השומע

Site Team

 

השומע

השומע הוא אחד השמות היפים של אללה .

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הרוצה לבוא על שכרו בעולם הזה - אצל אללה שמור שכר העולם הבא גם יחד. אללה שומע ומבחין" (סורת הנשים: 134). אללה ישתבח שמו ויתעלה מקשר את השמיעה לראיה לפעמים רבות, אללה ישתבח שמו ויתעלה הוא השומע אשר מקיף את כל הדברים בשמיעה שלו, אללה יתעלה שומע את כל הדברים הן בעולם הנגלה והן בעולם הנסתר, השפות לא נסתרות ממנו.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה יודע מה נושאת כל נקבה ברחמה, ומתי תקצר תקופת ההיריון ומתי תארך, והוא יודע את מידת כל דבר. * הוא היודע את הנסתר ואת הנגלה והוא הכביר והמרומם* גם הממתיקים סוד אשר בכם וגם המדברים בקול שווים הם, וגם המסתתרים בחשכת הלילה והמגיחים לאור היום" (סורת הרעם: 8 - 10).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש " אללה שמע את דברי המתנצחת בפניך על בעלה, והקובלת בפני אללה. אללה שומע את חילופי הדברים ביניכם, כי אללה שומע ומבחין" (סורת המתנצחת:1).

גברת עאישה ירציה אללה אמרה: יתברך אללה ששומע את הקולות, גברת עאישה ירציה אללה אמרה שאישה ההמתנצת באה לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, בעודי בצד של החדר ולא שומעת חלק מהדברים שלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה הוריד: " אללה שמע את דברי המתנצחת בפניך על בעלה, והקובלת בפני אללה. אללה שומע את חילופי הדברים ביניכם, כי אללה שומע ומבחין" (סורת המתנצחת:1).

ישנם שני סוגים לשמיעתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה:

הסוג הראשון: שמיעתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מקיפה בכל הקולות הן גלויים והן נסתרים.

הסוג השני: שמיעת התפילות והקריאות של המתפללים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " התהילה לאללה אשר העניק לי לעת זקנה את ישמעאל ואת יצחק. אכן ריבוני שומע התפילה." (סורת אברהם: 39) .

Related Articles with השומע

 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה באללה מחייבת את המוסלמים להאמין בקיומו של אללה לבד  שאין לו שותף אשר ברא את היקום, אללה ישתבח שמו

  10/05/2014 130
 • משפט הייחוד מחייב לעשות את הבא

  Site Team

  •ייחוד את אללה שהוא האלוה האחד והיחיד. ויש בזה שלילה לתכונת האלוהות מאחרים. רק אללה צריך לעבוד, ואין לשתף עמו

  02/02/2014 1716
 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-3)

  Site Team

  מדוגמאות השיתוף באללה: אללה אסר לקרוא למתים שבקברים ולבקש מהם טובות הנאה ועזרה, ולמשש את קברם כדי להתקרב אליהם או

  03/12/2019 201
הידיעה אללהIt's a beautiful day