הסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים

Site Team

לנשים באיסלאם מעמד מיוחד באופן שיש להן זכויות רבות, האיסלאם עשה את כיבוד האישה לסימן של האישיות השלמה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הכי טובים  שבינכם הם הטובים לנשיהם". ( מסופר על ידי מוסלם). 


 האיסלאם שמר על זכויותיה של האישה בנוגע לגמילות החסד והצדק, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " נהג בטוב עם הנשים", בשורות הבאות נסקר חלק מהסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם לגבי הנשים: 


1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא שקבע לאישה מוהר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב " תנו לנשים את המוהר כחזקה, ואולם אם טוב בעיניהן להשאיר בידכם את מקצתו, אכלוהו ויערב ויבשם לכם". (סורת הנשים:4).


2-אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא ששמר על זכויותיה של האישה לאחר הגירושין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואם תגרשון הנשים בטרם תקרבו אליהן, לאחר שכבר פסקתם להן (מוהר), שלמו להן מחיצת מאשר פסקתם להן, אלא אם יוותרו הן, או יוותר אשר בידיו ברית הנישואין. אם תוותרו, תהיו קרובים מכל ליראת שמים, ואל תשכחו כי עליכם  לנהוג זה בזה בגדול נפש, אללה מבחין באשר תעשו" (סורת הפרה:237),


3- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא שאסר את גירוש האישה מביתה לאחר הגירושין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב " הוי הנביא, בהכרזכם על הנשים כמגורשות, שלחו אותן עם תום תקופת ההמתנה אשר בה הן מחויבות, ומנו את התקופה והיו יראים את אללה ריבונכם. אל תוציאון מבתיהן, ולא יצאו אלא אם יעשו תועבה שאין ספק בה, אלה החוקים  אשר ציווה אללה, וכל העובר על חוקי אללה, גורם עוול לעצמו: לא תדע, אולי אחרי כן יחדש אללה דבר-מה." (סורת הגטין:1).


4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא שציווה על הבעל לטפל בכל צרכי הפיננסיים של אישתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שכנו אותן באשר תשכנו אתם, וכלכלון ככל שתשיג ידכם, ואל תתעמרו בהן לדכאן. ואם הרות הן, כלכלו אותן עד שילדו את ולדן, אם ייניקו את ילדכם, שלמו להן את שכרן וכלכלו את ענייניכם ביניכם כדת וכדין. ואם תתקשו, תיניק למענו אישה אחרת" (סורת הגיטין:6).


5-  אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא שעשה הטיפול בילדים מזכותה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אימהות (מגורשות) ייניקו את ילדיהן שנתיים תמימות, אם יחפצו לקיים במלואה את תקופת ההנקה. על האב המוליד לכלכלן ולדאוג לכסותן כדת וכדין. לא יוטל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה: אין להתעמר באם בשל ילדה, ואין להתעמר באב בשל ילדו. על היורש לעמוד באותם תנאים, ואם ירצו שניהם  לגומלו בהסכמה ביניהם ובהיוועצות זה עם זה, לא יהיה עוון עליהם . אם תרצו לשכור מיניקת לילדיכם, לא יהיה עוון עליכם אם תשלמו את שכרה כדת וכדין. היו יראים את אללה, ודעו כי אללה מבחין  באשר תעשו" (סורת הפרה:233).


6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא שהטיל על הבעל לכלכל את אישתו אפילו לאחר הגירושין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" יוציא כל אדם כפי יכולתו, ואשר אמצעיו מצומצמים, יוציא מאשר העניק לו אללה: לא יטיל אללה על נפש יותר מאשר העניק לה, ולאחר כל קושי יביא אללה הקלה" (סורת הגיטין:7).


7-  אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא ששמר לאישה על הזכות החוקית לירושה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לבנים חלק בעיזבון ההורים  וקרובי המשפחה, ולבנות חלק בעיזבון ההורים וקרובי המשפחה, אם מעט הוא ואם רב – חלק שייפסק כדין" (סורת הנשים:7).


8- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא ששחרר אותן מחלק ממעשי הפולחן כגון התפילה, הצום והקפת הכעבה בזמן העליה לרגל בעתים קבועים כגון העת של המחזור.


9-  אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא ששחרר אותן ממצוות הג'יהאד, הגברת עאישה ירציה אללה סיפרה כי שאלה את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום: האם הנשים מצוות בג'יהאד, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כן, הג'יהאד של העליה לרגל".


10- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים היא שהאישה אינה מחויבת להוציא מכספה להוצאות משק הבית, גם אם יש לה רכוש משלה כיוון שזה חובתו של בעלה.

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם לגבי הנשים

הידיעה אללהIt's a beautiful day