ישנם שלושה סוגים של סבלנות


Site Team

הסוג הראשון: הסבלנות על מעשי הפולחן והוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עליכם השלום על כי עמדתם בעוז רוח. מה טוב הוא שכר הנחלה." (סורת הרעם:24).


הסוג השני: הסבלנות על ההימנעות מהתענוגות האסורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הארך רוחך עם הפונים בוקר וערב אל ריבונם בתפילה בבקשם לחלות את פניו, ואל תישא עיניך אל אשר מעבר להם, בנהותך אחר חמודות העולם הזה, ואל תישמע לאיש אשר השכחנו את זכרנו מלבו ונהה אחר משוגת לבו, ואמר דברי רהב." (סורת המערה:28).


הסוג השלישי:הסבלנות על גזירת גורלו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אין אסון מתרחש בלא שירשה אללה. כל המאמין באללה, הוא ידריך את לבבו. אללה יודע כל דבר" (סורת הנופלים בפח:11).


האיסלאם הורה למוסלמים להיות סבלניים ביחס למה שנגזר על ידי אללה ולהתרחק מכעס חסר יכלת. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו מה לומר במצבים אלה " אנו ביד אללה ואליו סופנו לשוב, הוי אללה, תגמול לי באסון הזה והעניק לי טוב יותר בתמורה, אללה יגמול לו טוב יותר ומעניק לו בתמורה" (מסופר על ידי אחמד).


19-  האיסלאם הורה למוסלמים להתרחק מהכעס ותחושות הזעם, הכעס עלול להוביל לתוצאות לא רצויות כגון החרטה והצער, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר " (הוא שמור) לסרים מפשע חמור ומתועבה, אשר בהימלאם חמה יסלח" (סורת  המועצה:37).


האדם שיכול להתאפק מלהביע את זעמו מסגול יותר להתמודד עם קשיי החיים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האדם החזק ביותר הוא אשר מתאפק בזמן כעסיו" (מוסכם).


20- האיסלאם מעודד את מחילת החטאים של האחרים, כיוון שדבר זה מעודד את האהבה והחיבה בין האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים" (סורת בית עמרם:134). 


האיסלאם הורה למוסלמים להטיב לאנשים אשר מזיקים להם כדי לטהר את הנפש מהשנאה והטינה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "לא ישוו מעשה טוב ומעשה רע. שלם טובה תחת רעה, ואז תראה איך האיש אשר איבה שוררת בינך לבינו הפך להיות לך למגן ואיש אמונים" (סורת המוצגים אחד אחד:34).


21-  האיסלאם הורה למוסלמים להיות מלאי תקווה ולהתרחק מפסימיזם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה אוהב את הסימנים אשר מבשרים טובות ושונא את הפסימיזם.


22- האיסלאם אסר על חסדיו את החשדנות והריגול, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל תרבו לחשוד, כי לעיתים חשדנות היא חטא. אל תרגלו זה אחר זה, ואל תלכו רכיל, האם רוצים אתם לאכול את בשר אחיכם המת? הן לא תרצו בזאת! היו יראים את אללה, כי אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום.* הוי האנשים, בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם. ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים" (סורת החדרים:13-12).


הנביא מוחמד עליו השלום אמר" תזהרו מפני החשדנות והערכה שלילית, זהו הדיבור הכוזב ביותר, אל תרגלו ואל תקנאו זה בזה  והיו עבדיו של אללה" .

 


23- המוסלמי חייב לשכוח את העבר ולחשוב על ההווה ולהשאיר את העתיד לאללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ובטרם תגיד הנפש, מה צר לי בפני אללה בשל כל אשר הזנחתי. אכן הייתי במבזים,* או בטרם תגיד, אילו רק הנחני אללה, הייתי ביראים.* או בטרם תגיד בראותה את העונש, לו רק ניתן לי לשוב, כי אז הייתי במיטיבים." (סורת החבורות:58-56).


סופר מפורסם כתב: "מה שעבר לא ניתן להחזיר, ומה שאתה מאחל הוא בעולם הנסתר, החשיבה בעבר לא תביא אותו בחזרה, וחשיבה בעתיד  מעכבת את העבודה בהווה.


האיסלאם מעודד את המוסלמים להוציא מכספם בדרכו של אללה, כיוון שהאושר טמון בנתינה ובסיפוק הצורכים של האנשים הנזקקים והעניים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " בל יישבעו אנשי המעלה והאמידים אשר בכם כי לא ייתנו צדקה לקרובי המשפחה ולנזקקים, ולמהגרים למען אללה. ימחלו- נא ויחוסו! וכי לא תרצו כי יסלח אללה גם לכם? אללה סולח ורחום." (סורת האור:22).


האסלאם הזהיר את המוסלמים מפני ההתרברבות או להזכיר לאנשים את החסד שעשו עמםֹ כיוון שזה משחית את התגמול, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל תשחיתו את הצדקה שתתנו על ידי התפארות ופגיעה – כאותו איש המוציא מרכושו רק למען הראות לאנשים, ואינו מאמין באללה וביום האחרון. הוא משול לצוק סלע מכוסה עפר: אך יפגע בו המטר, יותר עירום וקשה. כך גם הם לא יפיקו דבר מכל מפעלותיהם, ואללה לא ינחה את קהל הכופרים" (סורת הפרה:264). 

 


אם המוסלמי אינו מחזיק מספיק כסף כדי לתת צדקה לאנישים נזקקים, אז הוא יכול להתנהג עם האנשים בטוב ובסבירות פנים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אמירת דברים של דרך ארץ ומחילה טובות מצדקה המלווה בפגיעה, ואללה הוא בלתי תלוי ושקול דעת." (סורת הפרה:263).


האדם המוסלמי צריך להיות גורם חיובי בחברה, לכן, המוסלמיים צריכים לאהוב את הטוב לאחרים ולהימנע מכל הדברים שפוגעים בהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואשר לאלה אשר ישבו בנחלה לפניהם ואימצו את האמונה, אלה רוחשים אהבה לאשר היגרו אליהם ואינם חשים צורך בלבם לקלבל את אשר קיבלו (המהגרים), והם מברכים אותם על עצמם, חרף דלותם. הכובשים תאוותם לממון הם אנשי חיל" (סורת ההגליה:9).


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הוי יזיד בן אסד, האם אתה אוהב את גן העדן? הוא אמר: כן, הנביא עליו השלום אמר: אהוב לאחיך המוסלמי מה שאתה אוהב לעצמך"(אלמוסתדרכ').

 


המוסלמי חייב להנחות את האנשים לדרך הישרה ולהזהיר אותם מכל רע כדי שיכולו לחיות חיים מאושרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הלוואי שהייתם אומה הקוראת לעשות את הטוב והמצווה לנהוג בדרך ארץ והאוסרת את המגונה. הנוהגים כך אנשי חיל הם."(סורת בית עמרם:104).


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הדת מבוססת על מתן עצה נאמנה, חבריו של הנביא שאלו," למי? הוא אמר: לאללה והספר שלו, שליחו, האימאם של מוסלמים ולכלל האנשים. "(מסופר על ידי אבן חבאן).


האיסלאם ציווה על חסדיו לעזור לנזקקים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והעומדים בעוז רוח בבקשם לחלות את פני ריבונם, והמקיימים את התפילה והמוציאים ממון בסתר ובגלוי מאשר פרנסנו אותם, והמשיבים טובה תחת רעה. לכל אלה שכר הנחלה" (סורת הרעם:22).


המוסלמי משתדל כדי למלא את הצורכים של האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " כל המשתדל לטובה, יהיה לו חלק בה, וכל המשתדל לרעה, ינחל כמותה, ואללה על הכל משגיח" (סורת הנשים:85).


בכל פעם שאדם בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ובקש ממנו משהו היה אומר:, תשתדלו לאחיכם ותקבלו תגמול מעם אללה, ואללה ידאג לעניינים שלכם. "(מסופר על ידי בוח'ארי).


המוסלמי מטיב לכל האנשים, יש להזכיר את דברי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שאמר " הטוב ביותר בעיני אללה הוא המועיל לאנשים, והמעשה הטוב ביותר בעיני אללה הוא לשמח מוסלמי, להסיר את מצוקתו, לפרוע את חובו, להשביע את רעבו. וטוב ללכת עם אחי למימוש מטרה מלהתבודד במסגד חודש שלם. ומי ששלט בכעסו כסה אללה את מערומיו ומי שכבש את רוגזו, מלא אללה לבו שביעות רצון ביום הדין ומי ליווה את אחיו המוסלמי לעסק עד שישיג אותו חיזק אללה את רגליו ביום הדין, וחוסר המוסר משחית את העבודה כפי שהחומצה משחיתה את הדבש"  ( מסופר על ידי א.טבראני, בוכארי).

 


האדם המוסלמי אוהב את הטוב לאחרים, לכן הוא משקיע מאמצים נמרצים כדי להפיץ את המסר של האיסלאם כדי להדריך את האנשים לדרך האושר שהוא מרגיש ולחוות את תחושת המנוחה, וגם להציל את האנשים מהכפירה ואש גיהנום, אחד מחבריו של הנביא מוחמד עליו ברבה ושלום אמר לרוסטום המלך הרומאים כאשר שאל אותו: למה באת לארץ שלנו, אז הוא אמר : באנו להוציא את האנשים מעבודת היצורים לעבודת ריבון העולמים, לשחרר אותם מהדיכוי של כל הדתות לצדק של האיסלאם , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הילחמו בהם למען לא יתאנו לכם עוד, והדת כולה תהיה לאללה. ואולם אם יחדלו, הנה מבחין אללה באשר יעשו" (סורת המלקוח:39).


הנביא עליו השלום אמר: המאמין החזק טוב, ויותר קרוב אל אללה מהמאמין החלש. בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו".

 

Previous article Next article

Related Articles with ישנם שלושה סוגים של סבלנות

 • אמצעי פרסום המדע

  Site Team

  ישנם הרבה סוגים של אמצעי פרסום המדע כגון הספרים - הפרסומים- הספרונים- הסרטים –  האינטרנט –

  22/10/2013 1859
 • אנשים שאללה מקבל את התפילות שלהם

  Site Team

  אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " שלושה תפילות שאללה מקבל אותן ללא ספק, התפילה של

  12/10/2013 1841
 • איך להתרחץ לפני התפילה

  Site Team

  חמראן בן חסותו של עות'מאן בן עפאן ירצהו אללה סיפר" ראיתי עות'מאן בעודו מתרחץ לתפילה, הוא שפך את המים על ידיו שלושה

  12/06/2014 1349
הידיעה אללהIt's a beautiful day