האנשים שווים זה לזה באיסלאם

Site Team

כל בני האדם ללא יוצא מן הכלל נבראו כדי לעבוד את אללה, ליישב את הארץ, ולממש את רצונו של אללה ... לכן אללה ישתבח שמו עשה את השינוי בין בני האדם בפרנסה, באופי, ובצבע, ולא עשה את השינוי הזה במקור הבריאה ... אללה אומר בקוראן הקדוש: " אנחנו חילקנו ביניהם את מחייתם בחיי העולם הזה, ורוממנו כמה מהם במעלות על זולתם למען יוכלו להעבידם" (סורת אלזוח'רופ: 32)

לפי השוויון שאישר האיסלאם, בני האדם יהיו שווים זה לזה, ללא יוצא מהכלל בדברים האלה:

 

 • האנשים שווים זה לזה בזכויות הלגיטימיות של כל אדם, ללא קשר למין, גזע, צבע. ויש לכל אדם את הזכות ליהנות מחופש -המתאים להוראות הדת – וזה הוא החופש שמעניק לאדם את היכולת לבחור את הטוב ואת הרע ללא סטייה, או במילה אחרת אינו החופש הבהימי המוחלט. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: "האנשים שווים זה לזה כמו השיניים של המסרק".

 

 • כל האנשים שווים בפני פסיקותיו של האיסלאם, אין אפלייה ביניהם על רקע מין, גזע, או צבע. אללה ישתבח שמו אומר: "אללה מצווה עליכם להשיב את פיקדון לבעליו ולשפוט בין האנשים משפט. מה נאים הדברים שאללה דורש מכם, ואללה שומע ומבחין." הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר:"הוי אנשים, הדבר שהכחיד את האומות שהיו לפניכם הו זה, שהיו אם העשיר גונב לא היו דנים אותו, ואם היה אדם מסכן או עני גונב היו דנים אותו. אני נשבע באללה אם פאטמה בתי ( בתו של הנביא מוחמד) גונבת, אני לא אהסס לחתוך את ידה."

 

 • האנשים שווים גם כן בזכות כבוד האדם, אין לאחד לפגוע בשני בשל צבעו, מינו, או אימונתו. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש:" אל תקללו את אלה אשר אליהם יתפללו הם מבלעדי אללה, פן יקללו את אללה בצדייה ובלי דעת דעת דבר. כך השיאנו כל אומה להשתבח במעלליה, ואחר ישובו אל ריבונם, והוא יודיע להם את אשר עשו." (סורת אלאנעאם: 108).
 • האנשים שווים גם כן, באיסור את דמם, והונם, וכבודם העצמי. אין להרוג את האחר על רקע המין, הגזע, הצבע, או האימונה שלו. וגם כן אין לגזול את הונו. ואין לפגוע בכבודו העצמי. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: " את דמכם, הונכם, כבודכם העצמי אסורים, כאיסור החודשים האלה (החודשים הקדושים) וכאיסור הארץ הזה (ארץ מכה)."

 

 • האנשים גם כן שווים זה לזה בזכות להתמנות בתפקידי מנהיגות בחברה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מינה את "אוסמה בן זייד" למפקד לצבא של המוסלמים במלחמה נגד הרומאים בהיותו בגיל צעיר, בעת שבו היו בצבא לוחמים מפורסים כמו אבו בכר אלצדיק, ועומר בן אלח'טאב.

 

 • האנשים שווים גם כן זה לזה בזכות להפיק תועלות מכל תוצרות אללה ביקום, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " הוי אנשים, אכלו מכל שנמצא בארץ כשר, בריא ושלם, ואל תלכו בדרכו של השטן כי הוא לכם אויב ברור" .

 

 

 • האנשים שווים זה לזה בעבודת אללה ללא שותף, כי האיסלאם בא להיות הדת של כל בני האדם ללא הבחנה על רקע הצבע, הגזע, או המין. אללה ישתבח שמו אומר : " הוי אנשים, עבדו את ריבונכם אשר ברא אותכם, ואת אשר לפניכם, אם יראים אתם".

 

Previous article Next article

Related Articles with האנשים שווים זה לזה באיסלאם

 • השוויון באיסלאם

  Site Team

  האיסלאם  חתר להסיר את כל ההבדלים בין חברי החברה המוסלמית על בסיס של יחוס, צבע, חבל ולשון, אללה ישתבח שמו

  25/02/2014 155
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • אללה השווה בין כל האנשים

  Site Team

  כל האנשים בהתרחק מגזעם, צבעם, ולשונם הם שווים זה לזה בפני אללה. הדבר היחיד שמבדיל בין אחד לשני הוא התרחקותם או

  08/05/2013 1848
הידיעה אללהIt's a beautiful day