זכויות וחובות כלליות


Site Team

על המוסלמי  להתעניין במצבם של אחיו באשר הם שם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המאמינים ברחמנותם בחיבתם וברחמיהם נראים כמו גוף, אם יתלונן אבר יתלוננו שאר האברים מכאב ומחלה" (צחיח אלבוכרי).


הוא מחייב לעשות את הכל  כדי לשפר את מצבם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " לא יאמין אחד עד לפני שיאהוב לאחיו מה שאוהב לעצמו". גם מחייב לעמוד לימינם בעתות משברים ומצקות.


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המאמין למאמאין כמו בניין המהדק את כל חלקיו ושלב את אצבעותיו" (צחיח אלבוכרי).


גם נדרשים המוסלמים להגן על חבריהם ולעזור להם  במקרה הצורך, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " ואם יבקשו עזרה בדת תעזרו להם אלא אם כן נגד אנשים שכרתו עמכם ברית ואללה רואה מה אתם עושים" (סורת השולחן:72).


ואסור גם להפקירם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שמפקיר מוסלמי בעניין הקשור לכבודו, אללה יפקיר אותו בקשר לפגיעה בכבודו, ומי שיעזור למוסלמי בעניין הקשור לכבודו יעזור לו אללה בעניין המחייב עזרה" (סונן אבן דאווד).


וכדי לשמור על זכויות האדם בחברה האיסלמית, אללה יתעלה הוריד לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוראות ואזהרות שיש בהן כדי לשמור על זכויות אלה וקבע למפירי זכויות אלה עונשים בחיים ועונשים בעולם האחרון, כולל:

האיסלאם אסר ניצול ההשפעה והשלטון למען השגת הטבות פרטיות ונתן למילוי הזכויות להחרים הטבות אלו, והחזרתו לאוצר המדינה.


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  הסמיך איש משפט אזד בשם  אבו אללתבייה לאסוף כספי צדקה. הפקיד אמר זה נאסף למען אוצר המדינה וזה ניתן  לי במתנה.


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "אילו ישב בבית אבא או אמא האם יקבל מתנות? אני נשבע באללה כי כל  מי שיקח מתרומות אלה שום דבר הוא יבוא ביום הדין כשעל צווארו מה שלקלח, גמל, פרה או כבשה, הנביא הרים יד ואמר אללה תהייה עד אני הודעתי שלוש פעמים" (אלבוכרי).


האיסלאם אסר על פגיעה הן ביד והן בלשון ובעדות השקר והקללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו השנגב " אלה אשר פוגעים במאמינים ובמאמינות ללא עוול בכפם הם עשו טעות חמורה" ( סורת אלאחזאב:58).

אסר את הפגיעה בפרטיות והאנטימיות של האנשים: אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " ולא תרגלו". אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם " מאמינים לא תיכנסו לבתים שאינם שלכם לפני שתדרשו בשלום בעליהם וזה יותר טוב לכם אולי תיזכרו. ואם לא תמצאו בהם אף אחד אל תיכנסו לפני שיורשה לכם ואם נתבקשתם לחזור. חזור זה יותר טוב לכם ואללה יודע מה אתם עושים" (סורת האור:91-90).


אסר את הקפוח על כל צורותיו הן קיפוח האנשים והן קיפוח עצמי. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה מורה על צדק והצדקה ועל מגע עם הקרובים ומזהיר מפני העוולה, הרשע והקפוח הוא מיעץ לכם כדי להיזכר ומלאו אחר ההבטחות ואל תפירו את  הבריתות לאחר הדגשתן כל עוד והפכתם את אללה לעד עליכם, אללה יודע מה אתם עושים" (סורת הדבורה:91-90).


ובאמרה אלוהית אמר אללה יתעלה " עבדי אני אסרתי את הקיפוח על עצמי והפכתי לאסור עליכם את תקפחו" (מוסלם).


אותו דבר חל גם על הלא מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה אינו אוסר עליכם להיות צודקים עם מי שלא נלחמו בכם, ולא הוציאו אותכם מבתיכם כי אללה אוהב את הצודקים" (סורת אלמומתחנה:8).


אסר לגדף את אמונות הזולת כי הדבר מביא לידי חילופי גידופים ויוצר שנאה וקנאה הגורמות לפירוד, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תגדפו את אלה שקוראים לאל אחר מלבד אללה כי יגדפו את אללה ללא ידיעה מתוך קיפוח" (סורת אלאנעאם:108).


הוא שם דגש על הדו-שיח הקולע המבהיר את האמת והמבוסס על עקרונות וכללים שיש לשמור עליהם היטב. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בעלי הספר בואו למלה טובה ביננו שלא נעבוד חוץ מאללה ולא נשתף עמו אל אחר ואף צד לא יקח  אלים חוץ מאללה ואם יתנגדו אמרו תהיו עדים לנו אנו מוסלמים" (סורת אל עומראן:64).

אסר את ההשחתה על כל צורותיה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל  תשחיתו את האדמה לאחר שתוקנה וקראו לו מתוך פחד ושאיפה כי רחמנות אללה קרובה למטיבים" (סורת אל אעראף:56).

אסר את הכפייה בדת ואילוץ אנשים להמיר את דתם בכוח, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אילו אלוהיך רצה יאמינו כל מי שעל פני האדמה, האם אתה תכריח את האנשים להיות מאמינים" (סורת יונוס:99).


עבודות אלה מחייבות את המוסלמים לשמור על אמונתם ולהודיע לאנשים עליה על מנת שידעו מה הוא מהות האיסלאם, שמחייב להודיע לאנשים עליו וכי הוא אמונה עולמית ולא אזורית ומי שיעמוד על מהות האיסלאם מגיע לו להאמין או לא להאמין כי הדבר הוא בידי אללה ולא בידי בני האדם. 


שם דגש על "השורה" כלומר התיעצות בהיותה אחד מעקרונות היסוד של ההלכה האסלמית (בעניינים שהם מחוץ לנוסח הקוראני או ההלכה הטהורה) כדי לתת לבני החברה ליהנות מזכויות היסוד שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ועניינם נגזר בשורה ביניהם" (סורת א.שורה: 38).


אללה האיץ בנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לישם עיקרון כדי לשמש שיטה מקובלת בעתיד, אללה יתעלה אמר גם " תתיעץ עמם בעניין"(סורת אל עומראן:159).


הורה על מתן זכויות לבעליהן ולהנהיג צדק בין כל האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " אללה מצווה עליכם להחזיר פקדונות לבעליהם ואם תשפטו בין אנשים תהיו צודקים כי אללה מיעץ לכם לטובתכם".


יש לעזור למקופח אפילו אם יהיה הדבר תלוי בשימוש בכוח, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " למה אינכם נלחמים למען אללה והנחלשים מקרב נשים, גברים וילדים שאומרים אלוהינו תוציא אותנו מאותו כפר שתושביו מקפחים" (סורת הנשים:75).


וכל עוד ויש אנשים שאי אפשר להתמודד עמם אלא בכוח נקבעו באיסלאם מערכות של רשות מבצעת כדי להבטיח שבני החברה האסלאמית ייהנו מזכויותיהם מבין מערכות אלו:

Previous article Next article

Related Articles with זכויות וחובות כלליות

הידיעה אללהIt's a beautiful day