חלק מההוראות של האיסלאם


Site Team

קוראים יקרים, האיסלאם קרא לחזק את הקשר בין המוסלמים זה לזה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " "הרחק מדברים אסורים, תהיה העבד הכי טוב באנשים. היה מרוצה ממה שאללה נתן לך, תהיה הכי עשיר באנשים. עשה טוב לשכנך, תהיה בן אדם מאמין. אהוב לאחרים מה שאתה אוהב לעצמך, תהיה מוסלמי. אל תצחק הרבה, כי הלב מת מרוב צחוקים". (אל-תרמד'י).


נכפה על המוסלמי לדאוג לענייני אחיו בכל התחומים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מאמינים נראים בסולדריות והחמלה שלהם כמו גוף אחד, שאם איבר בו מתלונן, כל האיברים תמכו בו ביקיצה וחום" (מסופר ע”י בוח’ארי).


1-  האיסלאם ציווה על חסידיו ליחד את אללה יתעלה ואסר עליהם את הכפירה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  אללה לא יסלח על כי יצרפו לו שותף, אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ. כל המצרף שותף לאללה מרחיק לתעות" (סורת הנשים:116). הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "הרחיקו משבע העברות שדינן גיהנום, החברים של הנביא אמרו : מי שבע העברות אלה? הנביא אמר: פוליתיאיזם, עיסוק במעשי כשפים, הריגת אדם שלא כדין, נטילת ריבית, גזילת רכוש יתומים, מנוסה מן הקרב, האשמת נשים מוסלמיות נשואות והאשמת שווא בקיום יחסי מין אסורים" (מסופר על ידי בוחארי).

 


2-        האיסלאם אסר את הכעס, הריבית, גניבה ורמאות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק" (סורת הנשים:29).


3-        האיסלאם קורא לצדק ואוסר את הקיפוח, עוולה ורשע, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה מורה על צדק והצדקה ועל מגע עם הקרובים ומזהיר מפני העוולה, הרשע והקפוח הוא מיעץ לכם כדי להיזכר ומלאו אחר ההבטחות ואל תפירו את  הבריתות לאחר הדגשתן כל עוד והפכתם את אללה לעד עליכם, אללה יודע מה אתם עושים" (סורת הדבורה:91-90).

 


4-        ההלכה המוסלמית קראה למוסלמים לשמור על רוח שיתוף הפעולה שמביאה את הטובה הן לאנשים והן לחברה האנושית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב " הוי המאמינים, אל תחללו את טקסי אללה ולא את החודש הקדוש, ולא את בהמות הזבח, ואף לא את הזרים על צווארן, ולא את (קדושת) השמים פעמיהם אל הבית הקדוש, בבקשם להם פרנסה מעם ריבונם, ובבקשם להפיק רצון מלפניו. וכאשר תצאו מקודש לחול, הרשות בידכם לצוד ציד. בל תגרום לכם טינתכם לאנשים אשר מנעו אתכם מלבוא אל המסגד הקדוש, לשלוח יד בהם. עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים, ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל, והיו יראים את אללה, כי אללה עונש קשות" (סורת השולחן:2).


5-  האיסלאם אסר את ההרג וקרא לשמור על הנפש האנושית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "לפיכך כתבנו בספר לבני ישראל, כי כל המאבד נפש אחת – בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ המס – כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיימה כאילו קיים עולם מלא. שליחינו הביאו להם את האותות הנהירים, ועם כל זאת, רבים בהם המתהוללים" (סורת השולחן:32). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יהרוג המאמין את המאמין, בלתי אם בשגגה, ההורג את המאמין בשגגה ישחרר עבד מאמין אחד וייתן כופר-נפש למשפחתו, אלא אם יעשו צדקה. ואם מקרב אויביכם הוא (ההרוג), והוא עצמו מאמין, יש לשחרר עבד מאמין אחד. ואם הוא מבני עם אשר ברית לכם ולהם, יינתן כופר-נפש למשפחתו, וישוחרר עבד מאמין אחד, ואשר ידו אינה משגת (לשחרר עבד), יצום חודשיים רצופים, למען ישוב אללה מכעסו עליו, אללה יודע וחכם.* כל ההורג את המאמין בכוונה תחילה, יבוא על גמולו בגיהינום, ובו לנצח ישהה. אללה ישפוך את חמתו עליו ויקללו ויכין לו עונש כבד." (סורת הנשים:93-92).

 


6-                                                                  האיסלאם קורא לגמילות חסד להורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמלו חסד עם הוריכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך-שניהם יחדיו או רק אחד מהם -אל תגידו להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד .* פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים, ואמור, ריבוני, רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות ." (סורת המסע הלילי: 24-23 ) .


7-        האיסלאם קרא לקיום קשר טוב עם בני המשפחה ולסייע להם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " הייתכן כי לאחר שתפנו עורף, תחמסו את הארץ ותתנכלו לשארי בשרכם?, העושים זאת הם אשר קיללם אללה ועשה אותם חירשים, ועיוור את עיניהם" (סורת מוחמד:23-22).


8-        האיסלאם ציווה על חסדיו להתחתן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" בני נוער מי שמסוגל להתחתן שיתחתן כי זה יגן עליו מפזילה ומי שאינו מסוגל חייב לצום כי הצום מגן הוא". ( מסופר על ידי אל-בוח'ארי). האיסלאם אוסר את הזנות ועשית מעשי סדום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  אמור, כל שריבוני אסר הן התועבות, בין גלויות ובין נסתרות, והפשע, והפגיעה בלא צדק, ולצרף לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתות, ולהגיד על אללה דברים אשר לא תדעו." (סורת ממרום החומה : 33).


9-        האיסלאם ציווה על המוסלמים לשמור ולהגן על הכספים והרכוש של היתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "האוכלים בעוול את רכוש היתום, רק האש תבוא אל בטנם, ובאש תבערה ייצלו" (סורת הנשים:10). האיסלאם אסר על המוסלמים לעשוק את היתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לכן את היתום אל תעשוק" (סורת היום:9).


10- האיסלאם הורה לחסדיו להיות כנים ונאמנים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המוכרים את התחייבותם לאללה ואת שבועותיהם באפס מחיר, אלה אין להם חלק בעולם הבא, וביום תחיית המתים לא ידבר אליהם אללה ולא יחונן אותם במבט ולא יזכה אותם. עונש כבד צפוי להם" (סורת בית עמרם:77).


11- דת האיסלאם אסרה את ההתאבדות בין אם במישרין או בעקיפין כגון ההתמכרות לסמים ועישון אשר גורמים למחלות הרסניות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב ""הוי המאמינים, אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק – אלא אם תהיה זו עסקה אשר תסכימו עליה, ואל תהרגו את עצמכם, אללה רחום עמכם תמיד, * כל העושה את כל אלה לשם התנכלות ועוולה, נצלה אותו באש, ואין קל מזה לאללה " (סורת הנשים: 30-29 ).


12- האיסלאם ציווה על המוסלמים את הכנות והנאמנות ואסר עליהם את השקר והבגידה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל תבגדו באללה ובשליח, ואל תמעלו באשר הופקר בידכם למשמרת, בעשותכם זאת ביודעין" (סורת המלקוח:27).


13- האיסלאם אסר את הפזרנות והבזבזנות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו, וגם לנזקק ולהלך בדרכים, אך אל תהיה פזרן,* הפזרנים אחי השטנים הם, והשטן כפר בריבונו" (סורת המסע הלילי:27-26).


14-  האיסלאם קורא למתינות ואוסר את הקציניות בדת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " דת האיסלאם אסרה את  הקיציניות בדת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב "חודש רמדאן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה. על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים, אללה חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אללה על כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה." (סורת הפרה:185). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הזהיר מפני הקציניות וההפרזה בדת  כאשר אמר " היזהר מקיצוניות וההפרזה בדת , כי הדבר היחיד שהרס את העמים שלפניכם  היה ההפרזה בדת " (צחיח בן חבאן).


15- האיסלאם ציווה את המוסלמים בצניעות ואסר עליהם את היהירות וגאוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "היה מתון בהליכותיך והנמך את קולך. נעירת החמור היא המגונה שבקולות" (סורת לוקמאן:19). הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "לא ייכנס לגן עדן, מי שיימצא בלבו, משקל של גרגיר אחד של יהירות". איש אמר: "שליח אללה, כל אחד אוהב שלבושו יהיה טוב, ונעלו טוב. הנביא אמר: אללה יפה, אוהב את היופי. יהירות היא שחצנות האמת (שמחזירה אותה לבעלה), ובוז האנשים. (מסופר על ידי מוסלם) .

 


16- האיסלאם קורא לנחם את האחרים שנתקלים באסונות וצרות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר "  אל תשמחו לאידם של האחים שלכם, שאולי אללה ירחם עליהם ויעמיד אתכם באותו מבחן" (מסופר על ידי תרמזי).


17- דת האיסלאם אוסרת על המוסלמים להתערב בעניינים שאינם נוגעים להם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המוסלמי המאמין אינו מתערב בעניינים של אחרים" (צחיח אבן חבאן).


18- האיסלאם ציווה על חסידיו לכבד את האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל יבוזו אנשים לזולתם, שמא טובים הם מהם, והנשים אל יבוזו לזולתן, שמא טובות הן מהן. אל תדברו סרה זה בזה, ואל תחרפו זה את זה בכינויים. רע מכל לקרוא מופקר לאדם מאמין. אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה (סורת החדרים:11).


19- האיסלאם חייב את המוסלמים להגן על קרובי המשפחה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר שלושה אנשים לא ינשמו את הריח של גן עדן, איש שמשפיל את ההורים שלו, המסרסר באשתו ואישה מתנהגת כמו גברים"  (אלמוסתדרכ).


20- האיסלאם אסר על הגברים להידמות לנשים ואסר על הנשים להידמות לגברים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קלל את הגברים המתנהגים כנשים ואת הנשים המתנהגות כגברים".


21 - האיסלאם קורא לחסידיו להטיב לאנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמירת דברים של דרך ארץ ומחילה טובות מצדקה המלווה בפגיעה, ואללה הוא בלתי תלוי ושקול דעת. הוי המאמינים, אל תשחיתו את הצדקה שתתנו על ידי התפארות ופגיעה - כאותו איש המוציא מרכושו רק למען הראות לאנשים, ואינו מאמין באללה וביום האחרון. הוא משול לצוק סלע מכוסה עפר: אך יפגע בו המטר, ייוותר עירום וקשה. כך גם הם לא יפיקו דבר מכל מפעלותיהם, ואללה לא ינחה את קהל הכופרים (סורת הפרה: 264-263).


22- האיסלאם אסר את החשדנות והריגול על האחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "הוי המאמינים, אל יבוזו אנשים לזולתם, שמא טובים הם מהם, והנשים אל יבוזו לזולתן, שמא טובות הן מהן. אל תדברו סרה זה בזה, ואל תחרפו זה את זה בכינויים. רע מכל לקרוא מופקר לאדם מאמין. אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה.* הוי המאמינים, אל תרבו לחשוד, כי לעתים חשדנות היא חטא. אל תרגלו זה אחר זה, ואל תלכו רכיל. האם רוצים אתם לאכול את בשר אחיכם המת? הן לא תרצו בזאת! היו יראים את אללה, כי אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום" (החדרים 12-11).

 


23- האיסלאם הורה לחסידיו להטיב לשכנים הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! " שאלנו מי היא? הוא ענה: האיש שפוגע בשכנים שלו." (מסופר על ידי בוחארי).


24- האיסלאם קורא להתחבר עם החברים הטובים ולהתרחק מחברותם של החברים הרעים והרשעים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התחברות עם חבר טוב נדמה להתחברות למוכר בושם שיתן לך קצת בושם או שתרכוש ממנו, או לכל הפחות תוכל להריח ריח נעים, אלא שההתחברות לחבר רע נמדה להתחברות לנפח שעלול לשרוף את הבגדים שלך או לפחות מריח ריח רע" (בוח'ארי).


25- האיסלאם אוסר את הטינה והאיבה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " על –פי רוב לא תצמח כל טובה מסוד-שיחם – זולת אם יקראו לתת צדקה או לנהוג בדרך ארץ או להשכין שלום בין הבריות. כל העושה זאת בבקשו להפיק רצון מלפני אללה, ניתן לו שכר כביר" (סורת הנשים:114).


26- האיסלאם הורה למוסלמים להגשת עצות נאמנות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" הדת היא העצה הנאמנה, חבריו של הנביא שאלו: למי?, הנביא אמר: לאללה והספר שלו, לשליחו, לאימאמים של המוסלמים ולכלל המוסלמים" (מסופר על ידי מוסלם).

 


27- האיסלאם ציווה על המוסלמים להגיש עזרה למוסלמים, ולהקל עליהם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שעזר למאמין בחיים בעת משבר, אללה יעזור לו בעת משבר ביום הדין. ומי שהקל על איש שקשה לו, אללה יקל עליו בחיים ובעולם הבא. ומי שכיסה על מוסלמי, אללה יכסה עליו בחיים ובעולם הבא. אללה עוזר לעבד כל עוד הוא עוזר לאח שלו, ומי שנסע בדרך שמבקש ללמוד בה מדע, אללה יסלול לו דרך אל גן עדן. ואין אנשים שמתאספים באחד מבתי אללה (מסגדים), קוראים קוראן או לומדים אותו, אלא והשכנה יורדת עליהם, והרחמים יכסו אותם, והמלאכים יקיפו אותם, ואללה – יתעלה- יציין אותם אצלו לשבח. מי שעבודתו האטה אותו, יחסו לא היה ממהר אותו (אל גן עדן). (מסופר על ידי מוסלם). עבד אללה בן עומר סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "מי שרוצה שאללה ייענה לתפילותיו, ושיוסרו אסוניו, שיעזור למישהו במצוקה. (מסופר ע"י אחמד).


28- האיסלאם קורא לחסידיו להתאזר בסבלנות ולהימנע מבהלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "עוד נעמידכם במבחנים של סכנות ורעב ואבדות ברכוש ובנפש וביבול. בשר טובות לעומדים בעוז רוח,* אשר בפקוד אותם אסון, יגידו, אנו ביד אללה ואליו סופנו לשוב,* כל אלה, יישאו ריבונם את תפילותיו עליהם ואת רחמיו, והם המישירים לכת"  (סורת הפרה:155).

 


29- האיסלאם קורא לסליחה ואוסר את הנקמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " חושו לזכות במחילה מריבונכם ובגן עדן שרוחבו כמלוא השמים והארץ. ליראים הוכן הוא,* המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים" (סורת בית עמרם:134-133).


30-  האיסלאם ציווה את חבריו לרחם על האנשים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "המרחמים על האחרים, אללה מרחם עליהם. רחמו על מי שגר בארץ, ירחמו עליכם אלה שגרים במרומים. הרחמים הם ענף של הרחמן, מי שיחבר אותם, אללה יחבר אותו אליו, ומי שינתק אותם אללה ינתק אותו" (אלמוסתדרכ).

 


31- האסלאם הוא דת העדינות. הנביא :מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  "אין העדינות נמצאת בדבר אלא וקישטה אותו. ואין היא נלקחת מדבר אלא והוכער". (מסופר ע"י מוסלם).


32-  האיסלאם קורא לאהבת עשיית הטוב לאחרים, ואהבת שיהיה להם טוב, הן בהלכה האסלאמית משלימות המצוות. הנביא (עליו ברכה שלום) אמר: "אהוב לאנשים מה שאתה אוהב לעצמך, תהיה מוסלמי". (אלתרמזי).

Previous article Next article

Related Articles with חלק מההוראות של האיסלאם

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה

  06/05/2013 1743
 • הטפה לאיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " וכי יש מילים נאות ממילותיו של הפונה אל ריבונו בתפילה והעושה את הטוב,

  28/10/2013 1645
הידיעה אללהIt's a beautiful day