השמירה על הרכוש


Site Team

האיסלאם הקיף את הרכוש הפרטי של הבן אדם בסייג חזק של הגנה על ידי הטלת עונשים מחמירים, תיגזר כריתת יד על הגנב. אללה יתעלה אמר " הגונב והגונבת יש לכרות להם יד כעונש לפשע והתנכלות  מצד אללה, אללה גביר וחכם" (סורת השולחן: 38).


כריתת היד אינה מתבצעת באופן טריטילאי וללא הגבלות כפי שטוענים מי שאינם יודעים את מהות האיסלאם. הכריתה נעשית בצל תנאים והם:-


1-   שהכסף יהיה שמור היטב והוא נגנב בכוח, אבל הכסף הנראה לעיין ואינו שמור, אינו מחייב כריתה כי בעל הכסף הוא רשלן ולא שמר היטב על כספו.


2-   באם הדחף לגניבה אינו הזדקקות לאוכל ולשתייה, אחרת אין מקום לכריתה – כך עשה הח'ליף עומר בשנת הרעבון.


3-   שהכסף הנגנב יסתכם במכסה הקבועה לכריתת היד, אחרת אין מקום לכריתה.

גזירה זו וגזירות אחרות אינן מתבצעות אם קיימים חשדות כלשהם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " ככל האפשר תתרחקו מהגזירות על המוסלמים, אם תמצאו למוסלמי תירוץ או מוצא, שחררו אותו. טוב לטעות בסליחה מלטעות בענישה".


אבל כשההלכה מבטלת את הגזירה האלוהית בגלל ספקות וחשדות, היא נותנת לשופט להטיל עונש על  האשם, כמו מאסרי הלקאה, נזיפה אן קנס בהתאם לגישתו של השופט.


האיסלאם אסר את כל מה שיש בו כדי לפגוע ברכוש כמו שדידת כסף, שדידת אדמות או בשיטות של רמאות והונאה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תאכלו את כספיכם בדרכים לא כשרות" (סורת הפרה: 188).


מי שפוגע  ברכוש בצורה זו או אחרת צפוי לעונש מחמיר ביום הדין, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ולשלום אמר " מי שלקח כסף ממוסלמי ללא זכאות יתקל באללה כשהוא כועס עליו" (מוסנד אל אימאם אחמד).


ההלכה האיסלמית מחיבת את הגנב או השודד להחזיר את הרכוש הנגנב ואם השחית אותו חייב לשלם תמורת ערכו, חובה זו מתבטלת אם בעל הרכוש מוותר וסולח, עם זאת נענש הגנב על העבירה.


ההלכה נתנה לבעל הרכוש זכות להגן על רכושו בכל האמצעים כולל הריגת התוקף ובמקרה שבעל הרכוש הוא אשר נהרג הוא נופל חלל. הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " מי שנהרג בעד רכושו הוא חלל" (בוכרי).

Previous article Next article

Related Articles with השמירה על הרכוש

 • השמירה על זכויות הנחלשים וחסרי היכולת

  Site Team

  1- האיסלאם שם דגש על נושא זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה אינו מכבד אומה אשר שבה לא מממש החלש את זכותו

  02/03/2014 1419
 • הערות חשובות

  Site Team

  הערות חשובות 1- האיסלאם אינו מטיל זכאת על הרכוש הפריטי כגון הבתים, רהיטים, מכוניות ובהמות משא. 2- האיסלאם אינו

  15/06/2014 1708
 • השמירה על סודות המשפחה

  Site Team

  חיי המשפחה גודשים תמיד סודות שיש לשמור עליהם בקפדנות, דווקא סודות שמחסלות את הבושה, הנביא עליו ברכה ושלום אמר:

  21/01/2014 1454
הידיעה אללהIt's a beautiful day