הסלחנות של האיסלאם עם הבלתי מוסלמים


Site Team

 

קוראים יקרים לפני שנדבר בהרחבה על הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם עם הבלתי מוסלמים, אנו צריכים להזכיר את מילותיו של המזרחן לויס יונג' על הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בעניין זה, הוא אומר " ישנם הרבה דברים  שהמערב חייב ללמוד מהתרבות האיסלאמית , אחד מהם היא הסלחנות של הערבים כלפי העולם כולו".


1- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם היא שהתיר את כל העסקות הפיננסיות כגון קניית ומכירת הבתים, מכוניות , להצטרף לחברה בין המוסלמים  לבין  הבלתי מוסלמים במסגרת כללי ועיקרונות האיסלאם, הגברת עאשה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום קנה אוכל מסוחר יהודי והפקיד את השריון שלו אצל היודי הזה כערבון עד שישלם לו את מחיר המזון". האיסלאם אסר אך ורק את העסקות אשר מכילות דברים אסורים באיסלאם כגון הריבית והמורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל לכם לזלזל ריבית כפולה ומוכפלת, והיו יראים את אללה למען תעשו חיל" (סורת הנשים:130). הוא אמר גם כן, "הוי  המאמינים , היין  ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים, טומאה הם ומעשה שטן, על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל. * כל שחפץ השטן הוא לזרוע ביניכם איבה ושנאה בשל היין ומשחקי המזל, ולהרחיקכם מעל זכר אללה ומעל התפילה. הלא תחדלו?" (סורת השולחן:91-90).


2- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם היא שהתיר למוסלמים להתפלל במקומות הפולחן של הבלתי מוסלמים, אבו מוסא התפלל בכנסייה בדמשק, אלא שהדבר הזה לא מומלץ למוסלמי במקומות שבהם אלילים וצחורים, עומר בן אלח'טאב ירצהו אללה אמר לאיש נוצרי אנו לא נכנסים לכנסייה שלכם בגלל הציורים שעל הקירות.


3- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם היא שהתיר להם להיכנס למסגדים  למעט המסגד הקדוש במכה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום  היה מקבל  את פני המשלחות של הבלתי מוסלמים  במסגד שלו  בעיר אלמדינה.


4- האיסלאם  התיר למוסלמים לבקר בחולים הבלתי מוסלמים ,  אנס בן מאלק ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום  ביקר בנער היהודי שהיה משרת אותו בעודו חולה, הנביא מוחמד עליו השלום ישב ליד ראשו וביקש ממנו להתאסלם, הנער הביט באביו, אביו של הנער אמר לו, ציית לנביא מוחמד, הילד הכריז את התאסלמותו בפני הנביא עליו השלום", הנביא מוחמד עליו השלום יצא מביתו של הנער הזה בעודו אומר " השבח לאללה אשר הציל אותו מאש גיהינום" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


5- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם שהתיר למוסלמים לנחם את הבלתי מוסלמים במקרה של מותם של קרובי משפחה שלהם.


6-  האיסלאם  התיר למוסלמים  לתת צדקה לבלתי מוסלמים כל עוד לא נלחמים נגד מוסלמים, עבד אללה בן עמר הקריב כבש ונתן חלק ממנו לשכנו היהודי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם, ולאשר יש לקרב את לבו, ולשחרר עבדים, ולכורעים תחת נטל חובות, ולמען אללה, ולהולך בדרכים. כך ציווה אללה, ואללה יודע וחכם." (ההצהרה:60).

 

7-אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם שהתיר למוסלמים לשמור על קשרי משפחה טובים עם הקרובים  שלו שאינם מוסלמים, אסמא בת אבו בכר ירציה אללה סיפרה " אמא שלי באה אליי במהלך חייו של הנביא עליו בירכה ושלום, אז היתה לא מאמינה, אני שאלתי את הנביא  :" האם אני יכולה להתייחס אליה בחביבות, הנביא מוחמד עליו השלום  אמר: כן. " (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


8- האיסלאם התיר למוסלמים לאכול בכלי הקבול של הבלתי מוסלמים וללבוש את הבגדים שלהם כל עוד לא עשויים מחומרים  אסורים באיסלאם כגון הכלים העשויים מזהב או כסף, עור החזירים והכלבים, אבי ת'עלבה אלח'שני סיפר כי אמר לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום "הוי נביא אללה, אנו נמצאים בארץ של אנשי הספר, האם מותר לאכול בכלים שלהם, הנביא מוחמד עליו השלום  אמר לו: אם אתה מוצא כלים אחרים זה טוב יותר, אם לא, אז שתפו אותם והשתמשו בהם".


9- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם שהתיר למוסלמים להתחתן עם בעלי הספר, האיסלאם התיר גם לאכול את האוכל של הבלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו טיתעלה אמר בספרו הנשגב " היום הותרו לכם המאכלות הטובים, ומותרים לכם מאכלותיהם של אלה אשר ניתן להם הספר לפניכם, ומאכלותיכם מותרים להם, והנשואות לכם מקרב המאמינות, וגם הנשואות לכם מקרב אלה אשר ניתן להם הספר לפניכם, ובלבד שתשלמו להן את המגיע להן, ובתוקף קידושי נישואין ולא בזימה ובאהבהים. כל הכופר באמונה, מפעלותיו לא יניבו פרי, ובעולם הבא ילך לאבדון." (סורת השולחן:5).


10- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם שהתיר למוסלמים לאכול את הבשר של הבהימות שנשחטו על ידי אנשי הספר כל עוד הוזכר עליהם שם אללה,, אללה ישתבח שמו  ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תאכלו מאשר לא הוזכר עליו שם אללה, כי זה מעשה המופקדים. השטנים מלחשים לבעלי בריתם למען יתנצחו עמכם, אך אם תשמעו בקולם, תהיו משתפים." (סורת המקנה:121).  


11-  אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם היא שהתיר לערוב לבלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ואם יבקש אחד המשתפים כי תערוב לשלומו, היה ערב לו למען ישמע את דבר אללה, ואחר הביא אותו אל מקום מבטחים. זאת כי הם עם אשר דבר לא ידעו" (סורת ההצהרה:6).  


12- האיסלאם אסר על המוסלמים לדבר בצורה רעה על האימונה של הבלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב " אל תקללו את אלה אשר אליהם יתפללו הם מבלעדי אללה, פן יקללו הם את אללה בצדייה ובבלי דעת דבר. כך השאנו כל אומה להשתבח במעלליה, ואחר ישובו אל ריבונם, והוא יודיע להם על אשר עשו." (סורת המקנה:108).

 

13- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם היא שאללה ציווה על המוסלמים למלא את  החובות של הבלתי מוסלמים , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים מלאו את החובות המוטלות עליכם: בהמות המקנה הותרו לכם למאכל, זולת אלה אשר יקראו בשמן בפניכם, ובלבד שלא תחללו את איסור הציד בעודכם מתקדשים. אללה מחוקק את אשר יחפוץ" (סורת השולחן:1). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בקוראן הקדוש " אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות, עד שיגיע לפרקוץ. שמרו על החוזים, כי על החוזים יש לתת את הדין" (סורת המסע הלילי:34).


14- האיסלאם שמר על נפשם, רכושם וכספם של הבלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אין אללה אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם. אללה אוהב את העושים צדק" (סורת העומדות למבחן:8). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר "מי שהורג אחד מבני החסות לא יריח את הריח של גן עדן" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


15- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלِמים באיסלאם היא שהבטיח להם את הביטוח הסוציאלי, הגנה והרווחה במדינות האיסלאם, כאשר חלף עומר בן אלח'טאב ירצהו אללה על איש יהודי זקן שפושט את ידו, הוא שאל על האיש הזה וידע שהוא אחד אנשי החסות שמשלמים מס הגלגולת אמר: אנו לא נהגנו בצדק עמך, קבלנו ממך את מס הגלגולת בגיל נערות והזנחנו אותך בגיל העמידה, עומר ירצהו אללה ליווה אותו לביתו ונתן לו מספיק מזון ובגדים. עומר ירצהו אללה שלח לממונה על בית האוצר של המוסלמים ואמר "תראה את מצבו של האיש הזה וכל האנשים הדומים לו ולתת להם ולמשפחותיהם מספיק הכנסות מאוצר המוסלמים". אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם, ולאשר יש לקרב את לבו, ולשחרר עבדים, ולכורעים תחת נטל חובות, ולמען אללה, ולהלך בדרכים. כך ציווה אללה, ואללה יודע וחכם." (ההצהרה:60). 


16-  אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים בתחום ההתנהגות עם הבלתי מוסלמים באיסלאם היא שאללה יתעלה ציווה לסלוח על האויבים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כיוון שהפירו את בריתם, קיללנו אותם והקשינו את לבם. הם מטים את המילים ומוציאים אותן מהקשרן, ושכחו מקצת הדברים אשר הזכירו להם, ולעולם לא תחדל להיווכח כי בוגדים הם, חוץ ממתי מעט. מחל וחוס עליהם, כי אללה אוהב את המטיבים".(סורת השולין : 13). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" רבים מבין בעלי הספר היו רוצים להחזירכם להיות כופרים לאחר שכבר האמנתם, מתוך קנאה המקננת בנפשם, אף כי התבררה להם האמת מחלו וחוסו עד אשר יקים אללה את דברו, כי אללה כל-יכול." (סורת הפרה:109). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב "אמור למאמינים כי ימחלו לאשר אינם מצפים לבואם של ימי אללה, למען יגמול אללה לאנשים כפועלם" (סורת הכורעת ברך : 13).


17- אחת צורות הסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם היא שעשה את אהבת הטוב לאנשים בתור סימן לאימונה, כיוון שדת האיסלאם היא דת של שלום ואהבה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר לאבו הורירה ירצהו אללה " הוי אבו הורירה, ירא שמים  תהיה האדוק ביתר בין האנשים, תשמח בחלקך תהיה העשיר ביותר בין האנשים, תאהב את הטוב לאחרים תהיה מאמין, ותטיב לשכנים שלך תהיה מוסלמי, ואל תרבה בצחוק בגלל שרוב הצחוק ממית את הלב" (מסופר על ידי את-תרמזי). 

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם עם הבלתי מוסלמים

הידיעה אללהIt's a beautiful day