הערבים ללא האיסלאם לא שווים כלום

Site Team

 

הערבים ללא האיסלאם לא שווים כלום

אולי יש אנשים שמטילים ספק באמיתות הדת שלהם, הספקים האלה יכולים לעלות על דעתו של אחד האנשים, אלא שמעולם שהספקים האלה עולים על דעתו של האדם הערבי. למה ?

הטובה של האיסלאם על הערבים דומה לטובה של האור והמים על הזרעים. אינני אומר שאללה יתעלה הוא אשר האכילם לעת רעב והבטיחם מסכנה אלא שאני אומר שאללה יתעלה הוא אשר ברא אותם מאין, והוא אשר הקים על ידם תרבות ...

ייתכן שחלק מהאמונות הם בתור סמים שמשפעים על הפעולות האנושית, אלא שכאשר  הופיעה דת האיסלאם בארץ הערבים הביאה לעורר את שכלם ואיחדה את השורות והעבירה אותם לאפקים תרבותיים חדשים שמעולם לא דמיינו אבותיהם, חבריהם או אויביהם, הערבים הלכו בדרך הכבוד שסללה דת האיסלאם להם, אז הם הצליחו להכיר את העולם.

מעמדם של הערבים היה קשור לדת הזאת הן מבחינה עצמאית והן מבחינה עולמית, הערבים מפגרים במקרה שאם נטשו וזנחו את הדת הזאת בעוד שהם מתקדמים אם דבקו בדת האיסלאם בנגוד לאומות אחרות שלא יכלו להתקדם אלא לאחר שזנחו את המורשת הדתית שלהם הן בצורה מלאה או בצורה חלקית.

המוסלמים באלג'יריה הצליחו להחזיר את החירות שלהם לאחר ששילמו מחיר כבד שהגיע למיליונים וחצי שהידים תמורת החירות הזאת. אני חייב להבהיר כי האיסלאם היווה לבדו את הדלק של המאבק הקשה הזה על ידי הערכים שדת האיסלאם קראה להם.

כאשר הצליחו האלג'יראים להשיג את העצמאות שלהם החילו להחזיר את זהותם הערבית שאיבדו במשך 125 שנים, אלג'יריה הניחה את היסודות של תכוניות כדי להפוך את האזרחים ידברו בשפה הערבית כשפת ההבנה שלהם לאחר שהערבית כמעת כלתה כתוצאה של ההשפעה הנוראה של הצרפתית בכל התחומים הן ברחובות והן במשרדי הממשלה!!, דת האיסלאם מהווה את עמוד התווך של הזהות הערבית.

הקומוניסט הצרפתי רוג'ה גארודי אשר חיה תקופה ארוכה בחזית השחרור האלג'ירית הודה כי הדת לבדה היא אשר הציתה את הניצוץ של המאבק הגדול הזה, גארודי הוסיף כי אי אפשר לתאר את דת האיסלאם בזה שמסממת את העמים.

דת האיסלאם לא עשתה מהערבים עם נבחר בזכות המוצא או הדם, אללה יתעלה קבע לעבדיו הוראות יושר והלכה צודקים, אללה יתעלה ציווה לערבים להאמין ולשאת בהוראות האלה ולהעביר אותן לאנשים.

דת האיסלאם מסרבת את היהרות, הגזענות ושחצנות לאומית, דת האיסלאם קראה לעקרונות קבועות שמהווים את היסודות של האומה הראויה לתמיכתו של אללה בעוד שהאומות שזונחות את העיקרונות האלה אללה עוזב אותן לעצמן.

לכן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר למוסלמים בקרב "בדר", אללה ישתבח שמו ויצתעלה אומר בספרו הנשגב: " אל תרפינה ידיכם ואל תצטערו, כי תהיה ידכם על העליונה, אם מאמינים הנכם." (סורת בית עמרם:139). הפסוק הקוראני מבהיר כי הניצחון קשור לאמונה, אללה יתעלה מצווה לאומה כולה בציות ומאיים על האויב שישמיד ויגרש אותו, אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה גם להם להתנגד ולחזק את הקשר עם אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי המאמינים, הישמעו לאללה והישמעו לשליחו, ואל תסכלו את מעשיכם.* הכופרים והמרחיקים אנשים מעל נתיב אללה, והמתים בעודם כופרים, לא יסלח להם אללה לעולם.* אל תרפינה ידיכם ואל תושיטו יד לשלום, כי ידכם על העליונה ואללה עמכם ולא יגרע משכר מעשיכם." (סורת מוחמד:35-33).

Related Articles with הערבים ללא האיסלאם לא שווים כלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day