המשכן של אדם וחווה עליהם השלום

Site Team

 

אדם הראשון וחווה עליהם השלום גרו בגן עדן לפני ירידתם על פני האדמה לאחר שאכלו מהעץ שאללה אסר עליהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמרנו למאלאכים, השתחוו לאדם, והם השתחוו, ורק אבליס סירב.* אז אמרנו, אדם זהו אויב לך ולאשתך, על כן הישמרו פן יוציאכם מגן עדן, ואז תתייגע למחייתך.* כאן מובטח לך כי לא תרעב ולא יחסר לך לבוש,* ולא תצמא ולא תכה אותך השמש.* אז לחש לו השטן ואמר, אדם, בוא ואוליכך אל עץ חיי הנצח ואל מלכות אשר לא תכלה.* שניהם אכלו ממנו ואז נגלו להם מערומיהם, והחלו להדק על עצמם כסות מעלי הגן, כך המרה אדם את פי ריבונו וסטה,* ואולם אחר- כך בחר בו ריבונו ושב מכעסו עליו והנחה,* אמר אללה רדו מכאן שניכם יחדיו, והיו אויבים זה לזה, ואולם אם תזכו לקבל מאתי הדרכה אל דרך הישר, כי אז לא יתעה כל ההולך בדרכי הישרה, ולא תמצאנו תלאה "(סורת ט.ה:123-119).

Previous article Next article

Related Articles with המשכן של אדם וחווה עליהם השלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day