הנביא ישוע עליו השלום


Site Team

הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב" המלאכים אמרו, מרים, אללה מבשר לך על בואה של מילה מאתו – שמו ישוע המשיח בן מרים. הוא יהיה נשוא פנים בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה בישרים,* אמרה, ריבוני, כיצד יהיה לי בן ואיש לא נגע בי? אמר, כך יהיה! – והיה* הוא ילמדהו את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת האוונגליון" (סורת בית עמרם:48-45).

 

Previous article Next article

Related Articles with הנביא ישוע עליו השלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day