האימונה היא האמת בעוד האתאיזם הוא האשליה

Site Team

 

האימונההיאהאמתבעודהאתאיזםהואהאשליה

 

העיתונאיהמפורסם"אניסמנסור" אמרכיהמדעניתהאנגלית"מרגריתברנברג" מנהלתמצפה"גריניץ' "גילתההכוכבהרחוקביותרביקוםהזה, האסטרונומיםכינואתהכוכבהזהבשם"כזאר", ד"רמרגריתאשרגילתהאתהכוכבהזהכינתהאותובשם"כזאר  172", הכוכבהזהנמצאבמרחקשל15600מליוניםשנותאור, שנתהאורכפישאמרנוקודם(365 ימים× 24 שעות   × 60 דקות× 60 שניות ×  186,000 מילים) המהווים את מהירות האור לשנייה.

הידיעההזאתפורסמהבכתבהעת"  Natural", ד"רמרגריתתיארהאתהכוכבהזהבכךשהוא בהירמאוד, המדעניתהזאתזכתהבניצחוןבתחוםהגילוייםהאסטרונומייםכשגילתהכוכבשמימיבאפריל1973 .

כאשרד"רמרגריתנשאלהאודותרוחבהיקוםשאנוחייםבחלקמגבולממנו, אמרה: אףאחדלאיודע, ידיעהשליתלויהבקטרהעדשהשמגיעהלמאהועשריםאינצ'ים, ואםישנםעדשותגדולותיותרומכשיריםמתקדמיםומדויקיםיותר, אזנוכללראותאתהתרחבותושלהיקוםבצורהגדולהיותר.

 שאלתי: האםאללהקייםבמציאות? התשובההיתה: כן, בהחלט!!

היאנשאלה: אבללמה? היאהצביעהעלהשמיםואמרה: בשבילזה!

חמישיםשניםקודםלכןוכאשראינשטיןהודיעעלתורתהיחסות, כמהאנשיםשאלואותו: האםאללהקיים? התשובההיתה: כן, קייםמבחינתהמתמטיקה!!, הםשאלואותוהאםאללהקייםמבחינהאונברסלית, התשובההיתה: כן!, הםאמרו: למה? אזהואהצביעעלהשמיםואמר: בשבילזה.

הקוראןהקדושדווחלנועלהשמיםבאופןמורחב, הקוראןהקדושמבססאתהאימונהעלידיההירהורביקוםוההתבוננותברוחבו, דיוקו, והתכונותהמיוחדותשלהחומר שלוויושרהחוקים, אללהישתבחשמוויתעלהאמרבספרוהנשגב: "את השמים נטינו בעוצם ידינו. אכןרבהיכולתנו!" ( סורתהזורות:47). אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" שמנובשמיםאתכוכביהמזלותועיטרנו(אתהשמים) להנאתהרואים" (סורתאלחג'ר:16). אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" ונטינואתהרקיעכתקרהמוצקה, ואולםהםפוניםעורףלאותותיו." (סורתהנביאים:32).

ישנםרמיזהמדעיתבפסוקהקוראנישמדברעלהכוכביםוהמרחקיםהגדוליםשלהם, אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב:
" נשבעתיבמפלהכוכבים- * שבועהנשגבההיא, לוידעתם" (סורתהמאורע :76-75). המילה" לוידעתם" בפסוקהקוראנימצביעהעלכךשישנםהרבהעובדותהקשורותלמקומםשלכוכביםשאיאפשרלהביןאותםעלידיהמוחהאנושי, האםהגילוייםהאסטרונומייםהאחרוניםהבהירואתהעובדותהאלה? אוליהקוראןהקדושפונהבדבריולאנשיםבזמןההתגלות, האנשיםהאלהלאידעואתהסודותהנפלאיםשלהכיפההכחולהבמצפההכוכבים, בעודשהאנשיםכעתידעוהרבהעובדותאודותהיקוםואמרו"ריבוננו, לאבראתזאתלבטלה", עםזאתאנואומריםשהידעשלהמדעניםעדייןמהוויםחלקקטןבהשוואהעםשארהעובדותהחבויים, המכשיריםשלהםהראולהםחלקקטןבעודשקצרהידםמלהראותלהםעודהרבהעובדות, הקוראןהקדושפנהבדבריולכלהאנשיםהןבעברוהןבעתיד, אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" נשבעתיבמפלהכוכבים- * שבועהנשגבההיא, לוידעתם" (סורתהמאורע :76-75).

אניחזרתילהביטבקוראןהקדושבגאווהאצילה,אניהחלתילהרהרבפסוקהקוראנישבומתאראללהישתבחשמוויתעלהאתאלהשלאמכיריםאותו, אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" הםלאשיערואל-נכוןאתמידותאללה. ביוםתחייתהמתיםיחפוןאתהארץכולה, והרקיעיםיהיוגלוליםבימינו. ישתבחשמוויתרומםמעלהשותפיםאשריצרפולו" (סורתהחבורות:67).

אבל, למהלהרהרבשמיםבלבד? האםהוודאותזקוקהלהביטלמעלה? אנויכוליםלהרהרבעצמנוובאדמהשאנוחייםעליהכדילשקולוללמוד, אללהישתבחשמוויתעלהאמרבספרוהנשגב"הארץמלאהאותותלנכוןלהשתכנע,* וגםאתם. האםלאתבחינו?" (סורת הזורות:21-20).

אניחוזרלהערותיושל"אניסמנסור"עלהכוכביםשנתגלווהשמיםאשרמעידיםעלגדולותושלאללהישתבחשמוויתעלה, העיתונאי"אניסמנסור"אומר" למרותגודלהמידותשלהיקוםשאנולאיכוליםלדעתאתסופםשלהגבולותהאלהאלאשהיקוםהזהפשוטיותרמהנפשהאנושיתוגםהגוףהאנושיוקטןיותרמהתאהחי. הגדולהשלהיקוםטמונהבהרכבהחייםעצמם, החייםשלהיצורהחיהםנפלאים, מורכבים, קשיםועמוקיםיותרמאשרכובבבוערשמסתובבבחללהרחברחוקמעיניםוהעדשיותשלנו. המרחקבינינולביןהירחקרוביותרמהמרחקבינילבינךקשהולאמובן., לפיכך,  היצורהדקביותרהואגדוליותר  מהכוכבשבשמים. אתהלאזקוקלהביאהוכחותמהשמיםשמעידותעלקיומושלאללהיתעלהאלאשישנםהרבההוכחותבגופךומתחתלרגליךשמעידותעלהנפלאותשלהבריאה.

האדםלאצריךלהיותאסטרונוםכדילהכיראתגדולתושלאללהישתבחשמוויתעלה. האדםהפשוטיכוללדעתולהכיראתיכולתו, רחמיו, חוכמתווידיעתושלאללהיתעלהאםרקיתבונןויהרהרבאוכלשלו. אלאשישנםהרבהאנשיםאשראללהישתבחשמוויתעלהתאראותםבקוראןהקדוש, אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" אללהיכניסאתהמאמיניםועושיהטובאלגניםשנהרותזורמיםלמרגלותיהם. הכופריםשטופיתענוגותולועטיםכבהמותוהאשמעונם" (סורתמוחמד:12).

 

Related Articles with האימונה היא האמת בעוד האתאיזם הוא האשליה

 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7242
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1638
 • עבודת אללה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כבר הראינו בפרק הקודם כי הנביא מוחמד צווה עלינו שנאמין ב: 1-  אללה לבדו אין שותף לו. 2- במלאכים של אללה 3-

  09/03/2013 2085
הידיעה אללהIt's a beautiful day