השלמות היצירה ביקום

Site Team

הבריאה המשולמת של היקום וכוכבי הלכת והכוכבים אשר נוסעים בחלל במישור קבוע שכל נטייה מהמישור זו עלולה להביא לאסון, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הוא ברא את השמים ללא עמודים נראים לעין, וקבע בארץ הרים נטועים איתן לבל תנוע תחתיכם, והפיץ על פניה יצורים מכל מין, והורדנו מים מהשמים, והצמחנו כל מין משובח" (סורת לקומאן: 10).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן " ישתבח אללה עם רדת הערב ובעלות היום.* לו התהילה בשמים ובארץ, וכנטות היום ולעת צהריים.* הוא המוציא את החי מן המת והמוציא את המת מן החי, והמחיה את האדמה לאחר שנשמה. כך גם תוצאו אתם (חיים מקברותיכם)* אחד מאותותיו הוא שברא אתכם מעפר, ולאחר מכן הייתם לבשר ודם ונפוצותם.* אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם אהבה וחמלה. בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם.* אחד מאותותיו הוא שבלילה ישנים אתם, וביום אתם מבקשים לכם פרנסה מאתו. בזאת צפונים אותות לאנשים קשובים. אחד מאותותיו הוא שהראה לכם את הברק ובלבכם חשש וכיסופים, והוריד מן השמים מים למען יחיה בהם את הארץ לאחר שנשמה. בזאת צפונים אותות למשכילים להבין.* אחד מאותותיו הוא שהשמים והארץ קבועים במקומם על-פי דברו. לבסוף, כאשר יקרא לכם את קריאתו לעלות מתוך האדמה, אז תצאו.* כל שוכני השמים והארץ שלו הם: הכל נכנעים לו, * והוא הבורא בראשית ואחר יברא בשנית. על נקלה יעשה זאת. לו יאה כל תואר נעלה בשמים ובארץ, והוא האדיר והחכם" (סורת הרומאים:  27-17).

 

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולם כפופים לדברו" (סורת ממרום החומה: 54).

 


2- היצירה המופלאה של המין האנושי והצורה הטובה והיכולות שלו שאללה יתעלה העניק לו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הארץ מלאה אותות לנכון להשתכנע* וגם אתם. האם לא תבחינו?" (סורת הזורות:22-21).

3- בעלי החיים אשר עוזרים לבני האדם באוכל, שתייה, ביגוד וכאמצעי תחבורה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " במקנה צפון לקח לכם: מתוככי הדם והפרש שבקרביו נשקה אתכם חלב צח וערב לחך השותים,* ומפרי עץ התמר והגפן תעשו שיכר, ומהם תתפרנסו יפה, בכך צפון אות למשכילים להבין.* ריבונך הורה לדבורה לאמור, קנני בהרים ובאלינות ובכל אשר יבנו,* ואכלי מכל פרי ועופי בנתיבים שהתווה לך ריבונך. משקה בשלל גוונים יצא מבטנן ובו מרפא לאנשים, בזאת צפון אות לאנשים הנמלכים בדעתם" (סורת הדבורה:69-66).

 

 


4- הצמחים, העצים והזרעים בשלל גוונים אשר עוזרים לאדם באוכל, שתייה וכתרופה מעידים על קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוא הרוקע את הארץ והשם בה הרים נטועים איתן ונהרות, והנותן בה צמד מינים מכל פרי, והוא עוטה על היום את כסות הלילה, בזאת צפונים אותות לאנשים הנמלכים בדעתם.* מיני קרקע שונים הם בארץ, אך סמוכים זה לזה. יש כרמי ענבים וזרע הארץ ועצי תמר – בני שורש אחד או בני שורשים נפרדים אשר יושקו כולם ממקור מים אחד. אף -על -פי –כן, נברך אחדים בפרי משובח משל זולתם, ובזאת צפונים אותות למשכילם להבין." (סורת הרעם:4-3).

 


5- היצורים השונים החיים על פני כדור הארץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא ברא את השמים ללא עמודים נראים לעין, וקבע בארץ הרים נטועים איתן לבל תנוע תחתיכם, והפיץ על פניה יצורים מכל מין, והורדנו מים משמים, והצמחנו כל מין משובח.* זו בריאת אללה. הראו לי מה בראו האחרים מלבדו. ואולם בני העוולה שרויים בתעייה גמורה." (סורת לוקמאן:11-10).

 

 

 

6- המערכת הנפלאה של הפריה ורביה בין היצורים אשר מבטיח הימשכות החיים והאזון ביקום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ואללה ברא כל יצור מן המים, יש בהם הזוחלים על גחונם, ויש הולכים על שתיים והולכים על ארבע. אללה בורא את כל שיחפוץ, כי אללה הוא כל-יכול."(סורת האור:45).


7- הדרך הנפלאה בחלוקת הפרנסה על כל היצורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אללה דואג לכלכלתו של כל יצור עלי אדמות, והוא יודע מתי יונח ומתי יופקד. הכל נרשם בספר ברור." (סורת הוד:6).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מה רבים היצורים אשר נבצר מהם לכלכל עצמם. אללה יכלכל אותם ואתכם, והוא השומע והיודע" (סורת העכביש:60).


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו כי ברא את כל היצורים משני זוגים, לדוגמא, השמים והארץ, היום ולילה, המוות והחיים, האושר והאומללות, השמש והירח, חם וקר, טוב ורע, חוסר אמון ואמונה. הדבר הזה חל גם על בעלי החיות, הצמחים ועל הדברים והיצורים שאיננו מכירים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מכל דבר בראנו צמד מינים, למען תיזכרו" (סורת הזורות:49).

 


הירהור ביצורים האלה יגדיל ויעמיק את אימונתו של האדם אודות קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש" הלא תראה כי אללה הוריד מן השמים מים, והצמחנו בהם את פרי הארץ בשלל צבעים. ובהרים יש אשר הם עטורי פסים לבנים ואדומים – שלל גוונים – ושוחרים כעורב.* וגם באנשים וברמשים ובמקנה ישנם בעלי גוונים שונים אשר כאלה, המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו. אללה הוא אדיר וסולח." (סורת היוצר:28-27).


אללה יתעלה הודיע ​​לנו על כמה מהיצורים ביקום הזה בעוד שלא הודיע ​​לנו על אחרים. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ישתבח שמו של מי שברא את המינים כולם – של הצומח מן האדמה, ושלהם עצמם, ושל כל שאינם מכירים" (סורת י.ס:36).


אין ספיק בכך שישנם כוח אשר ברא את היקום הזה ומגין עליו, כוח זה עלול להיות  אחד משלושת האפשריות הבאות:

1- ראשית: המערכת הנפלאה הזאת של היקום נוצרה מאליה, אלא שההנחה הזו אבסורדית ולא נכונה כיוון שישנם סיבה לכל מקרה.


2- שנית: היקום נוצר על ידי משהו (דבר מה), אלא שההנחה הזו אינה היגיונית כיוון שהדבר הזה עלול להיות מהיקום שאינו יכול ליצור כמוהו.


3- שלישית: היקום הזה נוצר על ידי כוח חיצוני מחוץ לעולם הזה ששונה ממנו והוא אללה ישתבח שמו ויתעלה ריבון העולמים שבו מאימינם המוסלמים, בעוד שהאתיאיסטים עדיין מהסיסים בספקם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם נבראו מלא כלום, או אולי הם אשר בראנו?* או האם בראו את השמים ואת הארץ? ואולם אין נכונים להשתכנע." (סורת ההר:36-35).

Previous article Next article

Related Articles with השלמות היצירה ביקום

הידיעה אללהIt's a beautiful day