הוכחות יחודו של אללה וביטול אימונת השילוש


Site Team

Article translated to : العربية

 

הוכחות יחודו של אללה וביטול אימונת השילוש בכתבי הקודש   

אימונת היחוד היא הבסיס של כל השליחים והנביאים, הנוצרים התנגדו לייחוד וטענו שישוע עליו השלום הוא אשר בא באימונת השילוש הנוצרית בעוד שאימונת היחוד היא הבסיס של התנ"ך וכל ספרי הקודש אשר ירדו לאחר מכן, התנ"ך קורא לייחודו של אללה והלחימה באימונת הפולתאיזם ועבודת האלילים בכל צורותיה.

אחת הראיות לכך מה שנאמר בספר דברים " אתּה הראת לדעת, כּי יהוה הוא האלוהים; אין עוֹד מלבדו" (דברים 4 : 35).

גם כן מה שנאמר בספר דברים: "שׁמע ישׂראל; יהוה אלוהינו יהוה אחד " (דברים 6 : 4 )

וגם נאמר בבשורה על-פי מתי " אמר לו ישׁוע: עוד כּתוב, לא תנסה אֶת־יהוה אלוהיך " (מתי : 4/7).

וגם מה שנאמר בבשורה על-פי לוקס " השׁיב לו ישׁוע: כּתוב, ליהוה אֱלוהיך תּשׁתחוה ואותו לבדו תעבוד " (לוקס: 4/8).

ישנה הוכחה אחרת שנזכרה בבשורה על פי מורקוס: אחד היהודים שאל את ישוע עליו השלום: איזה מצווה היא הרשאונה והחשובה ביותר ? ישוע עליו השלום ענה לו באמרה "הראשׁוֹנה היא: שְׁמע ישׂראל יהוה אלוהינוּ יהוה אחד" (מורקוס:12/28).

זאת היתה המצווה הראשונה של ישוע עליו השלום שהבהיר שהמצווה הזאת היא המצווה החשובה והגדולה יותר מכל, ואם ישוע עליו השלום היה מאמין באמונת השילוש היה ראוי להבהיר את זה דווקא במקום כזה, מכוון שאיך הוא מוסר את הוראותיו שאללה יתעלה בעודו לא מבהיר דבר כזה.

בבשורה על פי יוחנן נאמר גם כן כי ישוע עליו השלום אמר בימיו האחרונים: " ואלּה הם חיּי עולם: שׁיכּירו אותך, אלוהי האמת לבדו, ואת אשׁר שׁלחתּ - את ישׁוע המשׁיח " (יחונן :17/3).

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח בספרים האלה על האמת כי אין אלוה מבלעדי אללה לבדו וכי ישוע בין מרים הוא שליחו של אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוי בעלי הספר, אל תפריזו בדתכם ואל תגידו דבר על אללה מלבד אמת. ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אללה ומילה מאתו אשר אותה הטיל אל מרים, ורוח מלפניו. על כן האמינו באללה ובשליחיו, ואל תגידו, שלושה הם. חדלו מזה למען ייטב לכם. אללה הוא רק אלוה אחד. ישתבח שמו וחלילה מהיות לו בן. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ, ואין סומך כאללה" (סורת הנשים: 171).

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הוכחות יחודו של אללה וביטול אימונת השילוש

הידיעה אללהIt's a beautiful day