הנשגב

Site Team

 

הנשגב

הנשגב הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו.

אללה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב" (סורת הפרה: 255).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הוא הנשגב, יצור לא יכול לשבח אותו כראוי אלא שכפי שאללה ישתבח שמו ויתעלה שבח את עצמו.

ישנם שני סוגים של התהילה וההערצה לאללה יתשבח שמו ויתעלה:

הסוג הראשון:אללה ישתבח שמו ויתעלה מתואר בשלמות בכל דבר, הוא ישתבח שמו ויתעלה מתואר ביכולת המלאה, הגאווה והגדולה והמידע המקיף, אחת מצורות גדולתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה היא כי השמים והארץ בכפו של אללה יתעלה, הם קטנים מאוד כפי שאמר הפרשן המוסלמי בן עבאס ועוד פרשנים אחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הם לא הכירו נכון את מידות אללה. ביום תחיית המתים יחפון את הארץ כולה, והרקיעים יהיו גלולים בימינו. ישתבח שמו ויתרומם מעל השותפים אשר יצרפו לו " (סורת החבורות: 67).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם בקוראן הקדוש: " אללה מחזיק בשמים ובארץ לבל יזועו, ואם יזעו, איש לא יחזיק בהם אחריו. שקול דעת הוא וסולח" (סורת היוצר: 41), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם: " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא יידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון ונשגב" (סורת הפרה: 255), אללה יתעלה אומר גם: " הרקיעים חישבו להתרסק זה על זה, והמלאכים משבחים ומהללים את ריבונם ומבקשים מחילה למען כל אשר בארץ. אכן, אללה סולח ורחום" (סורת המועצה: 5).

הסוג השנישל משמעויות גדולתו של אללה יתעלה הוא שאללה ישתבח שמו ויתעלה לבדו הוא אשר ראוי לגדולה ותפארת, אנשים חייבים לשבח את אללה בלבבות ובלשונות שלהם וצריכים להשקיע את המאמצים כדי להכיר את אללה יתעלה, המאמינים צריכים גם להפעיל את לשונם כדי לשבח אללה יתעלה.

אחת הצורות של גדולתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה היא הציות לאיסורים וההוראות שאללה הטיל על בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " כך יהיה, ואולם כל המוקיר את טקסי אללה, אות הוא ליראת הלבבות." (סורת העלייה לרגל: 32), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם בספרו הנשגב: " כך יהיה, וכל המוקיר את קודשי אללה, בזאת ייטב לו אצל ריבונו. הותר לכם המקנה, זולת הסוגים אשר שמם נקרא בפניכם. רחקו מעל טומאת הפסילים, ורחקו מדבר שקר" (סורת העלייה לרגל: 30). 

Related Articles with הנשגב

 • ממה נברא האדם?

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר כי האדם נברא מזרע של הגבר נכנס לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"

  03/05/2014 1681
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1676
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה באללה מחייבת את המוסלמים להאמין בקיומו של אללה לבד  שאין לו שותף אשר ברא את היקום, אללה ישתבח שמו

  10/05/2014 130
הידיעה אללהIt's a beautiful day