זכויות האישה באסלאם

Site Team

לאחר שסקרנו את הזכויות של האישה, ואת מעמדה בחברות השונות לפני התגלות האיסלאם, בואו נסקר את הזכויות של האישה ומעמדה בצל דת האיסלאם, האיסלאם העניק לאישה זכויות כלליות וזכויות פרטיות, אלה הן חלק מהזכויות הכלליות של האישה באיסלאם:


1- האישה והגבר שווים לגבי המצוות הדתיות, האיסלאם הטיל על האישה את כל המצוות הדתיות כגון התפילה, הזכאת, הצום והעלייה לרגל  אשר הטיל על גבר כל עוד מלאה את התנאים של קיום המצוות באיסלאם (האיסלאם – השכל - התבגרות), האיסלאם הקיל על האישה את המצוות במקרים מיוחדים כגון הפיטור מהתפילה והצום בתקופת המחזור על מנת  לפצות את הימים של הצום לאחר הבראת האישה, האיסלאם עשה את זה כדי להקל על הנשים בהתאם למצבן הפיזי והנפשי בעת המחזור והלידה.

 

2-  האישה והגבר שווים לגמרי לגבי השכר והעונש בעולם הזה ובעולם הבא , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "עושי הטוב, זכר ונקבה, ובלבם אמונה, ניתן להם חיים טובים. לכל אלה ניתן את שכרם על כל טוב אשר עשו." (סורת הדבורה: 97).

3- האישה והגבר שווים מבחינת האנושיות, האיסלאם אינו מסווג את האישה כמקור של הרוע והחטא בעולם שגרם ליציאת אדם הראשון מגן עדן, האסלאם אינו רואה  באישה כגזע פחות מהגברים כפי שאמרו אנשי הדתות הקודמות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוי האנשים, היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה, וברא מתוכה בת-זוג, והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב. היו יראים את אללה אשר בשמו תבקשו זה מזה, ושמרו על חובתכם לקרובי משפחה, כי אללה צופה בכם" (סורת הנשים:1).


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בפסוקים האלה שברא את שני המינים ממקור אחד ללא כל הבדל במקור הבריאה, האיסלאם ביטל את כל החוקים הבלתי צודקים שראו באישה כגזע פחות מהגבר ושללו ממנה הזכויות הטבעיות שלה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הנשים הן האחיות של הגברים" (מסופר על ידי אבו דאוד).


4- האיסלאם השווה בין האישה לבין הגבר בזכויות לשמירה על הצניעות והכבוד האישי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הנותנים דופי בנשים נשואות, ואינם מביאים ארבעה עדים, הלקו אותם שמונים מלקות, ולעולם אל תקבלו את עדותם. הם המופקרים."(סורת האור:4).


5- האישה והגבר שווים בירושה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לבנים חלק בעיזבון ההורים וקרובי המשפחה, ולבנות חלק בעזבון ההורים וקרובי המשפחה, אם מעט הוא ואם רב – חלק שייפסק כדין" (סורת הנשים:7).

האיסלאם קבע את חלקה של האישה בעיזבון של ההורים וקרובי המשפחה לאחר שנשללה ממנה את הזכות שלה בירושה בימי הגהיליה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, לא הותר לכם לרשת נשים בעל כורחן. אל לכם למנוע בעדן מלהינשא וכך ליטול מהן מקצת מאשר נחתם להן, אלא אם כן יעשו תועבה שאין ספק בה. חיו עמן כדין, ואם תמאסו בהן – יש אשר תמאסו בדבר-מה ואללה יהפכנו לטובה גדולה." (סורת הנשים:19).

6- האיסלאם השווה בין האישה לבין הגבר מבחינת הסמכות בעסקות הכספיות ובעלות הרכוש ללא כל התערבות או חסות של כל אחד כל עוד שלא הפירה את חוקי הדת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, הוציאו ממון מתוך כל הטוב אשר הפקתם מפועלכם ומתוך כל אשר הצמחנו לכם מן הארץ, ואל תבקשו לתת את הפחות שבו, אשר לא הייתם לוקחים לעצמכם בעיניים פקוחות. דעו כי אללה בלתי תלוי ומהולל." (סורת הפרה:267).

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו  בספרו  הנשגב " המתמסרים והמתמסרות,והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת, ונשות האמת, ועזי הרוח, ועזות הרוח, והענווים והענוות, והנותנים צדקה והנותנות צדקה, והצמים והצמות, והשומרים והשומרות על תומת ערוותם, והמרבים והמרבות להזכיר את שם אללה – להם הכין אללה מחילה, ושכר כביר" (סורת החברות:35).

7- האיסלאם ראה בכיבוד האישה לאחד הסימנים של האישיות הטובה והמושלמת, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "  הכי טוב שבכם הוא הכי טוב לאשתו". (צחיח אבן חבאן).

8- האיסלאם הטיל על האישה להשתדל לרכוש את הידע כמו הגבר, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " בקשה ללמוד היא מציווה על על מוסלמי" (מסופר על ידי אבו דאוד), המדענים המוסלמים הבהירו כי המילה מוסלמי כוללת את הזכר והנקבה.

9- האיסלאם השווה בין האישה לגבר בזכות לטיפול והוראה טובה, אפילו האיסלאם ראה בגידול הבנות כאחד מסיבות ההכנסה לגן עדן, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " מי שמטפל בשלושה בנות וחינך והשיא אותן והמטיב להן, אללה יכניס אותו לגן עדן".

10- הנשים והגברים שווים בהתחייבויות ואחריות לרפורמה של החברה על ידי הצוויה לנהוג בדרך הטוב ולאסור את הדברים המגונים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב "המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה, הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים זכאת, ונשמעים לאללה ולשליחו, כל אלה, אללה ירחם עליהם. הן אללה אדיר וחכם" (סורת ההצהרה:71). 

 

11- האיסלאם השווה בין האישה לגבר בבקשת מקלט והביטחון בקרב המוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ואם יבקש אחד המשתפים כי תערוב לשלומו, היה ערב לו למען ישמע את דבר אללה, ואחר הבא אותו אל מקום מבטחים. זאת כי הם עם אשר דבר לא ידעו" (סורת ההצהרה : 6). 


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " ההגנה על המוסלמים היא אחת ללא כל הפליה בין אחד לשני, ומי ששולל מאדם מוסלמי את זכותו בהגנה, אז קללת אללה ,המלאכים וכל המוסלמים תהיה עליו, ואין לו תשובה או כופר".  


הזכות הזאת הוכחה גם על ידי הסיפור המפורסם של אום האניא' (אמא של האניא) כשהיא נתנה הגנה לאחד הכופרים שחיפשו מקלט איתה ביום פתיחת העיר מכה אחרי שאחיה איים להרוג אותו, על רק עוינות קודמת, אז היא שאלה את הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  שאמר " אנו הגנו ונתנו מקלט למי שהגנת עליהם" (מסופר על ידי בוכרי).


דבר חשוב הוא לדעת את מצבה של האישה לפני הופעת האיסלאם כדי להכיר את מעמדה הגבוה והנכבד בצל דת האיסלאם.

האיסלאם קורא להתעניין במצבה של האישה ולהעניק לה את כל הזכויות שלה לאורך תולדות חייה מרגע הלידה ועד פטירתה, האיסלאם התעניין בכל שלב משלבי החיים של האישה בעודה קטנה, אישה ואמא.

 

 

 אלה הם רק חלק מהזכויות שהעניק האיסלאם לאישה, בחלק הבא נעסוק בזכויות של האישה בקצור.

Previous article Next article

Related Articles with זכויות האישה באסלאם

הידיעה אללהIt's a beautiful day