ההיזהרות מפני הכפירה.

Site Team
Article translated to : العربية English Español

 

ההיזהרות מפני הכפירה.

הסיבה העיקרית של בריאת היקום והבריות היא עבודתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה לבדו. לכן, כל טוב בעולם הזה ובעולם הבא הוא התוצאה הישרה של עבודתו של אללה הבורא בעוד שכל רע בעולם הזה ובעולם הבא הוא התוצאה של ההתרחקות מהדרך הישרה של אללה ישתבח שמו ויתעלה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " לא בראתי את השדים ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני" (סורת הזורות:56).

ייחודו של אללה יתעלה הוא הדבר הגדול ביותר שמביא לרצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה בעוד שהכפירה מובילה לכעסו ועונשו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " בהיותכם חניפים לשם אללה, ואל לכם לצרף לו שותפים. כל המצרף שותפים לאללה, כאילו צנח משמים, וחטפוהו עופות או נשאתהו הרוח אל עברי פי פחת." (סורת העליה לרגל :31).

 

 

תמונות של כעס אלי השווא לאלהותם:

פרעה סירב שיצורף לו אלוה אחר, נזכר בקוראן הקדוש "אמר פרעה, הוי מועצת הנכבדים, איני מכיר אלוה ראוי לכם מלבדי. המן, שרוף לי לבנים של חומר ובנה לי מגדל, למען אשקיף אל אלוהיו של משה. חושב אני כי הוא במשקרים " (סורת סיפור המעשה:38). פרעה כעס על אלה שעבדו אלוה אחר מלבדו אפילו אם האלוה הזה הוא אללה ישתבח שמו ויתעלה, פרעה אמר לנביא משה עליו השלום " אמר (פרעה), אם תיקח לך אלוה אחר מבלעדי, אשימך עם האסירים." (סורת המשוררים:29). פרעה אומר את הדברים האלה בעודו משקר משום שהוא אחד העבדים של אללה יתעלה, איך אללה יתעלה כועס על אלה שלקחו לעצמם אלים אחרים מלבד אללה ריבון העולמים וריבונים של הראשונים והאחרונים.

 

 

1-הכפירה היא החטא הגדול ביותר:

בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי אמר לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום: הוי שליח אללה, מהו החטא הגדול ביותר, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר צירוף מתחרים לאללה יתעלה בעודו הבורא".

 

 

 

2-אללה יתעלה לא מוחיל את הכפירה לעולם:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אללה לא יסלח אם יצרפו לו שותף, אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ. כל המצרף שותף לאללה בודה שקר נפשע עד מאוד." (סורת הנשים:48).

 

3-אללה לא מקבל את מעשיהם של הכופרים:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " כבר נגלה לך ולאלה אשר היו לפניך לאמור, אם תצרף לו שותפים, לא יניבו מפעלותיך פרי ותלך לאבדון." (סורת החבורות:65).

 

4- הכופרים ישארו לנצח באש גיהינום:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " הכופרים מבין בעלי הספר והמשתפים, באש גיהינום הם. לנצח יהיו בה. הם הרעים שבברואים." (סורת הראיה:6).

 

5- שלילת ראיית אללה ישתבח שמו מן הכופרים:

כמו שכופרים האלה מנעו מלבם את אור ההדרכה ויחודו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה ימנע אותם מלראותו יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " לא ולא! ריבונם יוסתר מהם ביום ההוא." (סורת המחסרים במשקל:15).

 

6- אללה שוכח את הכופרים:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " אשר עשו את דתם שעשוע ומשחק, ואשר הדיחום חיי העולם הזה. היום נשכחם כשם ששכחו כי יומם זה עומד להגיע, וכשם שהתכחשו לאותותינו." (סורץ ממרום החומה:51). 

 

7- אללה לא ייענה לתפילותם של הכופרים:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " רק אליו ראוי לפנות בתפילת האמת, כי אלה אשר אליהם יתפללו מבלעדיו לא ייענו להם כלל. כמוהם כאיש המושיט את כפות ידיו אל המים למען יגיעו אל פיו, אך הם לא יגיעו אליו. אכן לשווא יתפללו הכופרים" (סורת הרעם:14).

 

8- הכופרים נמנעים מלהכניס לגן עדן לעולם:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האומרים כי אללה הוא המשיח בן מרים, כופרים הם. אמר המשיח, הוי בני ישראל, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל המצרף שותפים לאללה, יאסור אללה עליו את גן עדן, ובאש ידור. לבני העוולה לא יקומו תומכים." (סורת השולחן הערוך:72).

 

9-הכופרים הם אויבי אללה:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " כל השם עצמו אויב לאללה ולמלאכיו ולשליחיו ולגבראיל ולמיכאל – הן אללה הוא אויב הכופרים" (סורת הפרה:98).

 

10- הכפירה היא עוול נפשע:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " לוקמאן הטיף לבנו מוסר ואמר לו, בני, אל תצרף שותפים לאללה: צירוף שותפים הוא עוול נפשע" (סורת לוקמאן:13).

 

11- הכפירה היא הגורם הגדול שמוביל לפחד בעולם הזה ובעולם הבא:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " נטיל אימה בלב הכופרים כי צירפו לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתותם. באש ידורו, ומה נורא יהיה מעון בני העוולה." (סורת בית עמרם:151). צירוף שותפים לאללה ישתבח שמו ויתעלה עדיין המקור העיקרי של כל רע. צירוף שותפים לאללה יתעלה הוביל להשמדת אומות וממלכות והשפלת מלכים.

Related Articles with ההיזהרות מפני הכפירה.

 • התועלות של האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מטהרת את הנפש של האדם משליטת כל דבר אחר חוץ מאללה יתעלה, כשהאדם המאמין

  19/06/2014 1903
 • זכות הדרכים והשווקים

  Site Team

  לדרכים ולשווקים יש זכויות באיסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " תיזהרו מפני ישיבה בדרכים". שאלו את הנביא:" מה

  04/03/2014 1420
 • העדיפות של שינון כמה סורות מהקוראן הקדוש

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " את מי ששנן את עשרת הפסוקים הראשונים של סורת "המערה" (سورة الكهف), יהיה מחוסן

  20/10/2013 1787
הידיעה אללהIt's a beautiful day