הסלחנות של האיסלאם ביחס לשריעה

Site Team

 

החקיקה באה בתור גישה לאדם כדי להשיג את המטרות והתוצאות הצפיויים מאחורי ישום  החקיקה הזאת, וכדי שהאדם יכול להשיג את מטרותיו צריך שהשיטה שלו תהיה ברורה שקל  לישם  אותה באופן  מסוים  בהתאם  ליכולתו של האדם, אלה חלק מצורות הסלחנות וממידת הרחמים של האיסלאם  בתחום הזה: 


1 - הטקסטים של הקוראן והסונה (המסורת של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום) הם קלים להבנה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  לא שלחנו לפניך בלתי אם בני אדם אשר גילינו להם את דברנו, שאלו-נא את בעלי דבר-התוכחה, אם אינכם יודעים.* (שלחנו אותם) להביא אותות נהירים וכתבים, והורדנו אליך ממרומים את דבר-התוכחה, למען תבהיר לאנשים את אשר הורד אליהם ממרומים, ולמען יימלכו בדעתם" (סורת הדבורה:44-43).  טקסטים  של הקוראן הקדוש ברורים מאוד בנוגע למשמעויות שלהם באופן שאין כל קושי בהבנת הטקסט למה הוא מתכוון . אם יש מצב שבו למישהו יש ספקות, אללה מנחה אותנו לשאול את אלה שיש להם ידע בתחום זה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, כל שריבוני אסר הן התועבות, בין גלויות ובין נסתרות, והפשע, והפגיעה בלא  צדק, ולצרף לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד ממרומים כל  אסמכתא לאמיתות, ולהגיד על אללה דברים אשר לא תדעו." (סורת ממרום החומה : 33). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הביהר לנו את התוצאות החמורות של בקשת הידע בעיניני הדת מהאנשים שאינם בקיאים בעיניני הדת. אין בדת האיסלאם דברים מסתוריים ובלתי מוסברים למעט הדברים הקשורים לעולם הנסתר שאללה יתעלה לא הבהיר לנו כיוון שאיננו יכולים להבין אותם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ישאלוך על הרוח. אמור, הרוח היא דבר ריבוני, ואתם קיבלתם אך מעט מן הידע." (סורת המסע הלילי : 85 ). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " ישאלוך על שעות הדין, מתי תבוא. אמור, רק לריבוני הידע עליה, ורק הוא יגלנה בבוא זמנה. כָבֵד לחצה על  השמים והארץ, והיא תבוא עליכם כהתף. הם שואלים אותך כאילו הרביתָ חקור אודותיה. אמור, רק לאללה הידע עליה, ומרבית  האנשים לא ידעו" (סורת ממרום החומה: 187) .  אללה ישתבח שמו ויתעלה הביהר לנו את הדברים הנסתרים אשר מועילים לאדם על ידי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כגון  התיאור של גן עדן וגיהינום וסיפרום של האומות הקודמות כדי להפיק את הלקחים מהם, ולהתכוננן היטב ליום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הזהרתיכם מפני אש להבה:* ייצלה בה רק בן הבליעל, * אשר הכחיש ופנה עורף, וממנה יורחק כל אשר גדולה יראתו,* המעניק מהונו למען יזדכך* - לא למען השב גמול על חסד, * רק למען חלות פני ריבונו העיליון* לבסוף ישבע רצון" (סורת הלילה:21-14).


2-  החוקים באיסלאם הם חוקים  אשר ירדו מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר לא מפלים בין האנשים, הן העשירים והן העניים, הן הלבנים והן השחורים, באופן שאי אפשר לאף אחד להפר את החוקים  האלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב " כאשר מחליטים אללה ושליחו לחולל דבר, אין הבררה נתונה בידו של אף מאמין או מאימנה להחליט בעניינם. כל הממרה את פי אללה ושליחו תועה תעייה גמורה." (סורת המחנות: 36). אללה מצווה את על כל המוסלמים לכבד ולקיים את מערכת החוקים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אלו היו המאמינים נקראים לפנות אל אללה ושליחו למען ישפוט ביניהם, לבטח היו אומרים, נשמע ונעשה. אלה אנשי החיל" (סורת האור :51) . אין באיסלאם סמכות מוחלטת אפילו לשליט המדינה, הסמכות של השליט מוגבלת בחוקים של כללי השריעה כמו כל אחד אחר  .זה היופי והסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם. אחד לא יכול להכחיש או להפר את הכללים והמגבלות . הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר :"על האדם המוסלמי להישמע ולציית לצווים למעט במקרה שהוא אוהב את זה או לא, אלא שיצווה לדבר מגונה, אז אין משמעת ואין ציות ". (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


3 - החוקים באיסלאם הם חוקים אלוהיים שלא ניתן לשנות אותם  ומתיישנם במשך זמן. חוקים אלה הם מוחלטים בכל הזמנים ובמקומות , בניגוד לחוקים האנושיים שעלולים להיות מיושנים לאורך זמן.  אללה הוא זה שהחליט מערכת החוקים האלוהיים האלה שאינם משתנים במשך הזמן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם יבקשו לעצמם את משפט הג'אהליה? אין שופט טוב מאללה לאנשים הנכונים להשתכנע" (סורת השולחן:50).


4 - באיסלאם אין כל סמכות רוחנית לאף אחד או אנשים שאינם טועים לעולם בניגוד לכל הדתות האחרות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן  הקדוש " אכן  רק לאללה הדת הצרופה, ואולם אלה אשר לקחו להם מגינים זולתו (אומרים), אנו עובדים אותם למען יעלונו אל קרבת אללה. אללה ישפוט ביניהם בכל אשר נחלקו בו. לא ינחה אללה את דובר השקר והכופרים המושבע" (סורת החבורות:3).  אין  באיסלאם  כל מתווך בניגע לקשר של האדם המוסלמי עם אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש " אלה אשר תפנו אליהם בתפילה מבלעדי אללה, עבדים הם כמותכם. קראו להם, ונראה אם ייענו לכם, אם אמת בפיכם" (סורת ממרום החומה:194).  האיסלאם הדגיש  שכל אדם יש לו את  הקשר הישיר עם אללה ואין מתווכים בינו לבין אללה, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש "העושה רעה או גורם עוול לעצמו ואחר יבקש את מחילת אללה, ימצא את אללה סולח ורחום ")סורת הנשים :110). אללה יתעלה אמר גם בספרו  הנשגב " ריבונכם אמר, פנו אלי בתפילה ואני איענה לכם. אך אלה אשר רב שחצם מכדי לעובדני ייכנסו לגיהינום בבושת פנים" (סורת הסולח: 60). באיסלאם, אנשי הדת אינם אשר אוסרים את המותר או מתירים את האסור כיוון שהזכות לחוקק שייכת רק לאללה לבדו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם לקחו את חכמיהם ואת נזיריהם לאדונים להם מבלעדי אללה, ואת המשיח בן מרים. ואולם לא צוו לעבוד בלתי אם אלוה אחד. אין אלוה מבלעדיו. ישתבח שמו ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו" (סורת ההצהרה:31).5- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם היא קיומה של מערכת ייעוץ שנקראת בשם אג'תיהאד, כדי להגיע להחלטה מסוימת בעניין שלא הובהר בקוראן הקדוש או בסונה כיוון  שהאיסלאם השריש את העיקרונות והיסודות שאינם משתנים למשך הזמן, דבר זה הופך את החוק האיסלאמי להיות ישים ומתאים לכל המקומות והזמנים.


6- דת האיסלאם אסר את  הקיציניות בדת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב " חודש רמדאן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה. על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים, אללה חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אללה על כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה." (סורת הפרה:185). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הזהיר מפני הקציניות וההפרזה בדת  כאשר אמר " היזהר מקיצוניות וההפרזה בדת , כי הדבר היחיד שהרס את העמים שלפניכם  היה ההפרזה בדת". דת האיסלאם היא דת של מתינות אשר ישיב בין העולם הזה והעולם הבא , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " הוי המאמינים, בהישמע הקריאה לתפילה ביום שישי, מהרו אל(מקום) הזכרת שם אללה, והניחו את המיקח והממכר. בזאת ייטב לכם, אם יודעים אתם" (סורת יום שישי:9). כמו כן, אללה ציווה עלינו להימנע מבזבוז, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " הוי בני אדם, לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד, ואכלו ושתו, אך אל תתהוללו. אין הוא אוהב המתהוללים" (סורת ממרום החומה:31).


7- אחת מצורות מידת הרחמים והסלחנות של האיסלאם היא שהתיר אכילת דברים אשר אללה יתעלה אסר על המוסלמים במקרה שאין מה לאכול, ונחשף האדם לסכנת המוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " הוא אסר עליכם רק נבלות ודם ובשר חזיר וכל אשר הוקרב לכבוד אחרים זולת אללה, רק הנאלץ, האוכל בלא חמדה ובלא להפריז, לא ייאשם, כי אללה סולח ורחום" (סורת הפרה:173). האמאם סייד קוטב אומר כי מדובר בסדרה של חוקים ואמונות המטפלים באדם כאדם ולא כבעל חיים, או מלאך או שטן, שלוקחת בחשבון את הכישורים והיכולות האישיות של האדם והחולשות האנושיות. 


8 – אללה יתעלה הכפיל את התגמול של המעשים הטובים למאמינים, אללה שיתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "" לגמול הטובה יושבו עשרת מונים, ולגמול הרעה תושב רעה כרעתו, ואיש לא יקופח".(סורת המקנה:160).

 

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם ביחס לשריעה

הידיעה אללהIt's a beautiful day