האתגר של הקוראן

Site Team

הקוראן הקדוש מאתגר את כל האנשים, שיבראו יצור חי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  הוי האנשים, הנה ניתן לכם משל, על כן האזינו לו: אלה אשר תפנו אליהם בתפילה מבלעדי אללה לעולם לא יוכלו לברוא גם זבוב, אף אם יתכנסו כולם לשם כך, ואם יגזול מהם הזבוב דבר- מה, לא יוכלו לחלצו ממנו. אכן חלש הוא הרודף וגם הנרדף!" (סורת העלייה לרגל:73).

 


הסיבה לכך היא שהנשמה היא דבר ריבוני שאף אחד לא יודע את המציאות שלה חוץ מאללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ישאלוך על הרוח. אמור, הרוח היא דבר ריבוני, ואתם קיבלתם אך מעט מן הידע" (סורת המסע הלילי :85).


האנשים אפילו לא יכולים ליצור משהו  אפילו ללא נשמה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר כי אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בחדית' הקדוש "האדם היותר מנוול הוא אשר מנסה ליצור משהו כמו היצירה שלי, הם לא יכולים ליצור גרגיר קטן, זרע או שעורה" (בוכרי).

 


חוסר היכולת של בני אדם לעשות כרצונם ביקום. זוהי עדות נוספת לקיומו של בורא שברא וממשיך לנהל את ענייניו. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הלא ראית את האיש אשר התפלמס עם אברהם על אודות ריבונו, וטען כי אללה העניק לו מלכות? אברהם אמר לו, ריבוני הוא המחיה והממית! אמר, אני מחיה וממית! אמר אברהם, אללה מעלה את השמש ממזרח – העלה אותה מן המערב! אז נדהם הכופר. אללה לא ינחה את קהל בני העוולה." (סורת הפרה:258).


הוכחה נוספת לקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, היא  שהוא קרא לכל האנושות להביא משהו כמו הקוראן הנשגב בעודו אחרון הספרים אשר הורד מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה, האתגר הזה ישאר ליום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "אמור,  גם אם יעשו בני האנוש והשדים  ידי אחת  למען  להבא כקוראן הזה, לא יוכלו  להביא כמוהו, ולו גם יסייעו זה לזה" (סורת  המסע הלילי:88).

 


מי שמטיל ספק בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה או בנביא מוחמד עליו בירכה ושלום עליו לקבל את האתגר הזה ולהביא סורות כמו אלה של הקוראן הקדוש, הערבים שהיו בעלי לשון צחה באותו זמן ניסו כמיטב יכולתם כדי להביא משהו בדומה לקוראן הקדוש אלא שקצרה את ידיהם לעשות את זה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב  "  ואולי יגידו, הוא בדה אותו מלבדו! אמור, הביאו עשר סורות בדויות כמוהו, וקראו לעזרת כל אשר תוכלו זולת אללה, אם אמת בפיכם." (סורת הוד:13).

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו, הביאו ולו סורה אחת כמותם וקראו לעזרתכם את העדים שלקחתם מבלעדי אללה, אם אמת בפיכם." (סורת הפרה:23).


הקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה , אללה יתעלה אומר " לא ניתן לבדות את הקוראן הזה ללא אללה, ואין הוא אלא מאשר את אשר לפניו, ומציג אחד אחד את דברי הספר. אין ספק בו: מעם ריבון העולמים הוא." (סורת יונה:37).

 


אם הקוראן הקדוש היה דברים של בני אדם, אז עלול להכיל סתירות רבות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  האם לא יתבוננו בקוראן? אלמלא בא מעם אללה, היו מוצאים בו ניגודים למכביר" (סורת הנשים:82).

 


הבסיס שלנו לדיון תחילת הבריאה והסוף שלה יהיה הפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה "   אללה הוא הבורא כל דבר, ועל כל דבר הוא משגיח,* ולו מפתחות השמים והארץ. הכופרים באותות אללה ילכו לאבדון" (סורת החבורות:62-63 ).

Previous article Next article

Related Articles with האתגר של הקוראן

הידיעה אללהIt's a beautiful day