הברכות של אללה ביקום


Site Team

Article translated to : العربية Français

הברכות של אללה ביקום

הקוראן הקדוש דווח לנו על כך שאללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את היקום הזה והכפיף אותו לבני האדם בצורה מתאימה לחייו של האדם, הקוראן הקדוש מדווח לנו על כך למען שהאדם ישבח את אללה הבורא, מכוון שהנטייה הטבעית של האדם היא לאהוב את מי שמטיב אליו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הן חסד תחת חסד יושב" (סורת הרחמן : 60).

הקוראן הקדוש דווח לנו בהרחבה על הברכות אשר אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לעבדיו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הוא אשר יצר אתכם ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב. מה מעט תכירו טובה." (סורת המלכות: 23), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם כן בקוראן הקדוש: " הוא אשר פרש לכם את הארץ כיצוע ופתח לפניכם את נתיביה למען תישירו לכת,* והוא אשר הוריד מן השמים מים במידה, ובהם חיינו ארץ שנשמה. כך גם תוצאו אתם (חיים מן הקבר).* והוא אשר ברא את המינים כולם, ונתן לכם ספינות ובהמות אשר יסיעוכם,* וכך תשבו על גבן בבִטחה, ותזכרו את חסד ריבונכם בשבתכם עליהן, ותאמרו, ישתבח שמו של מי שהכפיפן לרצוננו, שאם לא כן, לא היה הדבר עולה בידינו" (סורת עטורי הזהב: 13-10), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: "הוא אשר עשה את השמש לזרוח ואת הלבנה להאיר וקבע לה שלבים, למען תדעו את מניין השנים ואת החשבון. את כל אלה ברא אללה רק למען תתגלה האמת, והוא מציג את האותות אחד אחד לאנשים בני דעת." (סורת יונה: 5).

אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא למעננו את הגמלים, פרות וכבשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא למעננו את הסוסים, פרדים וחמורים באופן שמועיל לנו ובהתאם לטבעו של האדם. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוא ברא לכם את המקנה וממנו תפיקו חום ותועלת, וממנו תאכלו.* בו תוכלו להתפאר בהשיבכם אותו מן המרעה לעת ערב, ועם בוקר, כאשר תוציאוהו.* הוא נושא את מטענכם אל ארץ אשר רק ביגע תגיעו עדיה. ריבונכם חומל ורחום.* הוא ברא לכם את הסוסים והפרדים והחמורים למען תרכבו עליהם, ולמען יהיו נחמדים למראה. ויברא גם את אשר לא תדעו.* אללה ידאג להראות את הדרך הנאותה, ואולם יש גם דרכים עקלקלות. אילו חפץ, היה מנחה את כולכם כאחד " (סורת הדבורה: 9-5).

אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא לנו גם את הים כדי להפיק תועלת ממנו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " והוא אשר הכפיף לכם את הים למען תאכלו ממנו בשר טרי ותדלו מתוכו עדיים אשר תענדו. הספינות חוצות את גליו לעיניך, למען תבקשו לכם פרנסה מאתו, ולמען תכירו טובה." (סורת הדבורה: 14 ).

אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא לנו את הדבורים לעשות את המעשה הנפלא הזה ולעשות משקה בשלל גוונים שמרפא את האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "ריבונך הורה לדבורה לאמור, קנני בהרים ובאילנות ובכל אשר יבנו,* ואכלי מכל פרי ועופי בנתיבים שהתווה לך ריבונך, משקה בשלל גוונים יצא מבטנן ובו מרפא לאנשים. בזאת צפון אות לאנשים הנמלכים בדעתם." (סורת הדבורה: 69-68).

Previous article Next article

Related Articles with הברכות של אללה ביקום

הידיעה אללהIt's a beautiful day