המוהר


Site Team

המוהר הוא זכותה של כל כלה בעת הנישואין שהאיסלאם ציווה את הגבר לשלם לאישה לפני הנישואים, המוהר הוא זכות של בת הזוג שאסור אפילו על ההורים שלה לקחת חלק מהמוהר הזה אלא לאחר הסכמתה, הדבר הזה מעיד על זכותה של האישה ברכישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " תנו לנשים את המוהר כחזקה, ואולם אם טוב בעיניהן להשאיר בידכם את מקצתו, אכלוהו ויערב ויבשם לכם" (סורת הנשים:4).


הבעל אינו רשאי לקחת שום דבר בחזרה מהמוהר של אישתו אם הוא מחליט בהמשך להתגרש ממנה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן בקדוש " אם תרצו לקחת אישה תחת אישה – גם אם נחתם לראשונה סכום עתק, אל לכם להחזיר לעצמכם ולו שמץ ממנו, התרצו לקחתו בכחש ובפשע ברור?" (סורת הנשים:20).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב " הוי המאמינים, לא הותר לכם לרשת נשים בעל כורחן, אל לכם למנוע בעדן מלהינשא וכך ליטול מהן מקצת מאשר נתתם להן, אלא אם כן יעשו תועבה שאין ספק בה. חיו עמן כדין, ואם תמאסו בהן – יש אשר תמאסו בדבר-מה ואללה יהפכנו לטובה גדולה." (סורת הנשים:19).


הפסוקים הגדולים האלה מבטים את הזכויות של בת הזוג, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו כי אסור להרביץ ולקלל את האישה או להתעולל בה במטרה לדחוף אותה לוותר על  הנדוניה שלה תמורת שישחרר או יגרש אותה.


האיסלאם התיר לעשות את זה אך ורק במקרה שתעשה תועבה שאין ספק בה, אז הבעל מקבל בחזרה את הנדוניה שלו ומגרש את אשתו.


אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה את המוסלמים בפסוקים האלה להטיב לבנות זוגם ולהתנהג עימן בדרך הטובה ביותר.

 

Previous article Next article

Related Articles with המוהר

הידיעה אללהIt's a beautiful day