זכות הדרכים והשווקים


Site Team

לדרכים ולשווקים יש זכויות באיסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " תיזהרו מפני ישיבה בדרכים". שאלו את הנביא:" מה לעשות אנו מוכרחים לשבת ולדבר, הוא אמר :"אם תעמדו על ישיבה שתתנו לדרך את זכותה", שאלו ומה היא הזכות של הדרך? הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "להימנע מהסתכלות, להימנע מלהזיק, להשיב על דרישת שלום, להורות על טוב ולהזהיר מפני רע" (צחיח אלבוכרי).


לסלק את מה שיכול לפגוע בעוברים ושבים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האמונה מתבטאת ברמה ושבעים ואולי בכמה וששים סעיפים, הראשון לומר שאין אלוה מבלעדי אללה והאחרון לסלק נזק מהדרך וההתבישות היא סעיף מסעיפי האמונה" (צחיח מוסלם).


 

אסור להשחית דרכים ושוווקים על ידי השלכת אשפה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:" תיזהרו מפני שני המקוללים" נשאל: מי הם שני המקללים? הוא השיב " המשליך אשפה בדרך האנשים או במקומות ההצלה שלהם" (מסופר על ידי מוסלם).


זכויות מחייבות הימצאות גורמים שישמרו עליהן ועל ישומן ויאלצו את האנשים לכבדן, אחרת תישארנה כאידיאלים בלתי ישמים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" הליקוי הראשון שנלקו בו בני ישראל התבטא בכך שכל איש מבני ישראל קרא למשנהו להיות ירא שמיים ויעץ לו שלא לעשות כך וכך ולמחורת הם נפגשים ואוכלים ביחד, שותים ביחד, יושבים ביחד, ושוכחים את דברי אתמול, לכן אללה נטע יריבות בלבו של  כל אחד כלפי השני. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הכופרים מבני ישראל קוללו מפי דאווד, וישוע בן מרים" והוסיף, אני נשבע שאתם צריכים להורות על הטוב ולהזהיר מפני הרע וללחוץ על המקפח ולאלצו לעשות צדק". (סונן אבו דאווד).

Previous article Next article

Related Articles with זכות הדרכים והשווקים

 • מעמד האישה בחברה הרומאית הקדמונית

  Site Team

  בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" אומר "וול דיורנט": בתרבות הרומאית היתה הולדת הבת דבר בלתי רצוי, אפילו נהגו להרוג

  14/05/2014 1823
 • הדרכים בשמים

  Site Team

  הדרכים בשמים זהו מה שהמדענים גילו לאחרונה, וזהו אותו דבר שהקוראן הקדוש דיווח לנו עליו בפסוקים הגדולים של

  13/12/2009 9129
 • לאנשים יש זכויות

  Site Team

  אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו

  05/03/2014 1926
הידיעה אללהIt's a beautiful day