הזכות להתנהגות טובה

Site Team

האיסלאם קרא להתנהג באופן טוב עם הנשים, אללה יתעלה אמר " תחיו עימן באופן טוב ואם תשנאו אותן יתכן שתשנאו דבר וממנו יוציא אללה טוב רב" (סורת הנשים: 19).


כשהבעיות המשפחתיות מגיעות למבוי סתום, צריך שלא להשפיל את האישה ולשמור על כבודה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " פעמיים יוכרזו על האישה כמגורשת, ואז יוחלט אם להחזיק בה כדת וכדין, או לשלחה בתום לב. לא ניתנה לכם רשות ליטול מהן דבר מכל אשר נתתם להן, אלא אם כן יחששו השניים כי לא יוכלו לעמוד בחוקים אשר ציווה אללה. ואם חוששים אתם פן לא יוכלו השניים לעמוד בחוקים אשר ציווה אללה, לא יהיה על שניהם עוון אם תפדה האישה את עצמה. אלה החוקים אשר ציווה אללה, ואל לכם לעבור עליהם, כי כל העובר על החוקים אשר ציווה אללה – אלה הם בני העוולה" (סורת הפרה:229).

 


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר אמר: " הטוב שבכם הוא הטוב למשפחתו, ואני הטוב ביותר למשפחתי" (מסופר על ידי בן מאגה).


ההלכה האיסלמית חייבה את הבעל להיות אורך רוח כלפי החטאים של בת הזוג במטרה לשמור על חיי הנישואים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "המאמין (הבעל) אינו חייב להתרחק ממאמינה (אישתו), כי אם נמאס לו מתכונה אהב תכונה אחרת" (מסופר על ידי מוסלם).

 


האיסלאם הורה לבעל ללטף ולפנק את בת הזוג כדי לחזק את הקשר והקרבה ביניהם., הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "  :"המאמין המושלם הוא המתייחס במוסר לאנשים והטוב שבכם הוא הטוב לנשותיו " (מסופר על ידי אבן חבאן).

האיסלאם התיר את הליטופים והפינוקים בין שני בתי הזוג, מפי אבו סלמה בן עבד א.רחמן אמר: " עאאישה סיפרה לי כי בצעירותה היתה עם הנביא בנסיעה, הוא אמר לחבריו תזוזו קדימה ואמר לעאאישה הבה נתחרה בריצה, הסכמתי וקדמתי לו, אחרי שנים רבות ולאחר שהשמנתי חזרנו על אותו נסיון והוא קדם לי ואמר כך אנו שווים".


הפינוקים והשעשועים עם בני המשפחה נחשבים לחלק מהאימונה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר :" כל מה שאינו קשור לעבודת אללה הוא אסור חוץ מכמה מקרים: שעשוע ופינוק בת הזוג, אלוף הסוס, נסיון של פיוס בין שנים ולימוד שחייה". ( מסופר על ידי אל-סיוטי).


האיסלאם אסר על הבעל להשתמש בכספים של האישה ללא רשותה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק ואל תשלשלוהו אל כיס השופטים למען תנגסו נתח מרכוש האנשים בפשע וביודעין" (סורת הפרה:188).

האיסלאם חייב את הבעל להתייעץ עם בת זוגו בהחלטות הקשורת למשק הבית, ענייני ילדים וענייני נאמנות אחרים. זה לא חכם  כי הבעל ינהוג על פי דעת עצמו מבלי להקשיב לדעתה של בת הזוג כל עוד שדעתה היא חכמה ונכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואשר נענים לריבונם ומקיימים את התפילה, ועניינם מוכרע במועצה, ומוציאים ממון מאשר פרנסו אותם" (סורת המועצה:38).

 


היה דואג לצרכיו, עוזר לנשיו בעבודות הבית, מתקן את נעליו, תופר את בגדיו הקרועים, קונה מצרכים מהחנות ונושאם במו ידיו.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה עוזר לבני משפחתו בעבודות הבית, כאשר נשאלה הגברת עאאישה ירציה אללה על ההתנהגיות של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום בביתו? היא אמרה: היה משרת את בני משפחתו, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום היה מתקן את נעליו, תופר את בגדיו הקרועים, לכן אנו חייבים ללכת בעקבותו של הנביא עליו בירכה ושלום.

 


האיסלאם קורא להעלים עיין מכמה דברים קטנים ומעשים פשוטים של בת זוגו כל עוד ואינם עומדים בסתירה עם עיקרי ההלכה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הזהיר מלבוא מנסיעה באופן מפתיע כדי שלא יראה את בתו זוגו בצורה שלא תמצא חן בעיניו, לכן הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  אמר " הבעל לא צריך לבוא לביתו מנסיעה בשעות הלילה המאוחרות" (מסופר על ידי בוכרי).


הבעל חייב להימנע מלפגוע באשתו אפילו במלים, מפי חכים בן מועווייה מפי אביו אמר: שאלתי את הנביא על זכויות האישה, והוא השיב: להאכיל אותה כמו שאתה אוכל ולהלביש אותה כמו שאתה לבוש ואסור לסטור את הפנים, ואסור להשמיץ אלא בבית" (סונן אבו דאווד).


האיסלאם העניק לאישה את הזכות לבקש את הגירושין בתנאי שתחזיר לו את המוהר שכבר קבלה.

האיסלאם חייב את הבעל להגן על בת זוגו בפני כל דבר שעלול לפגוע בכבודה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "  ישנם שלושה שלא יכנסו לגן עדן: המשפיל את ההורים שלו, המסרסר באשתו והנשים שמתנהגים כמו גברים" (אלמוסתדרקכ).

 


האיסלאם חייב את הבעל לקנא לאשתו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קנא לבנות זוגו והגן עליהן מפני כל דבר שיש בו כדי לפגוע בכבודן, אבל היתה זו קנאה מתונה ומאוזנת ללא הגזמה או הפקרה.


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה אוהב סוג של קנאה וישנוא סוג אחר, הסוג שאללה יתעלה אוהב הוא קנאה עם חשד והסוג שאללה שונא הוא קנאה ללא חשד" (סונן בן מאגה ).

Previous article Next article

Related Articles with הזכות להתנהגות טובה

הידיעה אללהIt's a beautiful day