הכחשת האלוהות של ישוע עליו השלום


Site Team

Article translated to : العربية

הכחשת האלוהות של ישוע עליו השלום

הפסוקים שמראים את ייחודו של אללה, ישתבח שמו ויתעלה, הם אותם פסוקים אשר מכחישים את טענת האלוהות של ישוע עליו השלום. וגם מה שנזכר בתורה ובאוונגליון אודות ייחודו של אללה יתעלה, אלא שהנוצרים מרבים להתווכח בשקר ובסילוף הראיות, אנו נפריך את הטענה הזו שהקוראן הקדוש העיד על האלוהות של ישוע עליו השלום על ידי הפסוקים של הקוראן הקדוש שמכחישים את האלוהות של ישוע בצורה חותכת:

הכחשת האלוהות של ישוע באמצעות הקוראן הקדוש:

נזכר בקוראן הקדוש פסוקים המכחישים את האלוהות של ישוע עליו השלום:

1-   אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האומרים כי אללה הוא המשיח בין מרים, כופרים הם. אמור, למי תעמוד זכות אצל אללה, אם ירצה להכחיד את המשיח בן מרים ואת אמו ואת כל אשר בארץ גם יחד? לאללה מלכות השמים והארץ ואשר ביניהם. הוא ברא את אשר יחפוץ ואללה הוא כל-יכול." (סורת השולחן :17)

2 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם: " האומרים כי אללה הוא המשיח בן מרים, כופרים הם. אמר המשיח, הוי בני ישראל, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל המצרף שותפים לאללה, יאסור אללה עליו את גן עדן, ובאש ידור. לבני העוולה לא יקומו תומכים." (סורת השולחן: 72).

3 - אללה  ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש" כאשר יאמר אללה, ישוע בן מרים, האתה הוא שאמרת לאנשים, קחו אותי ואת אמי ונהיה לכם שני אלים מבלעדי אללה? יגיד (ישוע), ישתבח שמך! מעולם לא אמרתי דבר אשר לא הייתי זכאי לאומרו, ולו אמרתיו, היית יודע. אתה יודע את אשר בלבי, ואני לא אדע את אשר בלבך, ואתה הוא היודע נסתרות..* אמרתי להם רק את אשר ציוותי עלי להגיד, לאמור, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל עוד הייתי ביניהם הייתי עד למעשיהם, וכאשר אספתני אליך נותרת אתה הצופה עליהם, ואתה עד לכל דבר." (סורת השולחן: 117-116).

4 -  אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " הם לקחו את חכמיהם ואת נזיריהם לאדונים להם מבלעדי אללה, ואת המשיח בן מרים. ואולם לא צוו לעבוד בלתי אם אלוה אחד. אין אלוה מבלעדיו. ישתבח שמו" (סורת ההצהרה:31).

5 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האומרים כי אללה הוא שלישי משלושה, כופרים הם. אין אלוה בלתי אם אלוה אחד, ואם לא יחדלו מדבריהם, יפגע עונש כבד בכופרים אשר בהם." (סורת השולחן: 73).

6 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקןראן הקדוש: " היהיודים אומרים, עוזיר הוא בן אללה. הנוצרים אומרים, המשיח הוא בן אללה. זהו הדבר אשר יביעו בהבל פיהם, בחקותם את דברי הכופרים לפניהם. יאסור אללה מלחמה עליהם! כיצד זה ישגו בשקרים?" (סורת ההצהרה: 30 ).

7 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: "זה ישוע בן מרים, דבר האמת אשר עליו הם חולקים.* אללה מעולם לא הוליד כל בן. ישתבח שמו! אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה – והיה. * אללה הוא ריבוני וריבונכם, על כן עבדוהו. זהו אורח מישרים." (סורת מרים: 36-34).

8 - אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם בספרו הנשגב: " המשיח בן מרים אינו אלא שליח אשר היו כבר שליחים לפניו, ואמו היתה צודקת, ושניהם אכלו מזון. ראה כיצד נבאר את האותות, וראה כיצד ישגו בשקרים." (סורת השולחן: 75).

Previous article Next article

Related Articles with הכחשת האלוהות של ישוע עליו השלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day