זכות האישה באיסלאם כבת

Site Team

הזכות בחיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על החשיבות של השמירה על הילדים  הן הזכרים והן הנקבות ואסר את הריגת הילדים מחשש העוני, אללה יתעלה אמר בוקראן הקדוש "אמור, הבה אקרא בפניכם את אשר אסר עליכם ריבונכם: הוא ציווה כי לא תצרפו לו כל שותף, וכי תגמלו חסד עם אביכם ואמכם, וכי לא תהרגו את ילדיכם מפחד העוני. אנו נכלכל אתכם ואותם. ואל תקרבו אל התועבות, בין גלויות ובין נסתרות, ואל תהרגו את הנפש אשר אסר אללה. בלתי אם במשפט צדק. אלה הדברים אשר ציווה אתכם למען תשכילו להבין." (סורת המקנה:151).

 

אללה יתעלה הבטיח את פרנסת הילדים וחייב את האב שלהם לכלכל אותם ולדואג לכל צרכיהם מרגע היותם עבורים בבטן האימהות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  שכנו אותן באשר תשכנו אתם, וכלכלון ככל שתשיג ידכם, ואל תתעמרו בהן לדכאן. ואם הרות הן. כלכלו אותן עד שילדו את ולדן. אם ייניקו את ילדכם, שלמו להן את שכרן וכלכלו את ענייניכם ביניכם כדת וכדין. ואם תתקשו, תניק למענו אישה אחרת." (סורת הגיטין:6).


הזכות להנקה, אללה יתעלה הורה למוסלמים להטיב לידלים שלהם הן הזכרים והן הנקבות ולטפל בהם ראוי ולהבטיח להם חיים הגונים ומכובדים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אימהות (מגורשות) ייניקו את ילדיהן שנתיים תמימות, אם יחפצו לקיים במלואה את תקופת ההנקה. על האב לכלכלן ולדאוג לכסותן כדת וכדין. לא יוטל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה: אין להתעמר באם בשל ילדה, ואין להתעמר באב בשל ילדו. על היורש לעמוד באותם תנאים. ואם ירצו שניהם לגומלו בהסכמה ביניהם ובהיוועצות זה עם זה, לא יהיה עוון עליהם. אם תרצו לשכור מיניקת לילדיכם, לא יהיה עוון עליכם אם תשלמו את שכרה כדת וכדין. היו יראים את אללה, ודעו כי אללה מבחין באשר תעשו" (סורת הפרה:233).

Previous article Next article

Related Articles with זכות האישה באיסלאם כבת

הידיעה אללהIt's a beautiful day