ההשפעות הנפשיות והחברתיות של עבודת אללה

Site Team

1-        עבודת אללה יתעלה מביאה את האושר הן בעולם הזה והן בעולם הבא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  השומר על הטוהר ישעה חיל* והמזכיר את שם ריבונו ומתפלל.* ואולם אתם מבכרים את חיי העולם הזה." (סורת העליון:16-14).


2-        עבודת אללה יתעלה מובילה לכוח פיזי ורוחני שבא כתוצאה לקרבה לאללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "עמוד בעוז רוח, ואללה הוא אשר יעזור לך לעמוד. אל תצטער בעטיים ובל יציקוך מזימותיהם.* אללה עם היראים ועם המיטיבים." (סורת הדבורה: 128-127).


3-        אללה יתעלה תומך בעבדיו המאמינים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: " הם אשר גורשו ממושבותיהם בלא צדק, רק על שום שאמרו, ריבוננו הוא אללה. אלמלא הדף אללה את האנשים, אלה בידי אלה, היו נהרסים מנזרים וכנסייות ובתי-כנסת ומסגדים אשר מרבים להזכיר בהם את שם אללה, אללה יושיט עזרה לכל החש לעזרתו, הן אללה חזק ואדיר,* הם אלה אשר גם אם נושיבם על מכונם בארץ, יקיימו את התפילה וייתנו זכאת ויצוו לנהוג בדרך ארץ ויאסרו את המגונה, סוף כל דבר לשוב אל אללה" (סורת העלייה לרגל:41-40).


4-        הקמת קשרים של אחווה ושיתוף פעולה בחברה האסלאמית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה. הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים הזכאת, ונשמעים לאללה ולשליחו. כל אלה, אללה ירחם עליהם. הן אללה אדיר וחכם. " (סורת ההצהרה: 71)


5-        אללה יתעלה מדריך את עבדיו אל דרך הישר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אם תהיה בכם יראת אללה, הוא ייתן לכם ישועה ויכפר על עוונותיכם ויסלח לכם. אללה הוא מרעיף הברכה והכבירה" (סורת המלקוח:29).


6-  עבודת אללה יתעלה מובילה לשפע הפרנסה והקלת הצרות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל הירא את אללה, הוא ייתן לו מוצא,* וישלח לו פרנסה בלא שישער מאין" (סורת הגיטין:3-2).


7- אללה יתעלה מכפיל את שכרם של המאמינים ויסלח להם על החטאים שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, בל יסיחו נכסיכם ובניכם את דעתכם מזכר אללה, אשר כך ינהגו, ילכו לאבדון" (סורת המתחסדים:9).

Previous article Next article

Related Articles with ההשפעות הנפשיות והחברתיות של עבודת אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day