזה אנו מוצאים כי האוהב עושה כמיטב יכולתו כדי לזכות בשביעות רצונו של האהוב ומרגיש בשמחה לממש את רצונותיו, זה הוא היחס של בני האדם זה לזה, אז כיצד אוהבים את אללה ישתבח שמו ויתעלה ונביאיו מוחמד עליו בירכה ושלום הטוב ביותר בין כל האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " יש העושים להם מתחרים לצד אללה, ואותם יאהבו כאהוב את אללה. ואולם המאמינים עולים עליהם באהבתם לאללה. לו רק יראו בני העוולה, כאשר יוכלו לראות את העונש, כי הכוח כולו ביד אללה, וכי אללה מעניש קשות" (סורת הפרה:165).


האדם האומלל הוא אשר מעיף את התשוקות הפרטיות שלו על פני הפקת רצון מלפני אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, אם אבותיכם ובניכם ואחיכם ונשיכם וקרובי משפחתכם, והנכסים אשר עשיתם לכם, ועסקאות המסחר אשר תחששו פן לא יצאו לפועל, והמשכנות הנעימים לכם – אם כל אלה אהובים עליכם יותר מאללה ומשליחו ומן המאבק למענו, כי אז המתינו עד אשר יקים אללה את דברו. אללה לא ינחה את קהל המופקרים" (סורת ההצהרה:24).


האהבה והחיבה למען הפקת רצון מלפני אללה יתעלה מביאה את המוסלמי להרגיש באושר ושמחה כיוון שהאינטרסים שלהם יהיו משותפים, אהבה זו מתמשכת לנצח משום שהם חותרים להשיג את רצונו של אללה יתעלה ,  לפיכך, המוסלמי מרגיש את האושר, כי הוא יודע שאחרים אוהבים אותו רק למען אללה  ולא  כדי לנצל אותו למען אינטרסים הקשורים לעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ואשר לאלה אשר ישבו בנחלה לפניהם ואימצו את האמונה, אלה רוחשים אהבה לאשר היגרו אליהם ואינם חשים צורך בלבם לקבל את אשר קיבלו (המהגרים), והם אנשי חיל" (סורת ההגליה:9).


האהבה הזו היא אחד הדברים אשר מגנים על האנשים ביום תחית המתים, אבו הורירה ירצהו אללה סיפר בחדית' של שבעת מיני אנשים שיהיו בצלו של אללה ישתבח שמו ויתעלה ביום תחית המתים "  שני אנשים נפגשו ונפרדו על אהבת אללה יתעלה ".


עבודת אללה יתעלה לבדו, היא האושר האמיתי של המוסלמי שטמון בעבודה זו, האיסלאם משחרר את המוסלמים מלהיות שבויים לרצונות שלהם. כאשר המוסלמים הולכים בעקבות ההוראות של אללה יתעלה ונמנעים מהאיסורים שאסר עליהם, הם מרגישים באושר אמיתי כיוון שהתגברו על רצונותם וניצחו את הלחישות של השטן, ההלכה המוסלמית מחייבת את המוסלמים להקדיש את חייהם למען הפקת רצון מלפני אללה יתעלה באופן שאין כל זמן לחשוב על דאגות או הטרדות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספר הנשגב" אמור, תפילתי וקורבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים."(סורת המקנה:162).


המלאכים, הנביאים והשליחים של אללה מצווים גם לעבוד את אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו אמר בקוראן הקדוש" המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים המקורבים. כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו" (סורת הנשים:172).


כל הבריאה של אללה יתעלה ציוו לעבוד אותו, דבר שמעיד על גדולתו של אללה הבורא הראוי לפולחן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שבעת הרקיעים והארץ וכל שוכניהם מספרים בשבחו. אין יצור אשר לא ישבחו ויהללו, ואולם אתם לא תבינו את דברי תשבחתם. שקול דעת הוא וסולח" (סורת המסע הלילי:44).


מי שמפנה עורף לפולחנו של אללה יתעלה יחיה חיים של סבל ולא ירגיש אושר אמיתי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואולם כל הפונה עורף לתוכחתי, ימצא את מחייתו בדחוק, וביום תחיית המתים נאספהו (מן הקבר) עיוור" (סורת ט.ה:124). 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " כל המתעלם מזכרו של הרחמן, נועיד לו שטן כבן לווייתו." (סורת עיטורי הזהב:36).


השטן מוביל את האנשים אך ורק לדרך האומללות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמר (אבליס), כשם שגרמת לי להיות בסוטים, כך אשיאם להשתבח בחטאיהם עלי אדמות ואסטה את כולם כאיש אחד,* אבל לא את עבדיך ברי הלבב אשר בהם" (סורת אלחג'ר:40-39).

Previous article Next article

Related Articles with האימונה בספרים

הידיעה אללהIt's a beautiful day