זכויות בעלי החיים


Site Team

1- להאכילם ולא למנוע מהם אוכל עד מוות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אשה אחת כלאה חתול עד שמת וגורלה הוא גיהנום . היא לא האכילה, לא השקתה, ולא שחררה אותו לאכול מאשפת האדמה" (צחיח אלבוכרי).


להטיב עם בעלי החיים, לא לענות או להעמיס עליה נטל כבד, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עבר על פני גמל רזה וחלש, הוא אמר "תיראו מפני אללה בבעלי חיים אלה, תרכבו אותם כשהם בריאים ותאכלו אותם כשהם בריאים" (צחיח אבן חוזיימה).


3- שלא להשתעשע בהם עד כדי עינויים. מספרים כי בנו של עומר עבר על פני ילדים שלכדו עוף וירו לעברו. הוא שאל: מי עשה את זה? אללה קלל מי שעושה כזה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "אללה קלל את מי שהציב בעל חיים כמטרה לירייה" (צחיח מוסלם).


4- לא להתנכל בבעלי החיים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה קלל את מי שמתנכל בבעלי חיים"(צחיח אבן חייאן).


5- לא להפחיד או להזיק לבעלי חיים, היינו בנסיעה עם הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, הוא התרחק כדי להשתין, ראינו יונה עם שני אפרוחים, לקחנו את האפרוחים והיונה התקרבה ונשכבה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום חזר ושאל :"מי פגע בלבה של היונה, תחזירו לה את אפרוחיה", הנביא ראה קן של נמלים ושאל: מי שרף את זה השבנו, אנחנו. הוא אמר כי אללה יתעלה בלבד הוא היכול לענות באמצעות אש" (אבו דאווד).


6- יש להימנע מלהשחיז את סכין השחיטה אל מול עיניהם של בעלי החיים ואסור לשחוט בהמה מול עיניהן של בהמות אחרות, אסור לשבור את צווארן ולא לשרוט את עורן למען הסרה לפני שתמותנה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מעשה הטוב נגזר על הכל, אם תהרגו צריכים להרוג טוב, ואם תשחטו, תשחטו טוב, וכל אחד חייב להשחיז את סכנו כדי להניח את הבהמה" (צחיח מוסלם).


האיסלאם חייב את בני האדם להרוג כמה סוגים של בעלי חיים ושל חרקים המזיקים לבן אדם כדי לשמור על חייו העדיפים על חיי בעלי החיים והחרקים כי הוא מכובד יותר בעיני אללה

.

ואם אכן אלה הן זכויות בעלי החיים מה על זכויותיו של הבן אדם המועדף והמכובד על פני כל היצורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "כבדנו את בני אדם ונשאנו ביבשה ובים ופרנסנו אותם במנעמים והעדפנו על פני יצורים רבים". (סורת אל אסראא:70).


הרחמנות כלפי בעלי החיים נראית כסיבה לסליחת החטאים ולכניסה לגן עדן. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " איש אחד הלך בדרכו וחש צמאון רב, הוא מצא באר, ירד ושתה ובצאתו מצא כלב בולע חולות מצמאונו, האיש אמר הכלב צמא מאוד כפי שהייתי, הוא ירד לבאר מלא את נעליו במיים, עלה והרווה את הכלב. אללה הודה לו וסלח לו את חטאיו. שאלו את הנביא האם יש לנו שכר ביחס הטוב לבעלי החיים? הוא השיב בכל יצור חי יש שכר" (צחיח אלבוכרי).

Previous article Next article

Related Articles with זכויות בעלי החיים

הידיעה אללהIt's a beautiful day