הסוף


Site Team

סופם של כל היצורים ביקום הוא המוות , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" כל אשר בארץ סופו לכלות,* ויישארו רק פני ריבונך נורא ההוד והכבוד" (סורת הרחמן:27-26).


האדם אינו יכול לברוח מהמוות משום שהוא סופם של כל היצורים החיים על פני האדמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אמור, המוות אשר תנוסו מפניו השג ישיגכם, ואז תשובו אל יודע הנסתר והנגלה, והוא יודיעכם את אשר עשיתם" (סורת יום שישי:8).


בני האדם אינם יכולים לדחות או להקדים את העת הקבוע לפטירתם אשר נקבע על ידי אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "לכל אומה נקצב זמן, ובהגיע זמנה לא תוכל לדחות אף לא בשעה, ולא להקדימו." (סורת ממרום החומה:34).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אתגר את בני האדם והשדים אשר מטילים ספק בקיומו של אללה הבורא להחזיר את הנשמה כאשר מגיעה לגרונו של אדם בעת הגסיסה, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש " מדוע, כאשר (יוצאת נשמתו של הגוסס) ומגיעה אל הגרון,* ועיניכם רואות,* ובאותה שעה קרובים אנו אליו מכם, ואולם אתם לא תבחינו -,* מדוע, אם אכן תיתבעו לתת את הדין,* לא תוכלו להחזירה, אם אמת בפיכם? " (סורת המאורע:87-83).


רק בעת הגסיסה הם מאמינים, אבל לא תהיה להם הזדמנות לחזור לעולם הזה ולעשות מעשים טובים ולחזור בתשובה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ובבוא המוות אל אחד מהם, יגיד, ריבוני, החזירוני,* למען אעשה את הטוב אשר זנחתי. לא ולא! אלה אינן אלא מילים אשר יאמר. מאחורי גבם תעצרם מחיצה עד היום אשר בו ייעורו המתים" (סורת המאמינים:100-99).


אללה לבדו הוא אשר יודע את זמן ומקום המוות של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה נוצר אצלו את הידע על שעת הדין, הוא מוריד גשמי ברכה וידע מה צפון ברחם, לא תדע נפש מה ייפול בחלקה ביום המחר, ולא תדע נפש היכן ימצאנה המוות, אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים" (סורת לוקמאן:33).

 

ישנם שני סוגים של מוות, הסוג הראשון הוא המוות הגדול שהוא יציאת הנשמה מהגוף ללא חזרה, הסוג השני הוא המוות הקטן בעת השינה כאשר הנשמה יוצאת מהגוף וחוזרת עליו , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה אוסף אליו את הנשמות בעת מותן, ואת אלה אשר לא ימותו  - בעת שינתן. במחציתו ישאיר את אלה אשר יגזור עליהן למות, וישלח את האחרות לזמן קצוב. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם."(סורת החבורות:42).

Previous article Next article

Related Articles with הסוף

 • קריאות לאללה במצבים שבהם המאמין מבצר את עצמו

  Site Team

    1.מה שאומרים לפני שינה – אבי הורירה אמר: שליחו של אללה ביקש ממני לשמור את הכסף של הזכאת (צדקות) של

  05/04/2014 1862
 • מובן העבדות

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  עבודת הבורא: היא העבדות כמובן וכאמת. אתה עבד ועובד את אללה, על כן המשמעת של העבד למעבידו היא עבדות. על דרך משל, אם

  09/03/2013 1729
 • מה היא הרוח?

  Site Team

  הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על

  04/05/2014 1697
הידיעה אללהIt's a beautiful day