הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה ( סולח ושקול דע


Site Team

Article translated to : العربية

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה ( סולח ושקול דעת)

הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה יתעלה (סולח ושקול דעת) הם:

1.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " לא ידונכם אללה לכף חובה אם תישבעו בהיסח הדעת בעת שיחה בטלה, אבל ידונכם לכף חובה על כל אשר תהגו בלבכם, אללה סולח ושקול דעת" (סורת הפרה: 225 ).

 


2.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " לא יהיה עוון עליכם אם תשמיעו דברי חיזור באוזני הנשים, או תהגו זאת בלבכם. אללה יודע כי תהגו בהן. ואולם אל תאמרו להן דברים שהצנעה יפה להם, כי אם רק דברים של דרך ארץ. ואל לכם להחליט לבוא בברית הנישואין בטרם יפוג פרק הזמן כמצוות הספר, ודעו כי אללה יודע את הצפון בנפשותיכם, על כן הישמרו מפניו ודעו כי אללה סולח ושקול דעת." (סורת הפרה: 235).

 


3.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אלה בכם אשר פנו עורף ביום שנפגשו שני המחנות, רק השטן הכשילם לעשות את אשר עשו. ואולם אללה מחל להם, כי אללה סולח ושקול דעת." (סורת בית עמרם: 155) .

 


4.אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשב: " הוי המאמינים, אל תשאלו על דברים אשר אם יחוורו לכם, יקשה עליכם, ואולם אם תשאלו עליהם, יחוורו לכם כאשר יירדו דברי קוראן ממרומים. אללה פטר אתכם מהם, כי אללה סולח ושקול דעת." (סורת השולחן : 101).

Related Articles with הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה ( סולח ושקול דע

הידיעה אללהIt's a beautiful day