הסלחנות של האיסלאם עם שבויי המלחמה

Site Team

אחת התיכונות של החברות האנושיות היא התפשטות הסיכסוכים והמלחמות על רקע השוני של הדתות והגזע של החברות האלה ובגלל הרצון לפשוט את השפעתם הכלכלית והאינטרסים האישיים שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם הביסום ברשות אללה, ודוד הרג את גלית, ואללה נתן לו את המלוכה ואת החוכמה, ולימדו את אשר חפץ. אלמלא הדף אללה אנשים, אלה בידי אלה, היתה הארץ נשחתת, ואולם אללה מרעיף ברכה על שוכני העולמים" (סורת הפרה: 251).

 

דת האיסלאם אינה קוראת למלחמה למען מטרות אמפריאליזם, הפגנת שרירים, תפארת ושאיפות אישיות אלא למען הפצת השליחות של דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אל תהיו כמי שיצאו ממושבותיהם מדושני עונג בבקשם להתפאר בפני האנשים" (סורת המלקוח:47).

 

המטרה של המלחמה באיסלאם היא ההגנה על האנשים המקופחים, דבר זה הופך את המלחמה בדת האיסלאם לדבר אנושי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "מה לכם כי לא תילחמו למען אללה ולשם האנשים והנשים והילדים הנרדפים, האומרים, ריבוננו, הוציאנו מן העיר הזאת אשר בני עוולה הם יושביה, ותן לנו מאתך מגן, והקם לנו מאתך מושיע." (סורת הנשים:75).

 

בשורות הבאות נסקר חלק מהסלחנות ומידת הרחמים של האיסלאם בעניין שבויי המלחמה:

 

1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום המלחמה היא שהאיסלאם הוא דת של שלום ולעולם לא היה דת של טרור כפי שאויבי האיסלאם טוענים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב "הילחמו למען אללה באלה אשר יילחמו  בכם, ואל תשלחו יד. אללה אינו אוהב את השולחים יד." (סורת הפרה:190 ).

 

2- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום המלחמה היא שציווה על חסידיו לקבל את השלום במלחמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  "הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו, וסוסים רתומים לקרב, אשר בהם תזרעו מורא בלב אויב אללה ואויבכם,  ובלב אחרים מלבדם אשר לא תכירום, אך  אללה יכירם. כל אשר תוציאו למען  אללה, תושב לכם  תמורתו במלואה, ולא תקופחו* אם ייטו לשלום, נטה לו גם אתה, והיסמך על אללה, כי הוא שומע ויודע" (סורת המלקוח:61-60).

 

3- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום המלחמה היא שאסר להילחם במי שלא נלחמו במוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אך (אל תהרגו ) את אלה אשר יגיעו אל אנשים אשר ברית לכם ולהם, ולא את אלה אשר יבואו אליכם ואין את נפשם להילחם בכם או להילחם בבני עמם. אילו רצה אללה, היה משליטם עליכם והיו נלחמים בכם. ואם יניחו לכם ולא יילחמו בכם ויבשקו  להשלים עמכם, כי אז לא ימציא לכם  אללה דרך לפגוע בהם" (סורת הנשים:90).

 

4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום המלחמה היא שקבע כללים של הלחימה באויבים, האיסלאם אסר להרוג את האויבים אשר לא השתתפו בלחימה וגם הנשים, הזקנים והילדים  במהלך המלחמה, האיסלאם אסר גם הרגית בעלי החיים והריסת הבתים, אלה הם ההוראות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  לחבריו בעת פתיחת העיר הקדושה מכה. למרות שהאיסלאם התיר את הלחימה באויבים אלא שקבע את התנאים אשר מגבילים את זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " תילחמו בשמו של אללה מי שכפרו באללה, תלחמו באויבים ואל תהרגו הילדים". סוליימאן בן בוריידה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, ציווה את ראשי הצבאות המוסלמים ביראת אללה, ואמר להם אל תבגדו, אל תגנבו, אל תתעללו בגופות המתים ואל תהרגו ילדים, נשים או זקנים.  יחיה בן סעיד סיפר כי הח'ליף אבו בכר אלצדיק שלח צבאות אל סוריה , ויצא איתם אל קצוואות העיר ( אלמדינה ) ואמר לחיילים המוסלמיים : " אני מצווה עליכם עשרה : אל תחרבו בית , אל תעקרו כבשׂה או גמל אלא לצורך האוכל , אל תציפו דקלים , אל תבעירו אותם , אל תבגדו , אל תהיו פחדנים , אל תהרגו ילדים , נשים , או זקנים , אל תעקרו עצים פרויים " .  בסיפור אחר נאמר כי הוא אמר להם : " בדרך תעברו על אנשים שהתפנו לאמונתם בבתי הכנסת ובמנזרים, אל תפגעו בהם , עזבו אותם עם אמונתם " .

 

5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום המלחמה היא שציווה לחסידיו להתנהג בדרך הטובה ביותר עם האסירים של המלחמה . אבו עזיז בן עומיר אחיו של מוסעב בן עומיר שהיה מבין האסירים  בקרב "בדר" סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום המליץ למוסלמים לנהוג באסירים בדרך הטובה ביותר.

 

6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בתחום המלחמה היא שציווה על חסידיו להתנהג בטוב עם אנשי המדינות שהמוסלמים פותחים אותן,  ההוכחה הטובה ביותר על הסלחנות של האיסלאם עם הבלתי מוסלמים היא הברית של עומר בן אלח'טאב ירצהו  אללה לאנשי ירושלים במהלך פתיחת ירושלים כאשר אמר " בשם אללה הרחמן והרחום: אלה הן ההבטחות אשר העניק עבד אללה בן עמר בן אלח'טאב לאנשי ירושלים....הוא הבטיח את כספם וכניסיותיהם וצלביהם מפני פגיעה  ולא לכפות עליהם להמיר את דתם לאיסלאם "  השאלה עכשיו היא האם ישנם בהיסטטריה האנושית כולה מקרה דומה לזה.

Previous article Next article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם עם שבויי המלחמה

הידיעה אללהIt's a beautiful day