זכות הילדים


Site Team

•           לשמור על חייהם, לטפל בהם  ובעינייניהם, וגם להבטיח את צורכי המאכל והשתיה, הלבוש והמגורים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " חטא עצום הוא לפגוע במי שהוא מפרנס" (צחיח אבן חייאן).

 

•           לבחור בשמות טובים להם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " ביום הדין אתם נקראים בשמותיכם ובשמות אבותיכם, תטיבו לבחור בשמות טובים" (צחיח אבן חייאן).

 

•           טיפוח מוסר וערכים בקרבם, כמו התביישות, כבוד המבוגרים, לדבר אמת, אמינות וציות להורים, וגם להסיח את דעתם מתכונות שליליות כמו שקר, רמאות, בגידה, גניבה ואי ציות להורים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " תטיבו עם ילדים ותשכילו לגדלם" (סונן אבן מאגה).

 

•           ללמד אותם, לגדל אותם לפי המוסר, ולבחור בחברים הטובים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " כלכם אחראים על אנשיכם, האימאם אחראי על החברה, האיש אחראי על משפחתו, האשה אחראית על משפחתה, המשרת אחראי על שמירת כסף אדונו" (צחיח אלבוכרי).

 

•           לשמור על בטיחותם ושלומם ולא להתפלל עליהם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אל תתפללו על עצמכם, או על בניכם, או על רכושכם, פן שתהיה זו שעת היענות מצד אללה" (צחיח מוסלם).

 

•           להנהיג צדק ביניהם ולא להעדיף אחד על פני השני במתנות, במענקים וביחס הטוב, העדמה כזו יכולה לשמש גורם לאי ציות, לשנאה ולקנאה ביניהם, א.נועמאן אבן בשיר אמר: אבא העניק חלק מרכושו ואמא עומרא בנת רוואחה אמרה לא אסכים לכך לפני שתודיע לנביא מוחמד, אבא מהר ללכת לנביא ולהודיע לו, הנביא מוחמד אמר :" עשית כזה עם כל הילדים?" אמר לא, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: תיראו מפני אללה ותהיו שוויונים בין בניכם", אז אבא חזר וקבל בחזרה שהעניק לי.

 

•           האיסלאם קרא  להטיב עם הורי האיש, עם קרובי משפחתו, מבחינה חומרית, אם הוא עשיר – על ידי מילוי צורכיהם והשתתפות באבליהם ובשמחותיהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" תיראו מפני אללה שאתם פונים לו וגם מפני היחסים החמימיים" (סורת הנשים:1).

 

•           האיסלאם האיץ במוסלמי לשמור על בעלי היחסים החמימיים אפילו אם לא ישמרו בקשר עמו. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:" השומר על יחסים חמימיים אינו הגומל אלא הוא מי שלא עמדו בעלי היחסים החמימיים בקשר עמו והוא עמד בקשר עמם".

 

•           האיסלאם הזהיר מפני ניתוק קשרים חמימיים וראה בו חטא גדול. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה ברא  את כל היצורים וכשגמר שאלה הרחם ומה על מנתק הקשר החמימי, אללה יתעלה אמר לא יספיק שאני אעמוד בקשר על מי שעמד בקשר עמך ואנתק עם מי שינתק, היא אמרה מספיק, אללה יתשבח שמו ויתעלה אמר זה   זכותכך" אבו הוריירה הוסיף " תיזהרו מפני השחתה בארץ וניתוק יחסים חמימיים" (צחיח אל-בוכרי).

Previous article Next article

Related Articles with זכות הילדים

 • זכות האישה באיסלאם כבת

  Site Team

  הזכות בחיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על החשיבות של השמירה על הילדים  הן הזכרים והן

  17/05/2014 1563
 • מעמד האישה בחברה הרומאית הקדמונית

  Site Team

  בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" אומר "וול דיורנט": בתרבות הרומאית היתה הולדת הבת דבר בלתי רצוי, אפילו נהגו להרוג

  14/05/2014 1770
 • לאנשים יש זכויות

  Site Team

  אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו

  05/03/2014 1870
הידיעה אללהIt's a beautiful day