האיסלאם חזק יותר מהדברים התפלים הללו

Site Team

 

האיסלאםחזקיותרמהדבריםהתפליםהללו

אנוכמוסלמיםאוהביםאתהנביא ישועומכבדיםאותו, אנוחושביםאתעצמנולחסדיושלישועומסרביםכלהספקיםוהטענותנגדישועעליוהשלוםואמוהבתולההקדושה, אנוכמוסלמיםזכאיםיותרלישועמאשראלה  המגזימיםומשתייכיםאליו.

המחלוקתשלנועםהנוצריםאינהמתמקדתבזהשישוענהרגאולא,אלאשהמחלוקתעמוקהיותר, המחלוקתטמונהבסוגיתהאםישוע"אדם" כפישאנואומריםאו"אלוה" כפישהנוצריםטוענים?

האם? אושאללההקריבכדילמחוקאתהחטאיםשלהאנשים? הנוצריםחושביםכי"אלוהים"שבשמיםעזבאתבנוהיחידעלהצלבכדילהיותקורבןלמחולאתהחטאיםשלהאנשים.

השאלההנשאלתכעתהיא: האםישועלאידעאתזהכאשראמר: "אלוהילמהעזבתאותי? השאלההחמורהביותרהיא: האםהקוראלעזרההואאותוהמשיעשבשמים, כיהאבוהבןמהוויםדבראחדכפישטוענים? האמתהיא שהנוצרותנחשבתלאימונהשאיאפשרלהביןאותה.

במאמרושלמישילפרחשפורסםבעיתון"לימסגי" היוצאתלאורבקהירביום1973/09/16אמרבעודומסביראתהאימונההנוצריתבשיטהרציונלית" התנ"ךמדווחכיאלוהיםיופיעבגלוי, זאתאומרתשהמילההמופשטתתהופךבצורתאדם", הדבריםהמעורפליםהאלהמהוויםאתהפירושההגיונילאימונההנוצרית.

ריבוןהמזרחוהמערבמתגלהבצורתושלאדםכדישהאנשיםיראואותווכיווןשהוארחוםמאודהואהתאבדלמענם!!

האםאאמיןבזהואעזובאתהקוראןהקדושאשרקבעאתהאימונהבצורההבאה, אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב"אמור, למיכלאשרבשמיםובארץ? אמור, לאללה. הואכתבבספרכיעליולרחם, והואכנסיכנסאתכםלקראתיוםתחייתהמתים. איןספקבו. ואולםכלאשרהמיטואבדוןעלעצמםלאיאמינו." (סורתהמקנה:12).

אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב" אליעציבוךדבריהם. הכוחהאדירכולובידאללה: הואהשומעוהיודע.* לאללהכלאשרבשמיםואשרבארץ. הפוניםבתפילהאלאחריםמבלעדיאללה, אינםנוטיםאחרדמיוןשווא, ורקדיבההםמוציאים.* הואאשרעשהלכםאתהלילהלמנוחתכם, ואתהיוםלמעןתראולאורו. בזאתצפוניםאותותלאנשיםקשובים.* הםאומרים, אללההולידבן. ישתבחשמו! איןהואתלויבדבר, ולוכלאשרבשמיםואשרבארץ, ולכםאיןאסמכתאלזאת. התאמרועלאללהאתאשרלאתדעו?* אמור, הטופליםשקריםעלאללהלאיעשוחייל." (סורתיונה:69-65).

לפיכך, האיסלאםמסרבאתהאגדהוהאימונההתפילההזאתוסגראתהדלתבפניקורבניהכפירהשמסתנניםלמחותאתהמונומנטיםשלאימונתהיחוד.

Related Articles with האיסלאם חזק יותר מהדברים התפלים הללו

 • סיכום

  Site Team

  הספר הזה מטפל בסוגיה יותר חשובה בדת האיסלאם, והיא החידוש בדת אשר נחשבת לדבר בלתי מקובל על אללה ועל הנביא מוחמד

  12/01/2014 138
 • הסלחנות של האיסלאם בעניין הזכאת

  Site Team

  זכּאת היא סוג של צדקה וחובה על כל מוסלמי שיש לו את האפשרויות הכספיות. במטרה לחסל את העוני בחברה המוסלמי ולצמצם

  08/12/2013 1548
 • ארבעים תעולות רפואיות ופסיכולוגיות לענוו

  Site Team

  ארבעים תעולות רפואיות ופסיכולוגיות לענווה אולי יתפלא האדם כשידע את התוצאות המדעיות של מחקרים שנמשכו לעשרת שנים

  12/12/2009 6188
הידיעה אללהIt's a beautiful day