הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה יתעלה (הסולח ו


Site Team

Article translated to : العربية

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה יתעלה (הסולח והרחום)

 

הסולח:

זה אחד השמות היפות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם הזה הוא המרבה לסלוח לעבדיו.

 

הרחום:

זה אחד השמות היפות של אללה יתעלה שמרחם על עבדיו, ומדריך אותם לדרך הנכונה, אללה ישתבח שמו ויתעלה מושיע את עבדיו הן מציתים להוראותיו והן הכופרים.

1.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב : " אם יביא אללה עליך צרה, איש מלבדו לא יכול לסלקה, ואם ירצה להיטיב עמך, לא יכול איש לעצור את ברכתו. הוא יעניקנה לאשר יחפוץ מבין עבדיו, והוא הסולח והרחום" (סורת יונה: 107(.

 


2.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " אמר, אבקש למענכם מחילה מרבוני, כי הוא הסולח והרחום" (סורת יוסף: 98)

 


3.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " מסור לעבדי כי אני הוא הסולח והרחום" (סורת אלחגר: 49 )
 

 

4.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " אמר, ריבוני, גרמתי עוול לעצמי, על כן סלח לי. – הוא מחל לו, כי הוא סולח ורחום." (סורת הסיפורים: 16)
 

 

5.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " אמור, הוי עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו מרחמי אללה. אללה מוחל על כל החטאים. הן הוא הסולח והרחום" (סורת החבורות: 53)
 

 

6.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הרקיעים חישבו להתרסק זה על זה, והמלאכים משבחים ומהללים את ריבונם ומבקשים מחילה למען כל אשר בארץ. אכן, אללה הוא הסולח והרחום" (סורת מועצה: 5)
 

 

7.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " ואם יאמרו, הוא בדה אותו מלבו, אמור, אם אמנם בדיתי אותו, לא תעמוד לכם כל זכות למעני אצל אללה. הוא מיטיב לדעת במה תתעסקו. אין כמוהו עד ביני וביניכם, והוא הסולח והרחום" (סורת גבעות החול: 8).

Related Articles with הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה יתעלה (הסולח ו

הידיעה אללהIt's a beautiful day