העדות של סילגנדר והקוראן הקדוש


Site Team

Article translated to : العربية

ישנם הרבה אנשי דת של היהדות והנצרות שהשתמשו בפסוקים הקוראניים שמדברים על הנביאים של אללה ישתבח שמו ויתעלה. ובאופן מיוחד הנביאים אברהם, משה וישוע עליהם השלום, ומדווחים לנו שהיו מוסלמים בתור טענה להכחשת הקוראן הקדוש, בטענה שאין ספק בכך לגבי היהודים והנוצרים כי משה היה יהודי כוון שנשלח בדת היהדות בעוד שישוע היה נוצרי כוון שנשלח בדת הנצרות. מכן מתברר את חשיבות הספר של חבר הקונגרס האמריקאי מרק סילגנדר שיצא לאור תחת הכותרת "אי הבנה קטלנית" אשר הוקדש בעיקר להשיב על השאלה " האם ישוע עליו השלום מוסלמי או נוצרי?", בתוכנית "מוושינגטון" ששודרה ברשת הטלוויזיה אלג'זירה אשר ראיינה את סילגנדר שדבר על המחקר הגדול שלו שנערך במשך שנים רבות, סילגנדר אמר שלמד את התנ"ך בשפה הארמית שהייתה שגורה בפיו של הנביא ישוע עליו השלום ושפת האוונגליון. סילגנדר הגיע לתוצאה שישוע עליו השלום היה מציג את עצמו ואת הנביאים שקדמו לו שהם "מוסלמים" בנוסף לכך האוונגליון בשפה זו לא הזכיר את הנצרות בכלל, סילגנדר מדגיש כי ישנם טעויות רבות שהתרחשו במהלך תרגום האוונגלין לשפות האירופיות.

סילגנדר מדגיש כי מעמדו הנוכחי של העולם הנוצרי כלפי דת האיסלאם נובע בעצם בגלל בורות באמיתות הקוראן הקדוש. סילגנדר מציין כי על מנת להוכיח את זה, אסף  200 מיסיונרים נוצרים בכירים באחת הכנסיות במדינת ווירג'יניה, הוא אמר להם שיקרא להם מה שנכתב על המשיח עליו השלום מבלי להודיע להם מאיזה ספר קדוש, הם חשבו שיקרא להם מהברית החדשה אלא שקרא להם את הפסוקים שבהם אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה: "המלאכים אמרו, מרים, אללה מבשר לך על בואה של מילה מאתו – שמו המשיח ישוע בין מרים. הוא יהיה נשוא פנים בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה במקורבים* וידבר אל האנשים בהיותו בעריסה וכבוגר, ויהיה בישרים.* אמרה, ריבוני, כיצד יהיה לי בן ואיש לא נגע בי? אמר, כך יהיה. אללה בורא את אשר יחפוץ, ואם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו היה! – והיה.* הוא ילמדהו את הספר ואת החוכמה ואת התורה ואת האוונגלין, * ויעשהו שליח אל בני ישראל – הבאתי לכם אות מעם ריבונכם: אברא לכם מטין דמות עוף, ואפח בו רוח והוא יהיה לעוף כאשר ירשה אללה. ואני ארפא את העיוור מלידה ואת המצורע, ואחיה את המתים ברשות אללה, ואוכל להודיע לכם מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם. בזאת יהיה לכם אות, אם מאמינים אתם?* באתי לאשר את התורה שנגלתה לפני ולהתיר לכם מקצת אשר נאסר עליכם. הבאתי לכם אות מעם ריבונכם,  על כן היו יראים את אללה ושמעו בקולי." (סורת בית עמרם :50-45). סילגנדר ציין כי בעודו קורא עליהם את הפסוקים סימני נחת הרוח ואושר נראות ברורים על פניהם. אלא שהופתעו כאשר אמר להם" הידעתם כי הפסוקים אשר קראתי לכם היו מהקוראן הקדוש ולא מהאוונגליון!, סילגנדר ציין כי השקט הקיף את המקום מכל עבר כאשר אמר להם את זה, והוסיף כי המיסיונרים הנוצרים הרגישו במבוכה ולא יכלו להגיב אפילו במילה אחת.

החשיבות של המחקר המדעי הגדול הזה נובעת מאישיותו של החוקר, סילגנדר הוא חבר המפלגה הרפובליקנית, ואחד התיאורטיקנים של תנועת השמרנים החדשים, התמודד לרשאות המפלגה הרפובליקנית מול לינות' גנגריתש שצפוי להתמודד לבחירות הנשיאות בבחירות הקרובות, סילגנדר אומר שהיה מרגיש באיבה ועוינות נגד האיסלאם והקוראן הקדוש עד כדי כך ששלח אגרת מחאה קשה לבית הלבן בשנת 1998 בגלל שהתיר לקרוא את הקוראן הקדוש במהלך ארוחות הפסקת הצום שהקים הנשיא ביל קלינטון למספר מנציגי הקהילה המוסלמית בוושינגטון.

Related Articles with העדות של סילגנדר והקוראן הקדוש

 • עדות שכלית

  Site Team

    עדות שכלית אחד מנהיגי האינטלקטואלים הקתולים שנקרא לו בשם האנז לאחר שלמד את הקוראן הקדוש הביע את דעתו

  30/09/2010 3781
 • היסודות של האיסלאם

  Site Team

  מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה). האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני

  08/05/2014 1657
 • העדות של האישה

  Site Team

  העדות של האישה אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, בעשותכם זה עסקאות באשראי לזמן קצוב, ויכתוב

  22/05/2014 1914
הידיעה אללהIt's a beautiful day