השלבים שהאדם עובר בבריאה

Site Team

- השלב הראשון: הוא השלב של טיפת הדם, שבאה כתוצאה של כניסת הזרע של הגבר לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " וכי הוא שברא את צמד המינים, זכר ונקבה,* מטיפה של זרע נשפך" (סורת הכוכב:46-45). 


בשלב הזה, אם ירצה אללה יתעלה, הזרע של האישה מתערב עם הזרע של האישה ומתחיל השלב הראשון של בריאת האדם, ואם רצה אללה הזרע של הגבר לא יכול לחדור לביצית של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו את האדם מזרע מהול, ולמען נסותו, עשינוהו שומע ורואה." (סורת האדם :2).


בשלב הזה נקבעים כל התכונות של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מוות לאדם! מה גדולה כפירתו!* וכי ממה בראו?* בראו מטיפת זרע ותיכן אותו" (סורת הזעיף פניו:19-17).


המין של העובר נקבע בשלב הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לאללה מלכות השמים והארץ, יברא את אשר יחפוץ, ויעניק בנות לאשר יחפוץ ובנים לאשר יחפוץ,* או ייתן להם משני המינים, בנים ובנות, ויעקר את אשר יחפוץ. יודע הוא ויכול." (סורת המועצה:50-49).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " הוא הצר אתכם ברחם בצלם כחפצו, ואין אלוה מבלעדיו, האדיר והחכם" (סורת בית עמרם:6).


בשלב הזה אפשר שטיפת הדם המעובה תפול מהרחם של האישה על פי רצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "אללה יודע מה נושאת כל נקבה ברחמה, ומתי תקצר תקופת ההיריון ומתי תארך, והוא יודע את מידת כל דבר" (סורת הרעם:8).


אם ירצה אללה יתעלה טיפת הדם המעובה תדבק ברחם של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי האנשים, אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררוכם לחיים, הנה אנו בראנו אתכם מעפר, אחר מטיפת זרע, אחר מדם מעובה, אחר מפיסת בשר, בין אם מוגמרת ובין אם לאו – כך נבהיר לכם זאת. נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב, ואז נוציאכם עוללים, אחר תגיעו לפרקכם. כמה מכם ייאספו אל אבותיהם, וכמה יגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא ידעו עוד את אשר ידעו לפנים, הנה לעיניך אדמה חרבה: אך נוריד עליה מים, ומיד תזוע ותירום ותצמיח כל מין נאה" (סורת העליה לרגל:6).

 


2- השלב השני:  נקרא בשם שלב של טיפת דם קרושׁ, בשל העובדה שהיא מצרפת את עצמה לקיר של הרחם ומתחילה לקחת הזנה מהדם שלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " קרא בשם ריבונך אשר ברא,* ברא את האדם מטיפת דם מעובה" (סורת טיפת הדם:2-1).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " הדימה אדם כי יניחוהו לנפשו?* הלא היה רק טיפה של זרע נשפך,* ואז היה דם מעובה, וכך בראו (אללה) ועיצבו" (סורת תחית המתים:38-36).


3- השלב השלשי: נקרא בשם "גוש הבשר", אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "אחר יצרנו מן הזרע דם מעובה, ומן הדם המעובה יצרנו פיסה גולמנית, ומן הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר, אחר יצרנוהו בבריאה חדשה, יתברך אללה הטוב שבבוראים" (סורת המאמינים:14).


בשלב הזה העובר מתחיל לקחת את צורתו של אדם עד שיגיע לצורה האנושית האמיתית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אללה, דבר לא ייסתר ממנו בארץ ולו בשמים,* הוא הצר אתכם ברחם בצלם כחפצו, ואין אלוה מבלעדיו, האדיר והחכם." (סורת בית עמרם:6-5).


גם בשלב הזה אללה ישתבח שמו יפיח מרוחו בעובר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחר עיצבו ונפח בו רוח מרוחו, ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב, ואולם מה מעט מודים אתם" (סורת ההשתחוויה:9).

 


Previous article Next article

Related Articles with השלבים שהאדם עובר בבריאה

 • משמעות ומובן מילת ההכאה באסלאם

  Site Team

  בשפה, ולפי הכוונה של המדבר, האישיות, והמידות שלו. כל זה מגבש את פירוש המילה "הכה".   אז, פירוש המילה "הכה"

  01/04/2014 1948
 • מה היא הרוח?

  Site Team

  הרוח היא משהו שאיננו רואים או מבינים על ידי החושים שלנו, אלא שמאמינים בקיומה, הרוח היא אחת ההוכחות המעידות על

  04/05/2014 1610
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1675
הידיעה אללהIt's a beautiful day